Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy monitoringu środowiska
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-209-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie konieczność monitorowania środowiska, informowania społeczeństwa i decydentów o zanieczyszczeniu środowiska w celu reagowania by przywrócić jego dobry stan OS1A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni wskaźnik środowiskowy do oceny stanu OEZ, poprawnie określa zakres wartości wskaźników jakości środowiska (kwantyfikacja). OS1A_U09, OS1A_U04, OS1A_U03 Presentation
M_U002 Student ma umiejętność optymalnego doboru wskaźników zanieczyszczenia komponentów środowiska odpowiednio do przyczyny ekologicznego zagrożenia. OS1A_U01, OS1A_U02, OS1A_U03 Presentation
Knowledge
M_W001 Student zna zasady lokalizacji monitoringowych stanowisk badawczych i systemy kontroli jakości analiz chemicznych. OS1A_W18, OS1A_W09 Test
M_W002 Student zna problemy stanu środowiska w Polsce, zwłaszcza w OEZ. OS1A_W11 Presentation
M_W003 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia badań monitoringowych, zwłaszcza Państwowego Monitoringu Środowiska. OS1A_W18, OS1A_W06, OS1A_W05, OS1A_W02, OS1A_W04, OS1A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie konieczność monitorowania środowiska, informowania społeczeństwa i decydentów o zanieczyszczeniu środowiska w celu reagowania by przywrócić jego dobry stan - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni wskaźnik środowiskowy do oceny stanu OEZ, poprawnie określa zakres wartości wskaźników jakości środowiska (kwantyfikacja). - + - - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność optymalnego doboru wskaźników zanieczyszczenia komponentów środowiska odpowiednio do przyczyny ekologicznego zagrożenia. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady lokalizacji monitoringowych stanowisk badawczych i systemy kontroli jakości analiz chemicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna problemy stanu środowiska w Polsce, zwłaszcza w OEZ. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia badań monitoringowych, zwłaszcza Państwowego Monitoringu Środowiska. - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Monitoring środowiska – imisji i emisji zanieczyszczeń – pomiar stanu środowiska – jakości środowiska i ilości zasobów
2. Wskaźniki stanu środowiska – lokalne i regionalne „gorące plamy”
3. Państwowy Monitoring Środowiska – bloki, podsystemy, sieci PMŚ
4. Cele i zadania PMŚ – programy PMŚ
5. Jednostki organizacyjne realizujące program PMŚ
6. Monitoring atmosfery
7. Monitoring hydrosfery
8. Monitoring litosfery
9. Wskaźniki zanieczyszczeń środowiska
10. Aparatura sieci pomiarowej monitoringu środowiska
11. System kontroli jakości analiz chemicznych środowiska w ramach PMŚ
12. Zasady lokalizacji monitoringowych stanowisk badawczych
13. System zbierania, przesyłania i przetwarzania danych oraz ewidencji wyników pomiarów
14. Systemy informatyczne, komputerowe bazy danych, metody przedstawiania wyników monitoringu środowiska
15. Test zaliczeniowy

Auditorium classes:

Modele i badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Określanie wpływu poszczególnych źródeł zanieczyszczeń na stan środowiska. Badania monitoringowe na obszarach ekologicznego zagrożenia w Polsce. Tematy wybieralne – dobór wskaźników zanieczyszczenia komponentów środowiska odpowiednio do przyczyny ekologicznego zagrożenia. Kwantyfikacja zmian jakości środowiska OEZ (Obszarów Ekologicznego Zagrożenia) na przestrzeni 30 lat.
Wykonanie projektu opróbowania (dwuosobowe zespoły) wybranego komponentu środowiska OEZ, z uwzględnieniem ekofizjografii i jej wpływu na rozprzestrzenianie zanieczyszczeń (wybór odpowiednio do określonego OEZ) w:
1. powietrzu,
2. wodach śródlądowych będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych
3. wodach wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych,
4. wodach powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
5. jednolitych częściach wód powierzchniowych,
6. jednolitych częściach wód podziemnych,
7. zbiorniku zaporowym,
8. osadach rzecznych,
9. osadach jeziornych,
10. gruntach terenów wokół zakładów przemysłowych,
11. gruntach terenów wokół składowisk odpadów,
12. gruntach terenów wzdłuż tras komunikacyjnych,
13. glebach pól uprawnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Preparation for classes 12 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 7 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 3 h
Participation in auditorium classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwiów, aktywności na ćwiczeniach i wykonania projektu opróbowania dla celów badań monitoringowych dotyczącego konkretnego problemu środowiskowego/komponentu OEZ, dwa zaliczone kolokwia, dwie kartkówki, prezentacja projektu, Średnia ważona z uzyskanych ocen (60% wykład, 40% ćwiczenia)

Prerequisites and additional requirements:

Wymagane wiadomości z zakresu podstawowych zagadnień sozologii, geologii i geomorfologii, ekologii i ochrony przyrody.

Recommended literature and teaching resources:

Wydawnictwa Biblioteki Monitoringu Środowiska;

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Wykonanie projektu opróbowania (dwuosobowe zespoły) wybranego komponentu środowiska OEZ, z uwzględnieniem ekofizjografii i jej wpływu na rozprzestrzenianie zanieczyszczeń (wybór odpowiednio do określonego OEZ)