Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zajecia terenowe z geologii ogólnej
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-212-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mastej Wojciech (wmastej@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bartuś Tomasz (bartus7@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
mgr inż. Joniec Andrzej (ajoniec@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kicińska Alicja (kicinska@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Mastej Wojciech (wmastej@agh.edu.pl)
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
dr inż. Pilarz Monika (pilarz@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Rajchel Jacek (jrajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Strzeboński Piotr (strzebo@geol.agh.edu.pl)
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wendorff Marek (wendorff@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Łodziński Marek (mareklodz@poczta.onet.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U003 potrafi samodzielnie pracować w terenie, wykonywać badania geologiczne i pobierać próbki geologiczne OS1A_W01, OS1A_U01 Report
M_U004 potrafi rozpoznawać i opisywać podstawowe skały osadowe, magmowe i metamorficzne OS1A_W01, OS1A_U01 Activity during classes,
Report
M_U005 potrafi rozpoznawać i opisywać podstawowe skały osadowe, magmowe i metamorficzne OS1A_W01, OS1A_U01 Activity during classes
M_U006 potrafi samodzielne zapisywać w notatniku terenowym informacje uzyskane w wyniku prac terenowych, opisywać pobrane próbki geologiczne, wykonywać rysunki geologiczne z natury OS1A_W01, OS1A_U01 Activity during classes
M_U007 potrafi rozpoznać w terenie i scharakteryzować infrastrukturę i urządzenia techniczne wykorzystywane w celu ochrony brzegu morskiego przed erozją, w zależności od lokalnych warunków geologicznych OS1A_W02, OS1A_U01 Test
M_U009 zna ryzyko zawodowe w zakresie geologicznych prac terenowych OS1A_W15 Activity during classes
Knowledge
M_W001 potrafi rozpoznać i zinterpretować w terenie efekty endogenicznych i egzogenicznych procesów geologicznych oraz je scharakteryzować OS1A_U06, OS1A_W01, OS1A_U01 Test
M_W002 potrafi w sposób ogólny scharakteryzować historię geologiczną Sudetów, Karpat i ich Przedgórza oraz Bałtyku, pobrzeża i pojezierza bałtyckiego OS1A_W01, OS1A_U01 Test
M_W008 Student zna podstawowe formy ochrony przyrody nieożywionej i wybrane alternatywne źródła energii OS1A_W02, OS1A_U01 Test
M_W010 stosuje podczas prac terenowych podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U003 potrafi samodzielnie pracować w terenie, wykonywać badania geologiczne i pobierać próbki geologiczne - - - - - - - - - - -
M_U004 potrafi rozpoznawać i opisywać podstawowe skały osadowe, magmowe i metamorficzne - - - - - - - - - - -
M_U005 potrafi rozpoznawać i opisywać podstawowe skały osadowe, magmowe i metamorficzne - - - - - - - - - - -
M_U006 potrafi samodzielne zapisywać w notatniku terenowym informacje uzyskane w wyniku prac terenowych, opisywać pobrane próbki geologiczne, wykonywać rysunki geologiczne z natury - - - - - - - - - - -
M_U007 potrafi rozpoznać w terenie i scharakteryzować infrastrukturę i urządzenia techniczne wykorzystywane w celu ochrony brzegu morskiego przed erozją, w zależności od lokalnych warunków geologicznych - - - - - - - - - - -
M_U009 zna ryzyko zawodowe w zakresie geologicznych prac terenowych - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 potrafi rozpoznać i zinterpretować w terenie efekty endogenicznych i egzogenicznych procesów geologicznych oraz je scharakteryzować - - - - - - - - - - -
M_W002 potrafi w sposób ogólny scharakteryzować historię geologiczną Sudetów, Karpat i ich Przedgórza oraz Bałtyku, pobrzeża i pojezierza bałtyckiego - - - - - - - - - - -
M_W008 Student zna podstawowe formy ochrony przyrody nieożywionej i wybrane alternatywne źródła energii - - - - - - - - - - -
M_W010 stosuje podczas prac terenowych podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - - - - - - - - - - -
Module content
Fieldwork classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 56 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie sprawozdanie (notatnika terenowego) z poszczególnych części praktyki i sprawdzianu pisemnego

Prerequisites and additional requirements:

Posiadanie odpowiedniego wyposażenia terenowego i materiałów pomocniczych, zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem, podpisanie regulaminu praktyk terenowych z geologii ogólnej i karty oceny ryzyka zawodowego.

Recommended literature and teaching resources:

Praktyka podkrakowska:
 Gradziński R. 1972. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa
 Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A. (ed.), (2006). Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 260.
 Rutkowski J. 1989. Budowa geologiczna regionu Krakowa. Przegl. Geol., v.46, 6: 302-308.
 Materiały do praktyki podkrakowskiej
Praktyka karpacka:
 Birkenmajer K., 1979. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. Warszawa, 235.
 Unrug R. 1969. Przewodnik geologiczny po zachodnich Karpatach fliszowych. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa
 Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A. (ed.), (2006). Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 260.
 Materiały do praktyki karpackiej
Praktyka Sudecka:
 Grocholski W. (ed.), (1969). Przewodnik geologiczny po Sudetach, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 536.
 Pulinowa M., Z., (2006). Ścieżka skalnej rzeźby w Górach Stołowych, Park Narodowy Gór Stołowych, Warszawa, 1-36.
 Oberc J., (1972). Budowa geologiczna Polski. Tom IV. Tektonika część 2. Sudety i obszary przyległe, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 307.
 Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A. (ed.), (2006). Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 260.
 Staffa M. (ed.), (1993). Słownik geografii turystycznej Sudetów. Tom 16. Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Wydawnictwo PTTK “KRAJ”, Warszawa, 374.
 Staffa M. (ed.), (1993). Słownik geografii turystycznej Sudetów. Tom 17. Góry Złote, I-BIS, Wrocław, 274.
 Staffa M. (ed.), (1994). Słownik geografii turystycznej Sudetów. Tom 15. Kotlina Kłodzka, Rów Górnej Nysy, I-BIS, Wrocław, 525.
 Witkowski A., Pokryszko B., M., Ciężkowski W., (2008). Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych, Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój, 1-404.
Praktyka nadmorska:
 Leśniak T., 2005. Materiały pomocnicze do terenowych ćwiczeń geologicznych w rejonie nadmorskim. Skrypty uczelniane, SU 1671. Wyd Nauk.-Dydakt. AGH, 40 s.
Literatura uzupełniająca:
 Alexandrowicz S.W., 1988. Molluscan Assemblages of the Lacustrine Sediments in the Ancient Mett-Lake Orle. Folia Quaternaria 58.
 Bohdziewicz L., 1960. Budowa geologiczna i procesy dynamiczne w strefie brzegowej w Orłowie i Rewie. Ann. Soc. Geol. Pol., 29, 4.
 Dobracki R., Uścinowicz S., 2007. Geozagrożenia polskiego brzegu Bałtyku. [W:] “Geozagrożenia – zmniejszanie ryzyka, podnoszenie świadomości” – V Międzynarodowe Targi Geologiczne, Warszawa, 30 maja 2007.
 Leśniak T., 2006. Osady polodowcowe w żwirowni w Mrzezinie. [W:] Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. & Joniec A. [red.]. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków, 172-173.
 Leśniak T., 2006. Zlepieńcowe skałki z Połchowa. [W:] Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. & Joniec A. [red.]. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków, 174-175.
 Leśniak T., 2006. Cypel Rewski. [W:] Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. & Joniec A. [red.]. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków, 176-177.
 Leśniak T., 2006. Osuwisko w klifie rozewskim. [W:] Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. & Joniec A. [red.]. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków, 178-179.
 Lindner L., 1992. Czwartorzęd; metody badań; stratygrafia. Wyd. PAE, Warszawa.
 Marsz A., 1966. Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych. Poz. Tow. Przyj. Nauk, 4, 6.
 Materiały 40 Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 1991. Morze Bałtyckie i jego pobrzeże. Środowisko – gospodarka – społeczeństwo. Wyd. Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddz. Gdański, Gdańsk, 146 s.
 Miszalski J., 1973. Współczesne procesy geologiczne na wybrzeżu Słowińskim. Dokum. Geogr. IG PAN.
 Passendorfer E. & Wilczyński A., 1961. Przewodnik geologiczny po Kujawach i Pomorzu. Wyd. Geol., Warszawa.
 Piątkowski J., Pradolina Redy, Mierzeja Łebska i Zastoiska Lęborskie. Ann. Soc. Geol. Pol., 29, 4.
 Przewodnik 70 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1999. Problemy geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska wybrzeża morskiego Pomorza Zachodniego. Wyd. Polskie Tow. Geologiczne, Szczecin, 330 s.
 Rudowski S., 1962. Mikroformy strefy brzegowej Bałtyku w Polsce. Acta Geol. Pol., 12, 4.
 Rudowski S., 1970. Dawne linie brzegowe i rozwój wybrzeża polskiego Bałtyku w późnym glacjale. Kom. Bad. Czwart. PAN, 2.
 Subotowicz W., 1980. Geodynamika brzegów klifowych regionu gdańskiego. Prelibalticum; Problemy badawcze obszaru bałtyckiego. Gdańs. Tow. Nauk.
 Śpiewakowski E. & Śpiewakowska F., 1989. Słowiński Park Narodowy. Wyd. PTTK „Kraj”, Gdańsk.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None