Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental Impact Assessment
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-303-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie OS1A_K03, OS1A_K09 Test,
Project
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej OS1A_K02 Project
M_K003 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i techniki w zakresie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko OS1A_K09 Project
M_K004 ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania OS1A_K01 Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi ocenić stan środowiska, m.in. na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł i jej integracji. Test,
Project
M_U002 Potrafi wykonać Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; Do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe. OS1A_U11 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Zna szczegółowo procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOS), organy które w uczestniczą w tej procedurze, rolę OOS w systemie zarządzania środowiskiem. Ma wiedzę o możliwości udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych procedurze OOS OS1A_W22, OS1A_W02 Test
M_W002 ma podstawową wiedzę o OOS w kontekście transgranicznym i obszarów NATURA 2000, a także o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko OS1A_W23, OS1A_W02 Test
M_W003 Ma szczegółową wiedzę o metodach oceny stanu środowiska oraz metodach oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach przedsięwzięć (głównie górniczych) na środowisko OS1A_W01, OS1A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie - - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - - + - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i techniki w zakresie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - - - + - - - - - - -
M_K004 ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ocenić stan środowiska, m.in. na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł i jej integracji. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; Do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna szczegółowo procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOS), organy które w uczestniczą w tej procedurze, rolę OOS w systemie zarządzania środowiskiem. Ma wiedzę o możliwości udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych procedurze OOS + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o OOS w kontekście transgranicznym i obszarów NATURA 2000, a także o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma szczegółową wiedzę o metodach oceny stanu środowiska oraz metodach oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach przedsięwzięć (głównie górniczych) na środowisko + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Przemiany procedur OOS od momentu ich powstania. Cele wykonywania OOS
Zasady wykonywania OOS. Kompleksowa ocena skutków wybranych inwestycji górniczych
Metody wykonywania OOS. Analiza wybranych metod z uwzględnieniem możliwości ich stosowania w wybranych rodzajach inwestycji
Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby OOS
Ocena hałasu przemysłowego
OOS w systemie prawnym. Procedura OOS, raport oddziaływania na środowisko, definicja przedsięwzięcia.
Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko planów zagospodarowania przestrzennego, programów, strategii, i planów rozwoju regionalnego OOS w kontekście transgranicznym i obszarów Natura 2000

Project classes:

Projekt (tematy ćwiczeń dla małych zespołów, projekty realizowane etapami w ciągu dwóch miesięcy):
• opis przedsięwzięcia
• aktualny stan środowiska
• przewidywany wpływ na środowisko
• rozwiązania alternatywne
• monitoring środowiska wokół przedsięwzięcia
Wspólna dyskusja wyników projektów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Preparation for classes 5 h
Participation in project classes 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z projektu 60% + praca pisemna 40%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (2008),
Biblioteka problemów ocen środowiskowych (kilka pozycji) Wydawnictwo EKOKONSULT
Zeszyty Metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None