Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Odnawialne źródła energii
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-304-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie określić zasadność stosowania OZE OS1A_U20, OS1A_U09 Test
M_U002 Student potrafi dobrać elementy systemu solarnego do zadanych parametrów, tak aby system w jak najmniejszym stopniu ingerował w środowisko OS1A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie technologii i typów systemów solarnych, elektrowni wodnych i wiatrowych, systemów geotermalnych, systemów zasilanych biomasą. OS1A_W02, OS1A_W11 Test
M_W002 Student ma wiedzę na temat aspektów środowiskowych wykorzystania systemów OZE OS1A_W06, OS1A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie określić zasadność stosowania OZE - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać elementy systemu solarnego do zadanych parametrów, tak aby system w jak najmniejszym stopniu ingerował w środowisko - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie technologii i typów systemów solarnych, elektrowni wodnych i wiatrowych, systemów geotermalnych, systemów zasilanych biomasą. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat aspektów środowiskowych wykorzystania systemów OZE + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podział zasobów energii alternatywnej .Wykorzystanie energii wodnej, wiatru, słońca, biomasy, geotermalnej – ujęcie historyczne. Stan obecny oraz perspektywy wykorzystania energii ze źródeł alternatywnych. Potencjał teoretyczny, techniczny, ekonomiczny i praktyczny zasobów energii alternatywnej. Zasoby energii na świecie. Technologie wykorzystania energii alternatywnej, podstawy teoretyczne konwersji energii. Podział elektrowni wodnych. Rodzaje turbin. Klasyfikacja biomasy. Podział systemów wykorzystujących biomasę. Podział i klasyfikacja systemów solarnych. Pompy ciepła. Rodzaje systemów geotermalnych. Sposoby wykorzystania energii wiatru. Ogniwa paliwowe. Silniki cieplne alternatywne. Oddziaływanie systemów energetyki alternatywnej na środowisko – aspekt architektoniczny (fizyczny), ekologiczny, społeczny. Ekonomiczne aspekty budowy i funkcjonowania energetyki alternatywnej – koszty inwestycyjne, koszty obsługi i utrzymania, koszty

Auditorium classes:

Ocena podstawowych parametrów technicznych instalacji z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii: moc, sprawność konwersji, dyspozycyjność, trwałość. Przykłady funkcjonujących instalacji wykorzystujących energię ze źródeł alternatywnych. Zasady gromadzenia i inwentaryzacji danych dot. energii alternatywnej. Szacowanie zasobów. Analiza i studia wykonalności i opłacalności inwestycji. Analiza ekologiczna.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Preparation for classes 10 h
Participation in auditorium classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6*ocena z egzaminu + 0,4* ocena z zajęć audytoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstawowych zasad w obliczeń cieplnych
• Znajomość podstaw techniki grzewczej i sanitarnej

Recommended literature and teaching resources:

1. Górecki W. (red.), 2006 – Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznych na Niżu Polskim.
2. Górecki W. (red.), 2011 – Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich.
3. Pluta Z., 2000 – Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, Oficyna Wyd. PW, Warszawa.
4. H. Kaiser, 1995 – Wykorzystanie energii słonecznej. Wyd. AGH.
5. Kotarska K., Kotarski Z., 1989 – Ogrzewanie energią słoneczną: systemy pasywne. Wyd. Not-Sigma.
6. Kuczyński T i in., 2008 – Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii, Zielona Góra.
7. Siejka K, Tańczuk M., Trinczek K, 2008 – Koncepcja szacowania potencjału energetycznego biomasy na przykładzie wybranej gminy województwa opolskiego. Inżynieria Rolnicza, 6(104).
8. Jak zbudować małą elektrownię wodną? Przewodnik inwestora. Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej – ESHA
9. Soliński I.-Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None