Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Hydrogeologia
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-305-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Czop Mariusz (mariucz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. OS1A_K07, OS1A_K09 Activity during classes,
Project
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. OS1A_K05, OS1A_K07, OS1A_K09 Examination,
Project
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić badanie i zinterpretować wyniki hydrogeologicznych pomiarów terenowych a na ich podstawie opracować uproszczony model konceptualny przepływu. Wykonuje mapę zwierciadła wód podziemnych, przekroje hydrogeologiczne. OS1A_U06, OS1A_U01, OS1A_U04 Test,
Project
M_U002 Potrafi przeprowadzić prostą interpretację wyników próbnego pompowania. Określa dopływ do urządzeń drenażowych, projektuje prace odwodnieniowe. OS1A_U06, OS1A_U01, OS1A_U04 Project
M_U003 Potrafi przeprowadzić prostą interpretację wyników próbnego pompowania. Określa dopływ do urządzeń drenażowych, projektuje prace odwodnieniowe. OS1A_U06, OS1A_U01, OS1A_U04 Test,
Project
M_U004 Przeprowadza obliczenia migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych metodami analitycznymi. Rozumie powiązanie z chemizmem wód oraz prowadzeniem monitoringu wód podziemnych. OS1A_U01, OS1A_U04 Project,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna ogólną charakterystykę procesów hydrogeologicznych, główne składowe obiegu wody w przyrodzie oraz związków pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Rozumie genezę wód podziemnych. OS1A_W01, OS1A_W11 Examination,
Test,
Project,
Participation in a discussion
M_W002 Ma szczegółową wiedzę na temat zasad i metod realizacji podstawowych pomiarów hydrometrycznych i interpretacji ich wyników. Zna podstawowe charakterystyki procesów infiltracji, migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych (adwekcja, dyspersja, sorpcja). OS1A_W01 Activity during classes,
Test,
Project
M_W003 Ma szczegółową wiedzę na temat pięter i poziomów wodonośnych. Rozumie zależność pomiędzy właściwościami skał i parametrami hydrogeologicznymi a filtracją wód podziemnych. OS1A_W01, OS1A_W11 Examination,
Test
M_W004 Zna ogólną charakterystykę chemiczną wód podziemnych. Przeprowadza proste interpretacje analiz chemicznych wód. Rozumie problem zanieczyszczenia wód przy wskazaniu ognisk zanieczyszczeń. Zna podstawowe metody remediacji środowiska gruntowo-wodnego. OS1A_W01, OS1A_W11 Examination,
Test,
Project,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić badanie i zinterpretować wyniki hydrogeologicznych pomiarów terenowych a na ich podstawie opracować uproszczony model konceptualny przepływu. Wykonuje mapę zwierciadła wód podziemnych, przekroje hydrogeologiczne. - - - + - - + - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić prostą interpretację wyników próbnego pompowania. Określa dopływ do urządzeń drenażowych, projektuje prace odwodnieniowe. - - - + - - + - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić prostą interpretację wyników próbnego pompowania. Określa dopływ do urządzeń drenażowych, projektuje prace odwodnieniowe. - - - + - - - - - - -
M_U004 Przeprowadza obliczenia migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych metodami analitycznymi. Rozumie powiązanie z chemizmem wód oraz prowadzeniem monitoringu wód podziemnych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna ogólną charakterystykę procesów hydrogeologicznych, główne składowe obiegu wody w przyrodzie oraz związków pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Rozumie genezę wód podziemnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma szczegółową wiedzę na temat zasad i metod realizacji podstawowych pomiarów hydrometrycznych i interpretacji ich wyników. Zna podstawowe charakterystyki procesów infiltracji, migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych (adwekcja, dyspersja, sorpcja). + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma szczegółową wiedzę na temat pięter i poziomów wodonośnych. Rozumie zależność pomiędzy właściwościami skał i parametrami hydrogeologicznymi a filtracją wód podziemnych. + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna ogólną charakterystykę chemiczną wód podziemnych. Przeprowadza proste interpretacje analiz chemicznych wód. Rozumie problem zanieczyszczenia wód przy wskazaniu ognisk zanieczyszczeń. Zna podstawowe metody remediacji środowiska gruntowo-wodnego. + - - + - - + - - - -
Module content
Lectures:

1) Rola wody w przyrodzie. Obieg wody w cyklu hydrologicznym. Geneza wód podziemnych.
2) Właściwości hydrogeologiczne skał (porowatość, przepuszczalność, odsączalność).
3) Składniki bilansu wodnego. Infiltracja. Przepływ wód w strefie aeracji.
4) Piętra i poziomy wodonośne. Rodzaje warstw wodonośnych.
5) Filtracja wód podziemnych. Prawo Darcy. Współczynnik filtracji.
6) Skład chemiczny wód podziemnych. Wody zwykłe, mineralne, termalne i lecznicze.
7) Metody terenowych badań hydrogeologicznych. Mapy hydrogeologiczne.
8) Próbne pompowania i metody ich interpretacji.
9) Metody laboratoryjnych badań hydrogeologicznych.
10) Urządzenia do poboru wód podziemnych. Wielkość dopływu wód do studni i innych urządzeń
drenażowych. Projektowanie prac odwodnieniowych.
11) Zasoby wód podziemnych dla zlewni lub ujęcia. Obszar spływu wód do ujęcia
11) Zanieczyszczenia wód podziemnych. Ogniska zanieczyszczeń.
12) Migracja zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Adwekcja, dyspersja i sorpcja.
13) Metody remediacji środowiska gruntowo-wodnego.
14) Monitoring środowiska wodnego.
15) Metodyka tworzenia numerycznych modeli hydrogeologicznych. Specjalistyczne oprogramowanie dla potrzeb hydrogeologii.

Project classes:

1) Obliczenia współczynnika filtracji utworów geologicznych. Metody laboratoryjne i empiryczne
2) Interpretacja wyników próbnych pompowań
3) Mapy i przekroje hydrogeologiczne. Tworzenie przykładowej mapy hydroizohips
4) Obliczenia filtracji wód podziemnych. Kierunki przepływu i rzeczywista prędkość przepływu wód podziemnych
5) Obliczenia migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Metody analityczne
6) Określanie wielkości dopływu do urządzeń drenażowych. Metody analityczne
7) Skład chemiczny wód podziemnych. Interpretacja danych hydrochemicznych

Practical classes:

1) Projektowanie terenowych badań hydrogeologicznych. Projekt robót geologicznych.
2) Wykonanie terenowych badań hydrogeologicznych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 146 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 3 h
Realization of independently performed tasks 43 h
Participation in practical classes 14 h
Participation in project classes 13 h
Completion of a project 15 h
Contact hours 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Participation in lectures 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z egzaminu (60%) oraz średnia arytmetyczna zpozostałych rodzajów zajęć (40%)

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Pazdro Z., Kozerski B., 1990 – Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geologiczne.
Kulma R., 1995 – Podstawy obliczeń filtracji wód podziemnych. Wyd. AGH.
Schwartz F.W., Zhang H., 2008 – Fundamentals of Groundwater. Wiley.
Todd D. K., Mays L.W., 2008 – Groundwater Hydrology. Wiley.
Fetter C.W., 2008– Contaminant Hydrogeology. Waveland.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak