Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mikrobiologia
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-306-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Latowski Dariusz (latowski@interia.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kostka Anna (anna.j.kostka@gmail.com)
dr Latowski Dariusz (latowski@interia.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie, krytycznie analizować wyniki prac doświadczalnych. OS1A_K02, OS1A_U09, OS1A_W15, OS1A_U16, OS1A_U13, OS1A_U10, OS1A_K06, OS1A_U04, OS1A_K05, OS1A_U11 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U004 Student potrafi pracować w laboratorium mikrobiologicznym. OS1A_K02, OS1A_W15, OS1A_U16, OS1A_U13, OS1A_K06, OS1A_U04, OS1A_U07 Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U005 Student potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi mikrobiologii. OS1A_U01, OS1A_W04, OS1A_U02, OS1A_U07 Test,
Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw wirusologii i bakteriologii. OS1A_W14, OS1A_W13, OS1A_U13, OS1A_W04, OS1A_K01, OS1A_K05 Examination,
Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych metod badań mikrobiologicznych środowiska. OS1A_W14, OS1A_U01, OS1A_W13, OS1A_W04, OS1A_U04, OS1A_U03, OS1A_U07 Examination,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie roli mikroorganizmów w procesach biogeochemicznych. OS1A_W14, OS1A_U09, OS1A_U10, OS1A_W04 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie, krytycznie analizować wyniki prac doświadczalnych. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U004 Student potrafi pracować w laboratorium mikrobiologicznym. - - + - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi mikrobiologii. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw wirusologii i bakteriologii. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych metod badań mikrobiologicznych środowiska. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie roli mikroorganizmów w procesach biogeochemicznych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Definicja i rodzaje mikrobiologii, jako nauki. Przedmiot badań mikrobiologii.
 2. Charakterystyka porównawcza komórek prokariotycznych i eukariotycznych.
 3. Podstawy systematyki drobnoustrojów, ich podział i opis najważniejszych grup.
 4. Bezkomórkowe formy infekcyjne i ich rola w kształtowaniu ekosystemów (wiroidy, priony).
 5. Podział i charakterystyka wirusów.
 6. Budowa i właściwości biochemiczne bakterii i grzybów.
 7. Procesy metaboliczne drobnoustrojów: autotrofia, heterotrofia i chemolitotrofia.
 8. Rola mikroorganizmów w cyklach biogeochemicznych i biodegradacji.
 9. Mikrobiologia wody i gleb.
 10. Wykorzystanie drobnoustrojów w ochronie środowiska i zdrowia.
 11. Mikroorganizmy chorobotwórcze dla roślin, zwierząt i ludzi oraz sposoby ochrony przed patogenami.
 12. Oznaczenia mikrobiologiczne w monitoringu środowiska.

Laboratory classes:

 1. Zapoznanie się z zasadami BHP pracy w laboratorium mikrobiologicznym i podstawowymi technikami pracy mikrobiologa.
 2. Podstawy aseptyki.
 3. Pożywki mikrobiologiczne: rola, rodzaje, sposoby przygotowania, przykłady.
 4. Mikroflora skóry i błon śluzowych człowieka.
 5. Badania mikrobiologiczne wód: miano bakterii grupy coli i inne wskaźniki sanitarne.
 6. Badania mikrobiologiczne powietrza.
 7. Badania mikrobiologiczne gleb: wybrane wskaźniki sanitarne i grupy mikroorganizmów.
 8. Metabolizm mikroorganizmów: oznaczanie zdolności mikroorganizmów do rozkładu wybranych związków organicznych.
 9. Barwienie i identyfikacja drobnoustrojów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 143 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 35 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (CL) oraz oceny z wykładu kończącego się egzaminem (W).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw taksonomii, chemii organicznej i nieorganicznej, fizjologii i genetyki oraz biochemii.

Recommended literature and teaching resources:

LITERATURA PODSTAWOWA:

 1. Salyers A., Whitt D. (2005): Mikrobiologia. Wydawnictwo PWN, Warszawa
 2. Schlegel H. G. (2009): Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 3. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. (2007): Mikrobiologia techniczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 4. Nicklin J., Graeme-Cook K., Killington R. (2004): Mikrobiologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 5. Błaszczyk M. (2007): Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

LITERATURA POMOCNICZA:

 1. Kunicki-Goldfinger W. (2007): Życie bakterii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 2. Singleton P. (2000): Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 3. Pawlaczyk-Szpilowa M. (1980): Ćwiczenia z mikrobiologii wody i ścieków. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 4. Petrycka H. (1993): Ćwiczenia z mikrobiologii środowiskowej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice
 5. Paul E. A., Clark F. E. (2000): Mikrobiologia i biochemia gleb. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Liczba terminów zaliczenia: 3.
Liczba terminów egzaminu: 3.