Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie w ochronie środowiska
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-307-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
dr inż. Haupt Andrzej (haupt@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w technologiach ochrony środowiska i związaną z tym potrzebę uczenia się przez całe życie oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych OS1A_K01, OS1A_K05 Execution of a project
M_K002 Student ma świadomość wpływu technologii ochrony środowiska na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje OS1A_K09 Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi wskazać rozwiązania czyniące technologie mniej uciążliwymi dla środowiska OS1A_U09, OS1A_U20, OS1A_U18, OS1A_U04, OS1A_U03, OS1A_U19 Activity during classes,
Test
M_U002 Student zna zasady eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w ochronie i oczyszczaniu poszczególnych elementów środowiska oraz potrafi zaproponować proste rozwiązania technologiczne OS1A_U22, OS1A_U20, OS1A_U17, OS1A_U04, OS1A_U19 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat najważniejszych technologii i urządzeń stosowanych w ochronie środowiska oraz zanieczyszczeń które przy ich pomocy są usuwane OS1A_W24, OS1A_W22, OS1A_W06, OS1A_W20, OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W21 Activity during classes,
Test
M_W002 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne stosowania technologii w ochronie środowiska OS1A_W22, OS1A_W06, OS1A_W20, OS1A_W02 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w technologiach ochrony środowiska i związaną z tym potrzebę uczenia się przez całe życie oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - + - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu technologii ochrony środowiska na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje + + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wskazać rozwiązania czyniące technologie mniej uciążliwymi dla środowiska + + - + - - - - - - -
M_U002 Student zna zasady eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w ochronie i oczyszczaniu poszczególnych elementów środowiska oraz potrafi zaproponować proste rozwiązania technologiczne - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat najważniejszych technologii i urządzeń stosowanych w ochronie środowiska oraz zanieczyszczeń które przy ich pomocy są usuwane + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne stosowania technologii w ochronie środowiska + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawy technologii przemysłowych (źródła energii i surowców, zasady technologiczne, podstawowe procesy technologiczne, analiza cyklu życiowego produktów). Zasady tworzenia technologii przyjaznych środowisku. Analiza wybranych technologii uciążliwych dla środowiska. Wybrane pierwotne i wtórne metody zapobiegania zanieczyszczaniu atmosfery. Wybrane metody ograniczania emisji zanieczyszczeń. Charakterystyka wybranych procesów stosowanych w ochronie powietrza (absorpcja, adsorpcja, spalanie). Główne źródła zanieczyszczeń wód. Sposoby oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych. Uzdatnianie wody do celów komunalnych oraz przemysłowych. Charakterystyka, klasyfikacja, skład i właściwości ścieków. Technologie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Polimery biodegradowalne i surfaktanty. Recykling polimerów i tworzyw sztucznych. Podstawy biotechnologii środowiskowej (wykorzystanie czynników biotycznych do usuwania zanieczyszczeń ze środowiska). Zastosowanie technik membranowych w technologii wody, oczyszczaniu ścieków.

Auditorium classes:

Dyskusja nt zagadnień omawianych w trakcie wykładu i związanych z opracowywanymi projektami

Project classes:

Obliczanie ilości surowców niezbędnych do usunięcia, unieszkodliwienia lub związania zanieczyszczeń w wybranych technologiach ochrony powietrza, uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów. Określenie podstawowych parametrów prostego układu do oczyszczania wody i ścieków.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 109 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 13 h
Participation in project classes 14 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 3 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Completion of a project 15 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z uzyskanej oceny z ćwiczeń (ocena z kolokwium zaliczeniowego, oceny z projektów i ocena aktywności na zajęciach) i wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr III, ukończony przedmiot chemia, mineralogia oraz geochemia. Kalkulator lub inne narzędzie do obliczeń inżynierskich

Recommended literature and teaching resources:

Kowal A.L. (red.), 1997. Odnowa wody.
Kowal A.L., Świderska-Bróż M., 2007. Oczyszczanie wody.
Łomotowski J., 2002. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków.
Piecuch T., 2000. Utylizacja odpadów przemysłowych.
Rosik-Dulewska, 2005. Podstawy gospodarki odpadami.
Szklarczyk M., 2001. Ochrona atmosfery.

Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None