Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Air protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-308-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę stałej edukacji. OS1A_K01 Report
M_K002 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role. OS1A_K02, OS1A_K03 Report
Skills
M_U001 Określa problemy i formułuje rozwiązania dla poprawy stanu powietrza związane z działalnością człowieka. OS1A_U01, OS1A_U02, OS1A_U03, OS1A_U13 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Zna budowę i skład chemiczny atmosfery ziemskiej. OS1A_W11, OS1A_W06, OS1A_W02 Test
M_W002 Zna podstawowe zanieczyszczenia powietrza, ich źródła i konsekwencje środowiskowe. OS1A_W11, OS1A_W06, OS1A_W02 Test
M_W003 Zna globalne zagrożenia atmosfery i potrafi je scharakteryzować. OS1A_W11, OS1A_W06, OS1A_W02 Test
M_W004 Zna podstawowe wytyczne prawne i rozwiązania technologiczne i ekonomiczne dla poprawy stanu atmosfery. OS1A_W14, OS1A_W24, OS1A_W11, OS1A_W06, OS1A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę stałej edukacji. + + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Określa problemy i formułuje rozwiązania dla poprawy stanu powietrza związane z działalnością człowieka. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna budowę i skład chemiczny atmosfery ziemskiej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zanieczyszczenia powietrza, ich źródła i konsekwencje środowiskowe. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna globalne zagrożenia atmosfery i potrafi je scharakteryzować. + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe wytyczne prawne i rozwiązania technologiczne i ekonomiczne dla poprawy stanu atmosfery. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Budowa, rola i znaczenie atmosfery ziemskiej. Skład chemiczny powietrza czystego. Definicja i charakterystyka zanieczyszczeń powietrza.
2. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń powietrza. Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza (pyły, dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny, furany).
3. Globalne zagrożenia atmosfery (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze smog).
4. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze.
5. Monitoring jakości powietrza.
6. Wybrane zagadnienia prawne dot. ochrony powietrza.
7. Handel emisjami.

Auditorium classes:

1. Przegląd zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem sektorów ich powstawania.
2. Odory, metody oceny uciążliwości zapachowej i dezodoryzacja gazów odlotowych.
3. Odpylacze suche, mokre, elektrostatyczne, filtracyjne.
4. Metody usuwania NOx z gazów odlotowych.
5. Ograniczanie emisji NOx ze źródeł spalania w transporcie.
6. Technologie wstępnego oczyszczania paliw ze związków siarki (fizyczne, chemiczne, biologiczne).
7. Odsiarczanie gazów odlotowych (metody suche, mokre, półsuche, odpadowe, regeneracyjne). Fluidyzacja jako metoda odsiarczania.
8. Metody usuwania CO2 z gazów odlotowych. Sekwestracja CO2.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, oceny ze sprawozdania i oceny z wygłoszenia referatu.
Zaliczenie wykładów w formie kolkwium.
Ocena końcowa jako średnia oceny z ćwiczeń i oceny z kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na aktualny semestr studiów.

Recommended literature and teaching resources:

Mazur M., 2004: Systemy ochrony powietrza.
Kacperski W.T., 2003: Inżynieria środowiska. Ochrona powietrza.
Wiśniewski H., Kowalewski K., 1997: Ekologia z ochroną i kształtowaniem środowiska.
Czarnecka M., Koźmiński C., 2006: Meteorologia a zanieczyszczenie atmosfery.
Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M., 2007: Wprowadzenie do inżynierii środowiska.
Rup K., 2006: Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym.
Szperliński Z., 2002: Chemia w ochronie i inżynierii środowiska.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Współczesne uwarunkowania inżynierii i ochrony środowiska w Polsce — Engineering and
environmental modern contemporary in Poland / Alicja KICIŃSKA, Ewa ADAMIEC, Agnieszka
GRUSZECKA-KOSOWSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 115 s.. — (
Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ;
KU 0573). — Bibliogr. s. 105–114, Abstr.
Badane metale ciężkie w wodach i osadach rzecznych oraz glebach w otoczeniu składowisk odpadów
górniczych i hutniczych w Bukownie (Polska) i Mansfeld (Niemcy) — [Investigated heavy metals
in water, sediments and soils in the vicinity of mining and metallurgical waste sites in Bukowno
(Poland) and Mansfeld (Germany)] / Agnieszka GRUSZECKA. — Kraków : Wydawnictwa
AGH, 2011. — 109, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 041) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia
Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 98–110. — ISBN: 978-83-7464-373-3

Additional information:

Pierwszy termin zaliczenia w dniu ostatnich zajęć za zasadach podanych studentom na pierwszych zajęciach. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych uzyskania zaliczenia w sesji.