Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fizyka II
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-401-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny OS1A_K02, OS1A_K01 Activity during classes,
Examination,
Test
Skills
M_U001 Umie rozwiązywać proste zadania dotyczące elektromagnetyzmu, optyki geometrycznej i falowej, potrafi wyjaśnić procesy fizyczne leżące u podstaw działania elektrowni słonecznych i jądrowych. OS1A_U07, OS1A_U06, OS1A_U08 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_U002 Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, potrafi je zinterpretować oraz przeprowadzić analizę błędów. OS1A_U07, OS1A_U06, OS1A_U08 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z fizyki klasycznej dotyczącą elektromagnetyzmu i optyki oraz wybranych działów fizyki współczesnej OS1A_W08, OS1A_W06, OS1A_W07 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie rozwiązywać proste zadania dotyczące elektromagnetyzmu, optyki geometrycznej i falowej, potrafi wyjaśnić procesy fizyczne leżące u podstaw działania elektrowni słonecznych i jądrowych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, potrafi je zinterpretować oraz przeprowadzić analizę błędów. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z fizyki klasycznej dotyczącą elektromagnetyzmu i optyki oraz wybranych działów fizyki współczesnej + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Elektryczność i Magnetyzm:

• Ładunki jako źródła pola elektrostatycznego
• Prawo Coulomba
• Opis wektorowy i skalarny pola elektrostatycznego
• Prawo Gaussa
• Pole magnetyczne
• Rola pola magnetycznego Ziemi
• Prawo Ampera i prawo Biota-Savarta
• Indukcja elektromagnetyczna i prawo Faradaya
• Równania Maxwella
• Fale elektromagnetyczne

Optyka:
• Odbicie i załamanie światła
• Zasady Fermata i Huygensa
• Zwierciadła i soczewki
• Interferencja i dyfrakcja światła

Fizyka współczesna:
• Promieniowanie cieplne i ciało doskonale czarne
• Efekt fotoelektryczny
• Elementy mechaniki kwantowej
• Model Bohra budowy atomu
• Widma atomowe
• Budowa i własności fizyczne jąder atomowych
• Energia wiązania i wynikające z niej zjawiska
• Prawo rozpadu promieniotwórczego
• Promieniotwórczość alfa, beta, gamma
• Reaktory i elektrownie jądrowe

Auditorium classes:

1. Elektromagnetyzm
Rozwiązywanie problemów i zadań z zakresu:
• Prawo Coulomba
• Natężenie pola elektrostatycznego od rozkładu łądunków
• Zastosowania prawa Gaussa
• Prawa Ampera i Biota-Savarta
• Prawo Faradaya

Student:
- zna podstawowe prawa dotyczące pól elektromagnetycznych
- potrafi je zastosować w celu obliczenia natężenia tych pól

2. Optyka
Rozwiązywanie problemów i zadań z zakresu:
• Optyki geometrycznej (zasada Fermata, powstawanie obrazów w soczewkach i zwierciadłach).

Student:
- zna podstawowe zjawiska i prawa dotyczące optyki geometrycznej
- potrafi wykorzystać je m. in. do obliczania (a) współczynnika załamania światła, (b) prędkości rozchodzenia się światła w ośrodkach materialnych, © ogniskowej soczewki

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 163 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 32 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation for classes 60 h
Participation in laboratory classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń rachunkowych ( C) obliczana jest następująco: procent uzyskanych punktów na ćwiczeniach przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) OK = 0.50 E + 0.30 C + 0.20 L

E – ocena z egzaminu; L – ocena z ćwiczeń laboratoryjnych

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń rachunkowych oraz laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw algebry liniowej (operacje na wektorach)
• Znajomość rachunku różniczkowego i całkowego w zakresie podstawowym

Recommended literature and teaching resources:

1 D. Holiday, R. Resnick, Fizyka t. 1 i t. 2, PWN, Warszawa, 1999
2 I. W. Sawieliew, Wykłady z Fizyki 3, PWN, Warszawa, 1998
3 Pracownia Fizyczna Wydziału Fizyki AGH, cz. I (SU 1642)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych. Więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności w trakcie semestru skutkują brakiem zaliczenia.W celu uzyskania zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych należy wykonać i zaliczyć 6 ćwiczeń z podanej listy.