Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Elements of economic geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-402-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bukowski Krzysztof (buk@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Bukowski Krzysztof (buk@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Toboła Tomasz (tob@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę minerałów, skał surowców skalnych, soli I surowców chemicznych, węgli oraz rud wykorzystując poznane metody badawcze. OS1A_W01, OS1A_U01 Test,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie na temat złóż. OS1A_U03 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe procesy związane z powstawaniem złóż. Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz terminologię związaną z tematyką złożową. OS1A_W01 Examination
M_W003 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat występowania złóż surowców w Polsce i na świecie. OS1A_W01 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę minerałów, skał surowców skalnych, soli I surowców chemicznych, węgli oraz rud wykorzystując poznane metody badawcze. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie na temat złóż. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe procesy związane z powstawaniem złóż. Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz terminologię związaną z tematyką złożową. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat występowania złóż surowców w Polsce i na świecie. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Klasyfikacje złóż ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji genetycznej. Magmowe złoża kruszców, złożotwórcze procesy krystalizacji frakcjonalnej, likwacji i sedymentacji magmowej
2. Złoża surowców skalnych pochodzenia magmowego. Procesy złożowe w karbonatytach (Cu, Fe, REE) i kimberlitach (diamenty)
3. Złoża kontaktowo-metasomatyczne w skarnach. Złoża hydrotermalne: źródła wód hydrotermalnych oraz źródła mineralizatorów. Hydrotermalne złoża porfirowe (Mo, Sn) oraz żyłowe (Au i U).
4. Złoża rud Zn-Pb typu MVT w skałach węglanowych. Złoża sedymentacyjno-ekshalacyjne siarczków masywnych związane z wulkanizmem podmorskim w nawiązaniu do ich współczesnych analogów.
5. Złoża wietrzeniowe: pokrywa wietrzeniowa jako środowisko formowania się złóż rezydualnych (Ni, Fe) oraz infiltracyjnych (U)
6. Złoża osadowe, podstawy sedymentogenezy w nawiązaniu do procesów złożotwórczych. Osadowe złoża mechanogeniczne (deluwialne, aluwialne i plażowe) oraz ich ważniejsze surowce (Au, Sn, Fe, diamenty)
7. Osadowe złoża ewaporacyjne i biochemogeniczne: soli, siarki i fosforytów
8. Złoża surowców skalnych pochodzenia osadowego. Złoża kaustobiolitów: torfu, węgli brunatnych i kamiennych – powstawanie złóż, typy zagłębi, przykłady złóż
9. Złoża bituminów: gazu ziemnego (w tym shale gas) i ropy naftowej.

Practical classes:

Student zapoznaje się z minerałami i skałami solnymi, rudami, węglami i surowcami skalnymi uczy się je makroskopowo rozpoznawać. Na zajęciach praktycznych zapoznaje się z budową geologiczną wybranych złóż w Polsce, warunkami eksploatacji i zagrożeniami wodnymi, gazowymi itp.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena zaliczenia wykładów * 0,6 + ocena zaliczenia ćwiczeń * 0,4

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność posługiwania się geologicznymi materiałami wynikowymi

Recommended literature and teaching resources:

1. Smirnov V.I. 1986 – Geologia złóż kopalin użytecznych. WG Warszawa
2. Evans A.M. 1993 – Ore Geology and Industrial Minerals. Blackwell Science
3. Konstantynowicz E. 1984 – Geologia surowców mineralnych t. I-III. UŚ Katowice
4. Warren J. 1999 – Evaporites. Their Evolution and Economics. Blackwell Science Ltd.
5. Kozłowski S. (1986) – Surowce skalne Polski. Wyd. Geol. Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None