Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Hydrogeochemistry
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-404-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kania Jarosław (jkania@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kania Jarosław (jkania@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi opracować charakterystykę składu chemicznego wody oraz wykonać podstawowe pomiary fizykochemiczne wody OS1A_U01, OS1A_U17, OS1A_U06 Test,
Report
M_U002 Potrafi dokonać charakterystyki wybranych pól hydrogeochemicznych: opracować większy zbiór analiz chemicznych próbek wody, wyznaczyć tło hydrogeochemiczne i anomalie oraz zmienność pola hydrogeochemicznego OS1A_U22, OS1A_U05 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Zna ogólną charakterystykę hydrogeochemiczną wód naturalnych OS1A_W01, OS1A_W11, OS1A_W10 Test
M_W002 Ma podstawową wiedzę o głównych czynnikach kształtujących skład wód podziemnych oraz procesach kierujących migracją substancji w roztworach wodnych OS1A_W01, OS1A_W11, OS1A_W10 Test
M_W003 Ma podstawową wiedzę o znaczeniu składu wody przy jej praktycznym wykorzystaniu OS1A_W23 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi opracować charakterystykę składu chemicznego wody oraz wykonać podstawowe pomiary fizykochemiczne wody - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać charakterystyki wybranych pól hydrogeochemicznych: opracować większy zbiór analiz chemicznych próbek wody, wyznaczyć tło hydrogeochemiczne i anomalie oraz zmienność pola hydrogeochemicznego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna ogólną charakterystykę hydrogeochemiczną wód naturalnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o głównych czynnikach kształtujących skład wód podziemnych oraz procesach kierujących migracją substancji w roztworach wodnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę o znaczeniu składu wody przy jej praktycznym wykorzystaniu + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zakres, zadania hydrogeochemii i naukowe dziedziny pokrewne. Ogólna
charakterystyka hydrogeochemiczna wód naturalnych: substancje mineralne, gazy,
substancje organiczne, organizmy żywe. Struktura pola hydrogeochemicznego, tło,
anomalie i bariery hydrogeochemiczne. Hydrogeochemia procesu infiltracji: od wód
opadowych do wód podziemnych. Czynniki fizykochemiczne kierujące migracją
substancji w roztworach wodnych, równowaga roztworów wodnych w procesie
migracji. Modelowanie hydrogeochemiczne – specjacje, oddziaływanie woda-skała.
Typowe procesy kształtujące skład wód podziemnych strefy aktywnej wymiany:
procesy ługowania skał węglanowych, procesy wietrzenia glinokrzemianów. Rola
procesów utleniająco-redukcyjnych. Procesy sorpcji i wymiany jonowej. Procesy
dyfuzji, osmozy i odwróconej osmozy. Wpływ warunków geologiczno-geograficznych
na równowagę systemu w warunkach obiegu klimatycznego i litogenicznego. Rola
czynników biogeochemicznych w procesach kształtowania składu wód naturalnych.
Zanieczyszczenie wód naturalnych, główne prawidłowości rządzące migracją
zanieczyszczeń (adwekcja, dyfuzja, dyspersja, efekt opóźnienia w wyniku sorpcji,
rozpad, biodegradacja), wskaźniki zanieczyszczenia wód. Hydrogeochemia wód
pitnych. Skład wód pitnych, a zdrowie człowieka. Hydrogeochemia wód
zmineralizowanych: wody mineralne a lecznicze; woda jako kopalina; wody słone jako
zagrożenie geogeniczne. Hydrogeochemia wód termalnych.

Laboratory classes:

Zapoznanie się z zakresem i rodzajami hydrogeochemicznych analiz wód podziemnych. Sposoby poboru próbek wód podziemnych do analiz fizykochemicznych; polowe metody analityczne stosowane w hydrogeochemii. Wykonanie wybranych pomiarów fizykochemicznych. Opracowanie wyników analizy chemicznej wody: ocena jakości analizy, klasyfikacja hydrogeochemiczna wody, graficzna prezentacja wyników analizy, ocena przydatności wody do celów pitnych. Opracowanie charakterystyki wybranych pól hydrogeochemicznych: opracowanie większego zbioru analiz; wyznaczenie tła hydrogeochemicznego i anomalii; ocena zmienności pola hydrogeochemicznego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 14 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium z wykładów (50%), ocena z kolokwium z ćwiczeń (30%), ocena ze sprawozdań z
ćwiczeń (20%)

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Appelo C.A.J., Postma D., 2005, Geochemistry, groundwater and pollution. A.A. Balkema, Rotterdam.
Macioszczyk A., Dobrzyński D., 2007, Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych.
Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Macioszczyk A., 1987, Hydrogeochemia. Wyd. Geol., Warszawa.
Witczak S., Kania J., Kmiecik E., 2013, Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników
zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja
Ochrony Środowiska, Warszawa.
Małecki J.J., Nawalany M., Witczak S., Gruszczyński T., 2006, Wyznaczanie parametrów migracji w
ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska. Wyd. Uniwersytet
Warszawski Wydział Geologii, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Witczak S., Kania J., Kmiecik E., 2013, Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników
zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja
Ochrony Środowiska, Warszawa. 717 s.
Kania J., Witczak S., Różański K., 2011, Classification of Groundwater Quality Based on Variability of
Hydrogeochemical Environment (Chapter 27). W: Climate Change and its Effects on Water Resources.
NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security 3: 247-257. DOI: 10.1007/978-
94-007-1143-3_27.
Kania J., Witczak S., 2011, Modele migracji zanieczyszczeń. W: Metodyka modelowania
matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych: poradnik metodyczny (red.
Dąbrowski i in.). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 259-276.
Witczak S., Zuber A., Kmiecik E., Kania J., Szczepanska J., Rozanski, K., 2008, Tracer based study of the
Badenian Bogucice Sands aquifer, Poland. W: Natural Groundwater Quality (ed. W. M. Edmunds, P.
Shand). Blackwell Publishing, Ltd, Oxford, UK, 335-352.
Kania J., 2003, Geochemical interpretation of thermal fluids from low-temperature wells in
Stykkishólmur, W-Iceland, and Pyrzyce, NW-Poland. W: Geothermal Training in Iceland 2003. Reports of
the United Nations University Geothermal Training Programme (ed. L. S. Georgsson): 305-336,
Reykjavik.
Kania J., 2000, Hydrogeochemical background in the region of liquidated open cast sulphur mines on
the basis of geostatistical modelling and probability curves. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 16(4):
107-123.

Additional information:

Student ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego z wykładów, w tym
jeden raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie poprawkowym.
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest koniec zajęć w danym
semestrze. Studentowi przysługują dwa terminy poprawkowe zaliczenia zajęć.