Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Soil science and remediation
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-406-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Skwarczek Marian (Marian.Skwarczek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony jakości gleb i rekultywacji gleb zdegradowanych OS1A_K09 Presentation,
Examination
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia OS1A_K01 Presentation,
Project,
Examination
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie sklasyfikować glebę na podstawie normy ISO OS1A_U01, OS1A_U04, OS1A_U03 Project
M_U002 Student potrafi obliczyć na podstawie wyników oznaczeń terenowych i analiz laboratoryjnych parametry nawadniania gleby i zalecić odpowiednią technikę nawadniania OS1A_U01, OS1A_U09, OS1A_U04 Project
M_U003 Student umie zinterpretować wyniki analiz oraz potrafi napisać ekspertyzę w zakresie charakterystyki gleby OS1A_U01, OS1A_U09, OS1A_U04, OS1A_U03, OS1A_U11 Project
M_U004 Student potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować i przedstawić wybraną metodę oznaczeń właściwości gleby OS1A_U10, OS1A_U12, OS1A_U03, OS1A_U11 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w środowisku glebowym OS1A_W10, OS1A_W02, OS1A_W04 Examination
M_W002 Student zna podstawowe funkcje ekologiczne gleby OS1A_W02, OS1A_W04 Examination
M_W003 Student ma wiedzę na temat podstawowych zagrożeń środowiska glebowego spowodowanych działalnością człowieka w glebie OS1A_W02, OS1A_W04 Examination
M_W004 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych OS1A_W13, OS1A_W10, OS1A_W02, OS1A_W04 Examination
M_W005 Student posiada ogólną wiedzę na temat podstawowych metod rekultywacji OS1A_W14, OS1A_W24, OS1A_W10, OS1A_W02, OS1A_W04, OS1A_W21 Examination
M_W006 Student ma wiedzę na temat podstaw głównych metod stosowanych w oznaczaniu właściwości gleb OS1A_W10, OS1A_W02, OS1A_W04, OS1A_W11, OS1A_W09 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony jakości gleb i rekultywacji gleb zdegradowanych + + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie sklasyfikować glebę na podstawie normy ISO - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi obliczyć na podstawie wyników oznaczeń terenowych i analiz laboratoryjnych parametry nawadniania gleby i zalecić odpowiednią technikę nawadniania - - - + - - - - - - -
M_U003 Student umie zinterpretować wyniki analiz oraz potrafi napisać ekspertyzę w zakresie charakterystyki gleby - - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować i przedstawić wybraną metodę oznaczeń właściwości gleby - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w środowisku glebowym + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe funkcje ekologiczne gleby + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat podstawowych zagrożeń środowiska glebowego spowodowanych działalnością człowieka w glebie + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych + - - - - - - - - - -
M_W005 Student posiada ogólną wiedzę na temat podstawowych metod rekultywacji + - - - - - - - - - -
M_W006 Student ma wiedzę na temat podstaw głównych metod stosowanych w oznaczaniu właściwości gleb - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe definicje. Powstawanie gleb: czynniki glebotwórcze, warunki powstawania gleb,procesy glebotwórcze i ich kierunek. Rola gleby w środowisku przyrodniczym.
2. Morfologia gleb: budowa profilu glebowego, miąższość gleb, barwa gleb, struktura gleb, układgleb, nowotwory glebowe.
3. Fizyczne właściwości gleb: minerały glebowe; skład mechaniczny (granulometryczny);gęstość: właściwa, objętościowa; porowatość; plastyczność; zwięzłość; lepkość; pęcznienie i kurczenie się gleb.
4. Faza ciekła gleby: postacie wody w glebie, wilgotność gleb, chemizm roztworu glebowego, gospodarka wodna gleb.
5. Faza gazowa gleby: aktywność respiracyjna gleby, skład powietrza glebowego; właściwości cieplne gleby; chemiczne właściwości gleb: skład chemiczny, formy i związki występujących w niej pierwiastków, przemiany pierwiastków i związków.
6. Fizykochemiczne właściwości gleb: kompleks sorpcyjny gleb, jego budowa i właściwości;rodzaje sorpcji glebowej i ich znaczenie dla funkcjonowania gleby i odżywiania się roślin. Odczyn gleb; kwasowość czynna i potencjalna; wpływ odczynu gleby na jej właściwości. Właściwości buforowe gleb.
7. Materia organiczna gleb; jej skład, podział, zawartość i znaczenie dla funkcjonowania gleb i odżywiania organizmów. Mineralizacja i humifikacja związków organicznych. Charakterystyka swoistych i nieswoistych związków próchnicznych.
8. Organizmy glebowe – edafon; mikroorganizmy glebowe: wirusy, bakterie, promieniowce, grzyby, śluzowce, pierwotniaki, glony. Mezo- i makrofauna i jej wpływ na glebę.
9. Degradacja gleb- definicje, główne formy; wyłączenie z użytkowania, przeznaczanie gleb produktywnych na cele nierolnicze i nieleśne; Erozja i inne formy naturalnej degradacji wodnej, rejony występowania, zapobieganie erozji wodnej.
10. Powierzchniowe ruchy masowe. Erozja wietrzna gleb: erozyjność wiatrów, mechanizm i stopień degradacji, rejony zagrożenia erozją wietrzną, metody przeciwdziałania erozji.
Pustynnienie i stepowienie: przebieg procesu, przyczyny i skutki. Degradacja geomechaniczna gleb.
11. Degradacja hydrologiczna gleb: przesuszenie, zawodnienie gleb. Degradacja chemiczna gleb: wyjałowienie, zakwaszenie, alkalizacja, zanieczyszczenie metalami ciężkimi, zasolenie, zanieczyszczenie substancjami organicznymi (ropopochodne, WWA, chloro organiczne,
dioksyny, PCB, pestycydy).
12. Degradacja biologiczna gleb: zmęczenie gleb, metaboliczna intoksykacja, biologiczne skażenie gleb. Odporność na degradację. Ochrona gleb: prawne aspekty ochrony gleb, ochrona zasobów gleb i ochrona jakościowa, zasady praktycznej ochrony gleb.
13. Rekultywacja i zagospodarowanie: podstawowe pojęcia. Podstawy prawne rekultywacji gleb. Cele i ogólne założenia rekultywacji gleb. Fazy rekultywacji. Ogólne zasady wyboru kierunku zagospodarowania.
14. Podział terenów poprzemysłowych. Klasyfikacje utworów na potrzeby rekultywacji. Rola roślinności w rekultywacji. Kryteria wyboru metody oczyszczania gleb. Efektywność
dekontaminacji gleb i gruntów.
15. Klasyfikacja metod rekultywacji gleb: metody inżynierskie i procesowe. Metody fizyczne, chemiczne i biologiczne rekultywacji gleb oraz nowe metody i technologie.

Auditorium classes:

Omówienie metod oznaczania poszczególnych właściwości gleby w formie prezentacji: Odczyn gleby — kwasowość i zasadowość, Zawartość węgla organicznego, Zawartość azotu ogólnego, azotu azotanowego i azotu amonowego, Higroskopijność gleb, Zawartość węglanów, Skład frakcyjny związków humusowych, Ilość biomasy mikroorganizmów w glebie, Pojemność sorpcyjna gleby, Ocena zdolności buforowych gleb, Wilgotność i zasobność gleby w wodę, Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Zawartość pestycydów chloroorganicznych, Zawartość niepolarnych węglowodorów alifatycznych/ oleju mineralnego, Zawartość lotnych węglowodorów aromatycznych /BTX/, Zawartość cyjanków, Zawartość rtęci, Zawartość chlorofenoli, Powierzchnia właściwa gleby, Oznaczanie wpływu zanieczyszczeń na florę glebową, Oznaczanie toksyczności chronicznej, Ocena stanu sanitarnego gleby, Zawartość metali ciężkich, Zawartość mikroskładników (Zn, Cu, Mn, Fe), Zawartość boru, Zawartość siarki siarczanowej, Zawartość makroskładników (P, K, Mg), Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej, Gęstość i porowatość gleby.

Project classes:

Projekt 1: Klasyfikacja utworów glebowych na podstawie grup granulometrycznych wraz ze sporządzeniem krzywej uziarnienia,
Projekt 2: Sporządzenie i interpretacja krzywej siły ssącej gleby.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 17 h
Examination or Final test 2 h
Participation in project classes 9 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,3 * ocena z ćwiczeń audytoryjnych + 0,2 * ocena z ćwiczeń projektowych
Ocena końcowa liczona jest pod warunkiem pozytywnego zaliczenia każdego modułu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość biologii w zakresie szkoły średniej
Znajomość podstaw chemii i geochemii
Znajomość podstaw geologii
Podstawowa znajomość petrografii i mineralogii
kalkulator inżynierski lub komputer z arkuszem kalkulacyjnym

Recommended literature and teaching resources:

Zawadzki S. (red.). Gleboznawstwo. Wyd. IV, PWRiL, Warszawa, 1999.
Karczewska A., Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. UP we Wrocławiu, Wrocław 2008.
Gworek B. (red), Technologie rekultywacji gleb. Monografia, WNGB, Warszawa, 2004
Gołda T., Rekultywacja. Skrypty Uczelniane UWND AGH, Kraków, 2005.
Kowalik S., Zagadnienia z gleboznawstwa: dla studentów inżynierii środowiska. Skrypty Uczelniane UWND AGH, Kraków, 2007
Mocek A., Drzymała S., Maszner P., Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 1997
Bednarek, Dziadowiec, Pokojska, Prusinkieiwcz. Badania ekologiczno- gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa,2005
PTG. Systematyka gleb polski. Wyd. IV, Roczniki gleboznawcze, Tom XL, Nr ¾, PWN Warszawa, 1989.
Mayer. Podręcznik Badania gleby. PHYWE SYSTEME GMBH, 3707 Gottingen, Germany 2000.
FAO. World reference base for soil resources 2006. World Soil Resources Reports, No. 103, Rome, 2006.
PN-R-04033. Gleby i utwory mineralne. Podział na frakcje i grupy granulometryczne. PKN, 1998.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Projekty realizowane są na zajęciach i korygowane na bieżąco w trakcie ich wykonywania lub w ramach godzin konsultacyjnych, nie ma zatem możliwości poprawiania poszczególnych projektów po ich oddaniu prowadzącemu.
Ćwiczenia audytoryjne kończą się prezentacją zadanego tematu, możliwość ponownego zaprezentowania tematu w przypadku oceny negatywnej jest dopuszczalna tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wszyscy studenci zaprezentują swoje tematy i zostanie czas na ponowną prezentację tematu wcześniej przedstawianego.