Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy odnowy środowiska
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-407-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Ciszewski Dariusz (ciszewski@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Rozumie literaturę z zakresu nauk o środowisku, w języku polskim, czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim i zwięźle pisemnie syntetyzuje uzyskane informacje OS1A_U02 Report
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie sposobów rekultywacji obszarów zdegradowanych różnych typów OS1A_W02, OS1A_W06 Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie sposobów i skali przekształceń systemów rzecznych oraz metod ich renaturyzacji OS1A_W13, OS1A_W21, OS1A_W06 Test
M_W003 Student rozumie celowość i zna metody przywracania charakteru naturalnego systemom dolin rzecznych OS1A_W13, OS1A_W21 Project
M_W004 Student potrafi właściwie ocenić walory naturalne obszaru poeksploatacyjnego oraz wyznaczyć kierunki jego użytkowania OS1A_W21, OS1A_U23, OS1A_W06 Project
M_W005 Umie wykorzystać dostępne źródła informacji w tym elektronicznych i potrafi je zaprezentować OS1A_U12, OS1A_U09, OS1A_U03 Presentation
M_W006 Umie wykorzystać dostępne źródła informacji w tym elektronicznych i potrafi je zaprezentować OS1A_U12, OS1A_U09, OS1A_U03 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Rozumie literaturę z zakresu nauk o środowisku, w języku polskim, czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim i zwięźle pisemnie syntetyzuje uzyskane informacje - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie sposobów rekultywacji obszarów zdegradowanych różnych typów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie sposobów i skali przekształceń systemów rzecznych oraz metod ich renaturyzacji + - - - - - - - - - -
M_W003 Student rozumie celowość i zna metody przywracania charakteru naturalnego systemom dolin rzecznych - - - + - - - - - - -
M_W004 Student potrafi właściwie ocenić walory naturalne obszaru poeksploatacyjnego oraz wyznaczyć kierunki jego użytkowania - - - + - - - - - - -
M_W005 Umie wykorzystać dostępne źródła informacji w tym elektronicznych i potrafi je zaprezentować - - - + - - - - - - -
M_W006 Umie wykorzystać dostępne źródła informacji w tym elektronicznych i potrafi je zaprezentować - - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Renaturyzacja rzek. (7h)
Naturalne procesy kształtujące koryta rzeczne. Przejawy i formy degradacji koryt rzek górskich i nizinnych. Cele i działania w renaturyzacji rzek. Elementy stosowane w renaturyzacji i podstawy projektowania renaturyzacji koryt małych cieków. Renaturyzacja torfowisk. Metody odtwarzania małej retencji.
Rekultywacja obszarów zdegradowanych. (8h)
Przejawy degradacji gleb. Degradacja gruntów i osadów wodnych. Metody rekultywacji obiektów wielkoobszarowych. Główne kierunki rekultywacji wyrobisk. Rolnicze i leśne zagospodarowanie terenów zdegradowanych. Tereny zielone jako sposób zagospodarowania terenów zdegradowanych. Jeziora i metody rekultywacji jezior. Remediacja osadów zanieczyszczonych

Project classes:

Wykonanie projektu rentauryzacji małego cieku wodnego i jego równiny zalewowej: wykonanie przebiegu strumienia na mapie, oznaczenie elementów renaturyzacji w korycie oraz na równinie zalewowej. lokalizacja obiektu małej retencji. Opis celów i sposobu renaturyzacji; opis zagospodarowania obszaru zlewni, opis. Opis materiałów wykorzystanych w renaturyzacji koryta i materiałów użytych dla konstrukcji obiektów towarzyszących.
Wykonanie projektu zagospodarowania obszaru zdegradowanego jako terenu zielonego: opis koncepcji urządzenia danego obszaru, sposobu przeznaczenia, określenie grupy docelowej odwiedzających, przewidzianych form aktywności, opis działań w terenie, objaśnienie rozmieszczenia ciągów komunikacyjnych oraz grup drzew i krzewów. Oznaczenie planowanych elementów na mapie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 oceny z zaliczenia + 0,25 oceny z projektów + 0,25 ocen z tekstów w czasie ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw gleboznawstwa i rekultywacji oraz geomorfologii fluwialnej

Recommended literature and teaching resources:

 Karczewska A. 2008, Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Uniw. Przyr. Wrocław
 ŁukasiewiczA., Łukasiewicz S., 2009, Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. UAM
 Żelazo J., Popek Z. 2002 Podstawy renaturyzacji rzek. SGGW
 Nita J., Myga-Piątek U. 2006, Krajobrazowe kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych. Przegl. Geol. 54, z. 3.
 Mioduszewski W. 2003, Mała retencja. Ochrona zasobów wodnych i środowiska naturalnego, poradnik. IMUZ
 Michalczyk Z. 2000, Renaturyzacja obiektów przyrodniczych, aspekty ekologiczne i gospodarcze. UMCS
 Cooke G.D., Welch E.B., Peterson S.A., Newroth P.R., 1993, Restoration and management of lakes and reservoirs. Lewis Publ.
 Bortone G., Palumbo L., 2007, Sustainable management of sediment resources. Elsevier.
 Gadomska E. i in. 2004, 2005, Podstawy architektury krajobrazu, cz. 1 -3.
 Giziński A. (red.) 2000, Ochrona i rekultywacja jezior. Pol. Klub Ekol.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ciszewski D., Dubicki A. 2008. Reżim hydrologiczny i współczesne przemiany koryta i równiny zalewowej Odry. W: Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.) Współczesne przemiany rzeźby Polski. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, IG UJ, IG i PZ PAN, Kraków, 371-383.
Wyżga B., Ciszewski D. 2010. Hydraulic controls on the entrapment of heavy metal-polluted sediments on a floodplain of variable width, the upper Vistula River, southern Poland. Geomorphology, 117, 272-286.
Ciszewski D. Czajka A., 2015, Human induced sedimentation patterns of a channelized lowland river. Earth Surf. Proc. Landf. 40, 783-795.

Additional information:

None