Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Economics and Management
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-408-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 opisuje działanie rynku i wyjaśnia warunki jego efektywności OS1A_W22, OS1A_W19 Test
M_W002 klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami OS1A_W22, OS1A_U19, OS1A_W19 Test,
Project
M_W003 definiuje pojęcie PKB i wyjaśnia sposób porównań międzyokresowych i międzynarodowych OS1A_W22, OS1A_W19 Test
M_W004 opisuje podstawowe mechanizmy polityki pieniężnej i fiskalnej i wyjaśnia jaki mają wpływ na gospodarkę i podejmowanie decyzji biznesowych OS1A_W22, OS1A_W19 Test
M_W005 identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania. rozpoznaje modele organizacyjne i wyjaśnia kierunki ich ewolucji. OS1A_W23, OS1A_W19 Test,
Project
M_W006 klasyfikuje struktury organizacyjne oraz metody ich usprawniania, diagnozuje konsekwencje tych zmian. analizuje otoczenie organizacji i określa jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa OS1A_W23, OS1A_W22, OS1A_U19, OS1A_W19 Test,
Case study
M_W007 Projektuje struktury organizacyjne oraz adaptuje je do zmian zachodzących w otoczeniu OS1A_W23, OS1A_W19 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 opisuje działanie rynku i wyjaśnia warunki jego efektywności + + - - - - - - - - -
M_W002 klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami + + - - - - - - - - -
M_W003 definiuje pojęcie PKB i wyjaśnia sposób porównań międzyokresowych i międzynarodowych + - - - - - - - - - -
M_W004 opisuje podstawowe mechanizmy polityki pieniężnej i fiskalnej i wyjaśnia jaki mają wpływ na gospodarkę i podejmowanie decyzji biznesowych + + - - - - - - - - -
M_W005 identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania. rozpoznaje modele organizacyjne i wyjaśnia kierunki ich ewolucji. + + - - - - - - - - -
M_W006 klasyfikuje struktury organizacyjne oraz metody ich usprawniania, diagnozuje konsekwencje tych zmian. analizuje otoczenie organizacji i określa jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
M_W007 Projektuje struktury organizacyjne oraz adaptuje je do zmian zachodzących w otoczeniu - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Ekonomia- przedmiot i podstawowe pojęcia. Ekonomia pozytywna i normatywna, czynniki produkcji, prawa ekonomiczne.
2. Przedsiębiorstwo, jego cele i funkcje.
3. Rynki finansowe. Rynek pieniężny, kapitałowy i instrumentów pochodnych. Podstawowe reguły funkcjonowania i zachowania.
4. Podstawy makroekonomii. Produkt krajowy, dochód narodowy, ujęcie w cenach bieżących i stałych. Porównania międzyokresowe i międzynarodowe.
5. Wzrost gospodarczy i cykle koniunkturalne. Czynniki wzrostu gospodarczego. Współczesne wahania koniunktury.
6. Pieniądz i jego funkcje. Równowaga na rynku pieniądza. Inflacja i jej skutki.
7. Polityka fiskalna państwa. Cele i instrumenty.
8. Omówienie pojęć podstawowych, zarządzanie, kierowanie, organizacja, struktura organizacyjna, proces zarządzania, synergia w organizacji.
9. Rodzaje i typy organizacji oraz ich rola w gospodarce.
10. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania
11. Kierownik jako osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania: czyli planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie ludziom oraz kontrolowanie zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych. Style kierowania.
12. Funkcje zarządzania. Planowanie i kontrola w zmiennym otoczeniu.
13. Zasady budowania struktur organizacyjnych
14. Metody restrukturyzacji. Benchamarking i reenginieering.

Auditorium classes:

1. Rynek, popyt, podaż. Pojęcie i klasyfikacja rynków, równowaga rynkowa. Elastyczność cenowa.
2. Pomiar kosztów w ekonomii. Koszty księgowe i ekonomiczne
3. Rodzaje papierów wartościowych. Rola weksla weksla.
4. Rola giełdy jako mechanizmu alokacji. Funkcje giełdy. Mechanizm ustalania cen i zawierania transakcji.
5. Równowaga makroekonomiczna. Ujęcie klasyczne i keynesowskie. Rewolucja keynesowska.
6. Polityka pieniężna i rola banku centralnego. Instrumenty polityki pieniężnej. WIBOR i inne stopy procentowe
7. Gospodarka otwarta. Handel zagraniczny i kursy walutowe. Euro: koszty i korzyści wprowadzenia
8. Ćwiczenia związane z poznaniem podstawowych pojęć i zagadnień związanych z zarządzaniem. Różnie w podejściu do zarządzania, kierowania i sterowania.
9. Rodzaje i typy organizacji
10. Otoczenie bliższe i dalsze organizacji. Otoczenie zmienne, burzliwe i spokojne w aspekcie funkcjonowania firm z różnych branż.
11. Funkcje i role kierownika w organizacji
12. Funkcje zarządzania. Budowanie planów funkcjonowania i rozwoju firmy.
13. Tworzenie struktur organizacyjnych dla wybranych przedsiębiorstw.
14. Przekształcanie struktur organizacyjnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Completion of a project 10 h
Preparation for classes 5 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z oceny z kolokwium (70%) i oceny projektu (30%)

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2006.
2. Czarny B., Rapacki R.: Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
3. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
4. Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995
5. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
6. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1994

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA, Andrzej Sołoma, Marzanna Lamen, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 2015
2. Duda J., Innowacje w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP, w: Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój (red. Francik A., Lesakova L., Szczepańska-Woszczyna K.), Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2015
3. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł., Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014
4. CODOGNI M., DUDA J., KUSA R., TECZKE M., WĄCHOL J., Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014
5. Codogni M, Duda J, Kudełko K, Kusa R, Teczke M, Wacławik Ł, Wąchol J.,Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013

Additional information:

brak