Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Gospodarka odpadami
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-503-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Kucha Henryk (kucha@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w gospodarowaniu odpadami i związaną z tym potrzebę uczenia się przez całe życie oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych OS1A_K05, OS1A_K01 Execution of a project
M_K002 Student ma świadomość wpływu gospodarowania odpadami na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje OS1A_K09 Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi odpady klasyfikować, charakteryzować, wskazać miejsca ich powstawania i metody postępowania z nimi OS1A_U11, OS1A_U09, OS1A_U18, OS1A_U04, OS1A_U03, OS1A_U19 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w gospodarce odpadami OS1A_U22, OS1A_U11, OS1A_U20, OS1A_U04, OS1A_U19 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zna zasady gospodarki odpadami a także wybrane procesy stosowane przy ich wykorzystaniu i unieszkodliwianiu OS1A_W24, OS1A_W22, OS1A_W06, OS1A_W20, OS1A_W02, OS1A_W21 Activity during classes,
Test
M_W002 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami. OS1A_W22, OS1A_W06, OS1A_W20, OS1A_W02 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w gospodarowaniu odpadami i związaną z tym potrzebę uczenia się przez całe życie oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - + - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu gospodarowania odpadami na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje + + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi odpady klasyfikować, charakteryzować, wskazać miejsca ich powstawania i metody postępowania z nimi + + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w gospodarce odpadami - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady gospodarki odpadami a także wybrane procesy stosowane przy ich wykorzystaniu i unieszkodliwianiu + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Odpady – miejsca powstawania, klasyfikacja.
Podstawowa charakterystyka jakościowa i ilościowa oraz metody postępowania z odpadami komunalnymi.
Odpady przemysłu: wydobywczego, energetycznego, hutniczego, maszynowego i chemicznego – ogólna charakterystyka i zagospodarowanie.
Wybrane zagadnienie dotyczące zagospodarowanie osadów wodnych i ściekowych oraz ich charakterystyka.
Podstawy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
Podstawowe procesy, operacje i urządzenia do utylizacji odpadów.
Racjonalna gospodarka odpadami.
Technologie mało-odpadowe i bezodpadowe.
Lokalne i regionalne programy kompleksowego gospodarowania surowcami pierwotnymi i wtórnymi.
Wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami.

Auditorium classes:

Dyskusja nt zagadnień omawianych w trakcie wykładu i związanych z opracowywanymi projektami

Project classes:

Określenie podstawowych wskaźników dotyczących wytwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych. Wymywalność składników z odpadów na podstawie testu wymywania. Przygotowanie podstawowej charakterystyki odpadów. Skład mineralogiczny odpadów na podstawie składu chemicznego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Participation in auditorium classes 12 h
Participation in project classes 14 h
Completion of a project 10 h
Preparation for classes 8 h
Contact hours 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z uzyskanej oceny z ćwiczeń (ocena z kolokwium obejmujących całość materiału, oceny z projektów i ocena aktywności na zajęciach) i wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Kalkulator lub inny przyrząd do obliczeń inżynierskich, wiadomości z chemii i ochrony środowiska na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

Bilitewski, Härdtle, Marek, 2006. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka
d’Obryn, Szalińska, 2005. Odpady komunalne zbiórka, recycling, unieszkodliwianie.
Jurasz, 1991. Poradnik. Jak rozwiązać efektywnie problem odpadów komunalnych
OECD, 2004. Adressing the Economics of Waste
Oleszkiewicz, 1999. Eksploatacja składowiska odpadów. Poradnik decydenta.
Rosik-Dulewska, 2005. Podstawy gospodarki odpadami
Żygadło, 2002. Gospodaraka odpadami komunalnymi.

Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None