Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methods of phase analysis
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-506-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
dr inż. Marszałek Mariola (mmarszal@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Matusik Jakub (jmatusik@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pieczka Adam (pieczka@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Rzepa Grzegorz (grzesio@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Czerny Jerzy (jmczerny@netnalea.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie OS1A_K09 Report
Skills
M_U001 Potrafi wyciągać wnioski o strukturze i składzie fazowym naturalnych i syntetycznych materiałów o budowie krystalicznej na podstawie obserwacji z wykorzystaniem mikroskopu optycznego i elektronowego OS1A_U22, OS1A_W21, OS1A_U06 Test,
Report
M_U002 Potrafi zinterpretować wyniki analiz rentgenograficznych, termicznych i spektroskopowych próbek o nieskomplikowanym składzie fazowym OS1A_U01, OS1A_U16, OS1A_W01, OS1A_U17, OS1A_U04 Test,
Report
M_U003 Potrafi wykorzystać ogólnodostępne i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do wspomagania interpretacji i prezentacji wyników badań składu fazowego OS1A_U15, OS1A_U05, OS1A_U09, OS1A_W12, OS1A_U16, OS1A_U17 Report
Knowledge
M_W001 Zna fizyczne i chemiczne podstawy metod badań fazowych, ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopii optycznej, rentgenografii, analiz termicznych, mikroskopii elektronowej i metod spektroskopowych OS1A_W09 Test
M_W002 Zna ogólny schemat budowy aparatury służącej do wykonywania analiz fazowych OS1A_W09 Test
M_W003 Potrafi ocenić przydatność metod analizy fazowej do badań różnych substancji naturalnych i syntetycznych obecnych w środowisku OS1A_W13, OS1A_W01 Test
M_W004 Zna ogólne zasady poboru, przechowywania i przygotowania próbek do badań fazowych oraz wybrane szczegóły preparatyki właściwe dla poszczególnych metod OS1A_W13, OS1A_W21, OS1A_W09, OS1A_U06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wyciągać wnioski o strukturze i składzie fazowym naturalnych i syntetycznych materiałów o budowie krystalicznej na podstawie obserwacji z wykorzystaniem mikroskopu optycznego i elektronowego - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zinterpretować wyniki analiz rentgenograficznych, termicznych i spektroskopowych próbek o nieskomplikowanym składzie fazowym - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać ogólnodostępne i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do wspomagania interpretacji i prezentacji wyników badań składu fazowego - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna fizyczne i chemiczne podstawy metod badań fazowych, ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopii optycznej, rentgenografii, analiz termicznych, mikroskopii elektronowej i metod spektroskopowych + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna ogólny schemat budowy aparatury służącej do wykonywania analiz fazowych + + - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi ocenić przydatność metod analizy fazowej do badań różnych substancji naturalnych i syntetycznych obecnych w środowisku + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna ogólne zasady poboru, przechowywania i przygotowania próbek do badań fazowych oraz wybrane szczegóły preparatyki właściwe dla poszczególnych metod + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Metody poboru i przygotowanie próbek materiałów stałych do badań – metody rozdzielania i koncentracji.
Metody mikroskopowe (mikroskopia optyczna): ilościowa analiza mikroskopowa; specjalne metody mikroskopowe (mikroskopia w podczerwieni, fluorescencyjna, kontrastu fazowego i in.).
Rentgenograficzna analiza fazowa: podstawy dyfraktometrii rentgenowskiej; metoda DSH; identyfikacja wybranych minerałów i mieszanin minerałów; przykłady zastosowań.
Metody termiczne: podstawy, aparatura, zasady pomiaru i interpretacji termogramów, przykłady zastosowań.
Mikroskopia elektronowa: podstawy teoretyczne metody; TEM i SEM; preparatyka; zasady interpretacji obrazów; dyfrakcja elektronowa.
Rentgenowska analiza spektralna w mikroobszarze: budowa i zasada działania mikrosondy elektronowej; EDS i WDS; zastosowania.
Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni związków organicznych i nieorganicznych: otrzymywanie widma absorpcyjnego i jego interpretacja. Transmisyjne i odbiciowe techniki pomiarowe. Możliwości, zalety i wady metody.

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 134 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 30 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0,5*średnia ocena ze sprawozdań + 0,5*średnia ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw mineralogii, fizyki i chemii

Recommended literature and teaching resources:

A. Bolewski, W. Żabiński (red.), 1988, Metody badań minerałów i skał.
A. Bolewski, J. Kubisz, A. Manecki, W. Żabiński, 1990. Mineralogia ogólna.
H. Kościówko, R. Wyrwicki (red.), 1996, Metodyka badań kopalin ilastych
A. Gaweł, M. Muszyński, 1992, Tablice do identyfikacji minerałów metodą rentgenograficzną5. D.G. Schultze, 1974, Termiczna analiza różnicowa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None