Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona własności intelektualnej
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-508-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Academic teachers:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Module summary

Ochrona własności intelektualnej

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania oraz podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej przez całe życie, rozumie, że w tak zmiennej materii, jaką jest prawo, brak stałego monitoringu zmian bardzo szybko czyni bezużyteczną wiedzę pozyskaną w czasie studiów OS1A_K01 Test
Skills
M_U001 Potrafi uczyć się samodzielnie w sposób ukierunkowany OS1A_U13 Report,
Test results
M_U002 Zna i potrafi wykorzystywać dostępne źródła informacji prawnej w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym także źródła elektroniczne (np. sejmową bazę aktów normatywnych, strony UOKiK). Zna podstawowe, kompetentne witryny internetowe zajmujące się prawem autorskim, własności przemysłowej, know how i zarządzania własnością intelektualną. OS1A_U03 Test results
M_U003 Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych – informacji prawnych pochodzących z różnych źródeł, np. prawodawstwa polskiego, europejskiego (w ograniczonym zakresie także amerykańskiego) oraz orzecznictwa w zakresie ochrony własności intelektualnej. OS1A_U09 Test results
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie podstaw prawa ochrony własności intelektualnej: prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, know how i zarządzania własnością intelektualną. OS1A_W16 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania oraz podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej przez całe życie, rozumie, że w tak zmiennej materii, jaką jest prawo, brak stałego monitoringu zmian bardzo szybko czyni bezużyteczną wiedzę pozyskaną w czasie studiów + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi uczyć się samodzielnie w sposób ukierunkowany + - - - - - - - - - -
M_U002 Zna i potrafi wykorzystywać dostępne źródła informacji prawnej w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym także źródła elektroniczne (np. sejmową bazę aktów normatywnych, strony UOKiK). Zna podstawowe, kompetentne witryny internetowe zajmujące się prawem autorskim, własności przemysłowej, know how i zarządzania własnością intelektualną. + - - - - - - - - - -
M_U003 Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych – informacji prawnych pochodzących z różnych źródeł, np. prawodawstwa polskiego, europejskiego (w ograniczonym zakresie także amerykańskiego) oraz orzecznictwa w zakresie ochrony własności intelektualnej. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie podstaw prawa ochrony własności intelektualnej: prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, know how i zarządzania własnością intelektualną. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

I. Pojęcie dóbr niematerialnych, ich rodzaje i historyczna ewolucja. Dobra osobiste (2 godz.)
1. Domena publiczna i domena chronionych prywatnych dóbr niematerialnych. Kierunki ewolucji – wzrost znaczenia dóbr niematerialnych i ich ochrony.
2. Pojęcie dóbr niematerialnych i ich rodzaje. Dobra osobiste i koncepcyjne dobra niematerialne – różnice i podobieństwa. Dobra osobiste nazwane (art. 23 i 43 kc) i nienazwane. Kategorie dóbr osobistych.
3. Dobra osobiste w praktyce prawnej. Problemy procesowe wynikające z przesunięcia ciężaru dowodu (art. 24 kc). Okoliczności wyłączające naruszenie dóbr osobistych – znaczenie SN z 18 lutego 2005 r.
II. Koncepcyjne dobra niematerialne. Przedmiot ochrony prawa autorskiego (2 godz.)
1. Utwory, rozwiązania, oznaczenia – podobieństwa i różnice.
2. Rodzaje utworów i rozwiązań
3. Umowny podział na tzw. własność intelektualną, chronioną przez prawo autorskie, tzw. własność przemysłową chronioną przez prawo własności przemysłowej oraz know how, chronione przez zwyczaj, prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawo cywilne.
4. Przedmiot ochrony prawa autorskiego
a. definicja utworu
b. problem statusu prawnego idei, pomysłów, odkryć naukowych, formatów telewizyjnych itp.
c. domena publiczna jako granica prawa autorskiego
d. utwory samoistne, inspirowane, zależne.
e. Program komputerowy jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej
f. prawa pokrewne (sąsiednie). Status tzw. nietwórczych baz danych.
5. Moment powstania i okres trwania autorskich praw majątkowych.
III. Podmiot prawa autorskiego (2 godz.)
1. Pojęcie twórcy. Domniemanie autorstwa utworu. Problem tzw. ghostwriterów i „paper mills”. Utwory zbiorowe, wspólne, połączone.
2. Twórczość pracownicza.
IV. Treść i ochrona prawa autorskiego i praw pokrewnych (3 godz.)
1. Autorskie prawa osobiste: przesłanki powstania, treść i funkcje, gasnący charakter niektórych z nich,
2. Autorskie prawa majątkowe. Moment powstania, znaczenie tzw. wyczerpania prawa, pola eksploatacji.
3. Ograniczenia autorskich praw majątkowych
a. dozwolony użytek osobisty: treść prawa i jego przesłanki, problem „osób bliskich”, znaczenie przesłanki rozpowszechnienia utworu, szczególne przypadki zastosowania: problem prawa do kserowania całych dzieł, cytat i jego warunki i ograniczenia, granice z art.35
b. dozwolony użytek publiczny: dwa typy licencji z tego tytułu, antologie, przedruk, licencje dla bibliotek, szkól, ośrodków dokumentacji, nowe rodzaje licencji
4. Szczególne regulacje dla programów komputerowych.
5. Ochrona autorskich praw osobistych.
6. Ochrona autorskich praw majątkowych – dyrektywa „entforcement” i jej implementacja do prawa polskiego. Odpowiedzialność sprawcy, pomocnika, nakłaniającego i korzystającego.
7. Ochrona praw pokrewnych (sąsiednich)
8. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi.
V. Prawo własności przemysłowej. Wynalazek (4 godz.)
1. Cechy wynalazku umożliwiające ochronę patentową: nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowalność
2. Produkty konceptualne wyłączone z ochrony należnej wynalazkom: odkrycia, teorie naukowe, i metody matematyczne, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej lub gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy do maszyn cyfrowych, przedstawienia informacji. Zakres prawa dozwolonego korzystania własnego.
3. Wynalazki wyłączone z ochrony patentowej.
4. Wzór użytkowy, wzór przemysłowy.
5. Znak towarowy, firma.

VI. Umowy z zakresu prawa autorskiego i zarządzanie dobrami intelektualnymi (2 godz)

1. Zasada wolności umów i jej ograniczenia: zasada wymienienia pół eksploatacji, zakaz „wiecznego sponsoringu”, kwestia zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia, obligatoryjna forma pisemna, problem praw zależnych.
2. Zasady redakcji umów.
3. Umowa o wykonanie utworu, umowa o przeniesienie praw do utworu.
4. Obrót prawami własności przemysłowej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wynik kolokwium zaliczeniowego w formie testu (obejmującego, literaturę obowiązkową i uzupełniającą oraz treść wykładów) – 80 % oraz obecność na zajęciach 30%.

Prerequisites and additional requirements:

Ze względu na brak odpowiedniego podręcznika i zmiany w ustawodawstwie udział w wykładach jest obowiązkowy.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
1. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2013, rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII
(studenci mogą alternatywnie korzystać z podręcznika: R.Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wydanie V, CH BECK, Warszawa 2008, z wyjątkiem rozdziałów: III.7, VII i IX pracy J.Barty i R.Markiewicza.
2. T.Szymanek, Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, EWSPA 2009, rozdz.: 7.3 – 7.9, 8.2, 9 (całość)
2. Prawo Internetu. Wprowadzenie: P.Polański, wyd. I, CH BECK, Warszawa 2008, w szczególności rozdziały: I i LII Wprowadzenia.
3. WWW. Vagla.pl. Ze względu na kompetencję prowadzącego ten serwis Piotra Waglowskiego, prawnika i specjalisty w sprawach Internetu, studenci powinni bieżąco korzystać z tego serwisu)
4. T.Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, EWSPA 2008, rozdz. 4.1. 4.2 do 4.2.2., 4.2.6.2, 4.3.2, 4.4.1a, 5 do 5.2.1.

Literatura uzupełniająca
1. L. Lessing, Wolna kultura, Warszawa 2005,
2. A. Matlak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Zakamycze 2004
3. R. Waglowski, Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu, Warszawa 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Dr Jerzy Pałosz jest st. wykładowcą w WH AGH. Doktorat z prawa (1983), ukończone podyplomowe studia 2 semestralne z zakresu: prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego – 2008/2009, udział w licznych konferencjach dot. ochrony własności intelektualnej (m.in. Europejskie Forum Antyplagiatowe Warszawa 2014, Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora Life Science, Kraków 2014, szkolenia organizowane przez CTT AGH ostatnie – 2014 ). Publikacje: http://bpp.agh.edu.pl/new/autor/palosz-jerzy-05725.

Additional information:

None