Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Instrumentalne metody analityczne
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-512-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Aleksander-Kwaterczak Urszula (aleksa@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Aleksander-Kwaterczak Urszula (aleksa@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia przygotowują w sposób teoretyczny i praktyczny do pracy z wykorzystaniem analitycznych metod instrumentalnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji OS1A_K02, OS1A_K01 Report
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role OS1A_K05 Report
Skills
M_U001 stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o środowisku, wykonuje w laboratorium proste pomiary oraz interpretuje wyniki analiz OS1A_U08, OS1A_U01, OS1A_U16, OS1A_U06 Report
M_U002 Student rozumie literaturę z zakresu instrumentalnych metod analitycznych, wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne, wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł OS1A_U09, OS1A_U02, OS1A_U03 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w czasie analizy składu chemicznego ciała stałego i cieczy OS1A_W22, OS1A_W02 Test,
Report
M_W002 Student ma wiedzę na temat ograniczenia i specyfiki współdziałania cząstek i promieniowania elektromagnetycznego z materią OS1A_W02, OS1A_W11 Test,
Report
M_W003 Student ma wiedzę na temat przygotowania próbek do analizy próbek w postaci roztworów oraz przygotowania próbek do analizy fizycznej i chemicznej ciała stałego OS1A_W13, OS1A_W11 Test,
Report
M_W004 Student ma wiedzę na temat konieczności stosowania metod komplementarnych w analizie próbek środowiskowych OS1A_W13, OS1A_W11 Test,
Report
M_W005 zna podstawową aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz pomiarach niektórych właściwości i cech fizycznych próbek, a także metody szacowania błędów pomiarów OS1A_W09 Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji + - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o środowisku, wykonuje w laboratorium proste pomiary oraz interpretuje wyniki analiz - - + - - - - - - - -
M_U002 Student rozumie literaturę z zakresu instrumentalnych metod analitycznych, wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne, wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w czasie analizy składu chemicznego ciała stałego i cieczy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat ograniczenia i specyfiki współdziałania cząstek i promieniowania elektromagnetycznego z materią + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat przygotowania próbek do analizy próbek w postaci roztworów oraz przygotowania próbek do analizy fizycznej i chemicznej ciała stałego + - + - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę na temat konieczności stosowania metod komplementarnych w analizie próbek środowiskowych + - - - - - - - - - -
M_W005 zna podstawową aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz pomiarach niektórych właściwości i cech fizycznych próbek, a także metody szacowania błędów pomiarów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykłady:
1. Przedstawienie warunków zaliczenia przedmiotu oraz zakresu kursu.
2. Podstawowe pojęcia tj.: analiza chemiczna i analiza instrumentalna, przedmiot i zadania analityki, zakresy analizy, etapy procesu analitycznego
3. Praktyczne wykorzystanie analitycznych metod instrumentalnych
4. Parametry procesu analitycznego i błędy analizy
5. Pojęcia tła geochemicznego i anomalii geochemicznej
6. Metody stosowane podczas badań terenowych
7. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy instrumentalnej
8. Podział metod instrumentalnych
9. Omówienie poszczególnych metod analizy instrumentalnej

Laboratory classes:

Ćwiczenia laboratoryjne:
1. Zapoznanie się z przepisami BHP oraz przepisami porządkowymi obowiązującymi w pracowni laboratoryjnej
2. Zapoznanie się z poszczególnymi metodami analiz instrumentalnych tj.: metody potencjometryczne, wagowe, mikrosonda elektronowa, SEM, TEM, spektroskopia Ramana, XRF, XRD, AAS, ICP-MS, chromatografia jonowa itp.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 35 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z wykładu+ 0,4 * ocena z ćwiczeń
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pisemnych sprawozdań z poszczególnych poznanych podczas zajęć metod. Każde sprawozdanie powinno być oddane najpóźniej tydzień po zajęciach, na których opisywana metoda była poznawana.
Zaliczenie wykładu – egzamin pisemny (3 terminy)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość chemii i matematyki oraz fizyki

Recommended literature and teaching resources:

Bojarski, Z. (1971) Mikroanalizator rentgenowski. Wydawnictwo Śląsk.
Dojlido J, Zerbe J. (1997) Instrumentalne metody badania wody i ścieków. Arkady, Warszawa.
Hulanicki A.(2001) Współczesna chemia analityczna. PWN Warszawa.
Kęcki Z. (1992) Podstawy spektroskopii w podczerwieni. PWN, Warszawa
Kozubowski, J. (1975) Metody transmisyjnej mikroskopii Elektronowej. Wydawnictwo Śląsk.
Kucha, H., Wouters, R., Arkens, O. (1989) Determination of sulfur and iron valence by microprobe. Scanning Microscopy, 3, no 1, 89-97.
Minczewski J., Marczenko Z. (2001) Chemia analityczna. Tom 3. Analiza instrumentalna. PWN, Warszawa
Namieśnik J., Jamrózgiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L. (2000) Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy WN-T Warszawa
Reed, S.J.B. (1996) Electron microprobe analysis and scanning electron microscopy in geology. Caambrodge University Press.
Szczepaniak W. (2002) Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa.
Szyszko E. (1982) Instrumentalne metody analityczne. PZWL, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Aleksnder-Kwaterczak U., Ciszewski D., 2012: Groundwater hydrochemistry and soil pollution in a catchment affected by an abandoned lead-zinc mine: Functioning of a diffuse pollution source. Environmental Earth Sciences, 65 (4), 1179-1189.

Aleksander-Kwaterczak U., Prosowicz D., Rutkowski J., Szczepańska J., 2009: Changes of selected micropollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland). Polish Journal of Environmental Studies, 18 (2), 51-55

Aleksander-Kwaterczak U., Mazurek M., Wardas M., 2009: The use of physicochemical and biological quality elements for the determination of aquatic environment quality as shown by the example of watercourses in the surroundings of the Żelazny Most flotation tailings pond. Polish Journal of Environmental Studies, 18 (2), 56-63.

Kierczak J., Neel C., Aleksander-Kwaterczak U., Helios-Rybicka E., Bril H., Puziewicz J., 2008: Solid speciation and mobility of potentially toxic elements from natural and contaminated soils: a combined approach. Chemosphere, 73, 776-784.

Additional information:

None