Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methods of sampling and sample preparation
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-516-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Academic teachers:
dr inż. Chwastek Marzena (marzena@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student docenia rolę pracy zespołowej w badaniach środowiska oraz widzi konieczność stałego uzupełniania i aktualizacji wiedzy zawodowej OS1A_K02, OS1A_K07 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi sporządzić program badań terenowych - pobierania prób gleb i gruntów w zależności od specyfiki terenu OS1A_U21, OS1A_U23 Project
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie planowania rozmieszczenia punktów poboru próbek gleb i gruntów do badań analitycznych w zależności od pokrycia terenu, jego kształtu i powierzchni OS1A_W13 Examination
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu planowania opróbowania odwiertów, w oparciu o wymogi przepisów narzucających pobór prób z różnych głębokości w zależności od kategorii terenu OS1A_W21, OS1A_W15 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student docenia rolę pracy zespołowej w badaniach środowiska oraz widzi konieczność stałego uzupełniania i aktualizacji wiedzy zawodowej - + + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi sporządzić program badań terenowych - pobierania prób gleb i gruntów w zależności od specyfiki terenu - + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie planowania rozmieszczenia punktów poboru próbek gleb i gruntów do badań analitycznych w zależności od pokrycia terenu, jego kształtu i powierzchni + + + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu planowania opróbowania odwiertów, w oparciu o wymogi przepisów narzucających pobór prób z różnych głębokości w zależności od kategorii terenu + + + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Metody poboru próbek środowiskowych. Zasady stosowania określonych technik po-bierania próbek danego elementu środowiska – opróbowanie w zależności od celu badania i rodzaju pobieranych materiałów (gazów, cieczy, ciał stałych) – specyfika poboru. Zmienność właściwości pobieranego materiału i jej wpływ na pobór próbek.
Zasady zabezpieczenia pobranych próbek w zależności od celu badania analitycz-nego – przechowywanie i konserwacja (np.utrwalanie próbek wód, opadu atmosferycznego). Zasady zachowania reprezentatywności pobranego materiału – ze szczególnym uwazględnieniem zanieczyszczeń śladowych i możliwych błędów w procedurach analitycznych. Ocena roli wyboru metody poboru próbek środowiskowych w końcowych wynikach badań – reguły statystyczne (zastosowanie metod analitycznych a błędy w założeniach i poborze próbek). Strategia pomiarowa, zasady planowania pomiarów środowiskowych w różnych elementach środowiska
(teren, stanowiska pracy itd)

Laboratory classes:

Zasady ustalania programu pomiarów lub poboru prób w terenieŁączenie i wzbogacanie próbek – próbki główne, jednostkowe, laboratoryjne i analityczne, próbki pierwotne i średnie. Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych, fazowych, chemicznych i fizykochemicznych np. uśrednianie, pomniejszanie próbek gleb, wód, opadu, materiału roślinnego, wydzielanie frakcji ziarnowych, substancji organicznej, pyłu mineralnego itd.
Sprzęt do poboru różnorodnych próbek środowiskowych – w zależności o celu badań i rodzaju pobieranego materiału. Sprzęt laboratoryjny stosowany w przygotowaniu próbek do badań – zasady i ograniczenia w wyborze urządzeń i stosowanych materiałów, odczynników itd

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 129 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 40 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia powstaje w oparciu o średnią ważoną ocen z projektów
Ocena z egzaminu powstaje w oparciu o merytoryczną ocenę pracy pisemnej
Ocena końcowa jest równa ocenie z egzaminu, w wyjątkowych wypadkach bardzo wysokiej oceny przygotowanych projektów – może zostac podwyższona maksymalnie o 0,5.

Prerequisites and additional requirements:

Zajęcia o charakterze terenowo-laboratoryjnym – wymagana jest odzież ochronna (chałat bawełniany) – w terenie strój terenowy, dotarcie na teren badań srodkami komunikacji miejskiej na własny koszt

Recommended literature and teaching resources:

Materiały autorów programu

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None