Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
ReRemediation and revitalisation of degraded areas
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-601-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Malina Grzegorz (gmalina@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Malina Grzegorz (gmalina@agh.edu.pl)
dr inż. Pierri Dorota (pietruc@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie OS1A_K09 Project
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej OS1A_K02 Project
Skills
M_U001 potrafi formułując i rozwiązując zadania związane z remediacją, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych - dostrzegać ich złożoność i interdyscyplinarność, a także oddziaływanie na środowisko OS1A_U18 Project
M_U002 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić możliwość zastosowania w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych - istniejących rozwiązań technicznych, a w szczególności urządzeń, systemów i procesów OS1A_U20 Test
M_U003 potrafi zidentyfikować i podać specyfikację prostych zadań inżynierskich stosowanych w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych OS1A_U21 Project
M_U004 potrafi ocenić przydatność standardowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych, a także wybrać oraz stosować właściwą metodę i narzędzia OS1A_U22 Project
M_U005 potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować proste urządzenie, system lub proces stosowany w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych - używając właściwych metod, technik i narzędzi OS1A_U23 Project
M_U006 potrafi opracować projekt prostego zadania technicznego z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych; do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe OS1A_U11 Project
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych OS1A_W21 Test
M_W002 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z remediacją, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych OS1A_W24 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie - - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi formułując i rozwiązując zadania związane z remediacją, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych - dostrzegać ich złożoność i interdyscyplinarność, a także oddziaływanie na środowisko - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić możliwość zastosowania w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych - istniejących rozwiązań technicznych, a w szczególności urządzeń, systemów i procesów - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi zidentyfikować i podać specyfikację prostych zadań inżynierskich stosowanych w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi ocenić przydatność standardowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych, a także wybrać oraz stosować właściwą metodę i narzędzia - - - + - - - - - - -
M_U005 potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować proste urządzenie, system lub proces stosowany w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych - używając właściwych metod, technik i narzędzi - - - + - - - - - - -
M_U006 potrafi opracować projekt prostego zadania technicznego z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych; do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z remediacją, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pojęcia i definicje. Zachowanie się zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym (występowanie, transport, przemiany abiotyczne i biotyczne). Remediacja in situ oraz ex situ (on site/off site). Izolacja i immobilizacja zanieczyszczeń. Sczerpywanie wolnego produktu ze zwierciadła wód podziemnych. Remediacja fizykochemiczna. Biodegradacja i bioremediacja. Remediacja aktywna i pasywna. Remediacja intensywna i ekstensywna. Od remediacji środowiska gruntowo-wodnego do likwidacji zagrożenia. Rekultywacja i rewitalizacja. Metody i kierunki rekultywacji terenów zdegradowanych. Wybrane przykłady rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych

Project classes:

Projekt koncepcyjny remediacji / likwidacji zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie zanieczyszczonym dla wybranego przypadku: opis badanego przypadku, charakterystyka terenu, model koncepcyjny, ocena zagrożenia dla wybranego receptora, 2-wariantowa koncepcja remediacji w nawiązaniu do planowanego kierunku zagospodarowania (rewitalizacji) terenu i ze wskazaniem metod weryfikacji

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 14 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

70% ocena z projektu + 30% ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Malina G. Likwidacja zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych. PZiTS Poznań, 2011
Malina G. (red.) Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych PZiTS Poznań, 2008,2009, 2010, 2011, 2012
http:/www.euorodemo.eugris.info

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak