Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Professional practice
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-603-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kostka Anna (anna.j.kostka@gmail.com)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi zaplanować i zrealizować w terminie zadania powierzone na praktyce, pracując indywidualnie i zespołowo OS1A_K05, OS1A_K02, OS1A_K06, OS1A_K03 Report on completion of a practical placement
M_K002 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; zachowuje etyczną postawę przy wykonywaniu powierzonych zadań OS1A_K09 Report on completion of a practical placement
Skills
M_U001 Potrafi zrealizować wybrane zadania techniczno-technologiczne związane z ochroną środowiska OS1A_U09, OS1A_U21, OS1A_U20, OS1A_U13 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą wybranych problemów ochrony środowiska OS1A_W24, OS1A_W18, OS1A_W21, OS1A_W06, OS1A_W20, OS1A_W02 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi zaplanować i zrealizować w terminie zadania powierzone na praktyce, pracując indywidualnie i zespołowo - - - - - - + - - - -
M_K002 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; zachowuje etyczną postawę przy wykonywaniu powierzonych zadań - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zrealizować wybrane zadania techniczno-technologiczne związane z ochroną środowiska - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą wybranych problemów ochrony środowiska - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Zajęcia praktyczne
Czas trwania praktyki wynosi 120 godzin i ma charakter indywidualny. Student sam znajduje i proponuje instytucję lub firmę, w której zamierza odbyć praktykę zawodową. Samodzielnie uzgadnia jej termin i przedstawia cel i zakres praktyki, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez uczelnianego koordynatora praktyk zawodowych.
Celem praktyki zawodowej jest m.in.:
1) zapoznanie się z organizacją pracy i zakresem czynności na wybranych stanowiskach pracy, mających bezpośredni związek z ochroną środowiska,
2) zapoznanie się z problematyką uciążliwości różnych obiektów i instalacji przemysłowych dla środowiska,
3) zapoznanie się z technologiami i urządzeniami stosowanymi do kontroli i ograniczenia uciążliwości dla środowiska,
4) zapoznanie się z innymi wybranymi działaniami bezpośrednio związanymi z zakresem ochrony środowiska.
Praktykę należy odbywać w wybranym przedsiębiorstwie lub instytucji, w dziale lub zespole w którym rozwiązywane są problemy z zakresu ochrony środowiska.
Mogą to być np.:
- komórki ochrony środowiska zakładów przemysłowych zajmujące się kontrolą spełniania wymagań ochrony środowiska, eksploatacją instalacji lub urządzeń służących ochronie środowiska;
- firmy oferujące produkty lub usługi w zakresie projektowania i produkcji technologii, urządzeń,
aparatury i oprogramowania wykorzystywanych w ochronie środowiska zewnętrznego;
- przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne lub miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania, prowadzące działalność w zakresie uzdatniania wody/oczyszczania ścieków oraz zabierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz w zakresie zarządzania składowiskami odpadów;
- ujęcia wody, zakłady uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów oraz zakłady odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
- firmy konsultingowe (eksperckie) działające w branży ochrony środowiska;
- placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytucje badawczo-rozwojowe i inne działające w branży ochrony środowiska;
- Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska (inspektoraty wojewódzkie i ich delegatury);
- Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska;
- Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 112 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Completion of practical placements 112 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ilościowa ocena końcowa nie jest wystawiana, tylko zaliczenie.

Prerequisites and additional requirements:

WGGiOŚ może zawrzeć umowę/porozumienie z instytucją lub firmą przyjmującą studenta na
praktykę odnośnie do odbywania praktyki zawodowej.
Na czas odbywania praktyki student musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
Po zakończeniu praktyki zawodowej student jest zobowiązany uzyskać zaświadczenie potwierdzające jej odbycie, które jest niezbędne do zaliczenia praktyki. Praktykę zalicza uczelniany koordynator praktyk na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyki oraz przedłożonego przez studenta sprawozdania z praktyki.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None