Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Civilization threats and sustainable development
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-605-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Adamiec Ewa (eadamiec@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Adamiec Ewa (eadamiec@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju. OS1A_K07 Project
M_K002 Pojmuje istotę i zasadę pracy w grupie, potrafi ją współorganizować i pracować w niej przyjmując różne role. OS1A_K02, OS1A_K03 Project
M_K003 Potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego przez siebie zadania i sposoby jego osiągnięcia. OS1A_K02, OS1A_K03 Project
Skills
M_U001 Formułuje najważniejsze problemy wdrażania zrównoważonego rozwoju w priorytetowych sektorach ludzkiej działalności. OS1A_U11, OS1A_U09, OS1A_U03, OS1A_U12, OS1A_U02 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie aktualnych zagrożeń cywilizacyjnych. OS1A_W14, OS1A_W06, OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W11
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju. OS1A_W14, OS1A_W06, OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W11 Test
M_W003 Ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w realiach światowych i krajowych. OS1A_W14, OS1A_W06, OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W11 Test
M_W004 Ma wiedzę w zakresie dokumentów światowych i krajowych wyznaczających kierunki wdrażania rozwoju zrównoważonego. OS1A_W14, OS1A_W06, OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju. + - - + - - - - - - -
M_K002 Pojmuje istotę i zasadę pracy w grupie, potrafi ją współorganizować i pracować w niej przyjmując różne role. + - - + - - - - - - -
M_K003 Potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego przez siebie zadania i sposoby jego osiągnięcia. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Formułuje najważniejsze problemy wdrażania zrównoważonego rozwoju w priorytetowych sektorach ludzkiej działalności. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie aktualnych zagrożeń cywilizacyjnych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju. + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w realiach światowych i krajowych. + - - + - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę w zakresie dokumentów światowych i krajowych wyznaczających kierunki wdrażania rozwoju zrównoważonego. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

WYKŁADY:
1. Omówienie zagrożeń cywilizacyjnych.
2. Zagrożenia demograficzne i środowiskowe.
3. Definicja zrównoważonego rozwoju.
4. Historia zrównoważonego rozwoju.
5. Konferencje, dokumenty, organizacje, konwencje związane ze zrównoważonym rozwojem.
6. Wytyczne prawne i ekonomiczne zrównoważonego rozwoju.
7. Strategie zrównoważonego rozwoju.
8. Polityka ekologiczna państwa.
9. Edukacja ekologiczna w zrównoważonym rozwoju.
10. Gospodarka przestrzenna w zrównoważonym rozwoju.
11. Systemy zarządzania środowiskiem i instrumenty ochrony środowiska w zrównoważonym rozwoju.

Project classes:

ĆWICZENIA PROJEKTOWE:
Wykonanie projektu dotyczącego zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju w następujących sektorach:
energetyka, górnictwo, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, urbanizacja, transport, turystyka, produkcja, konsumpcja, edukacja ekologiczna, polityka ekologiczna państwa, globalizacja, rola różnych grup społecznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 83 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Completion of a project 10 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważną ocen z wykładu i ćwiczeń. Kolokwium z wykładu stanowi 25% oceny,
ocena z ćwiczeń projektowych stanowi 75% w tym – 25% ocena z kolokwium z ćwiczeń oraz 50% ocena
z projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ekologii, monitoringu środowiska, instrumentów ochrony środowiska (z elementami prawa ochrony środowiska).

Recommended literature and teaching resources:

Janikowski R., 2004: Zarządzanie antropopresją: w kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa
i gospodarki.
Jeżowski P., 2000: Ochrona środowiska i ekorozwój.
Kowalewski A., 2006: Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne bariery rozwoju zrównoważonego
Kozłowski S., 2005: Przyszłość ekorozwoju.
Kozłowski S., 2000: Ekorozwój: wyzwanie XXI wieku.
Kozłowski S., 1998: Ekologiczne problemy przyszłości świata i Polski.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Pierwszy termin zaliczenia na zajęciach końcowych za zasadach podanych studentom na pierwszych
zajęciach. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych.