Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field classes with the environmental protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-609-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Aleksander-Kwaterczak Urszula (aleksa@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Aleksander-Kwaterczak Urszula (aleksa@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. Ciszewski Dariusz (ciszewski@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony poszczególnych komponentów środowiska oraz jego zasobów OS1A_K09 Report on completion of a practical placement,
Participation in a discussion
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji OS1A_K07, OS1A_K01 Report on completion of a practical placement
Skills
M_U001 Student rozumie literaturę z zakresu technik ochrony środowiska, wykorzystuje dostępne źródła informacji oraz wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł OS1A_U09, OS1A_U02, OS1A_U03 Test,
Report on completion of a practical placement
M_U002 Wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami z zakresu nauk o środowisku OS1A_U10 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U003 Potrafi ocenić przydatność oraz dobrać właściwą metodę i narzędzia stosowane w praktyce w celu ochrony środowiska OS1A_U22 Test,
Report on completion of a practical placement
M_U004 Umie przygotować sprawozdanie z obserwacji i dyskusji prowadzonych podczas praktyk OS1A_U11 Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat technik ochrony środowiska stosowanych w różnych zakładach przemysłowych OS1A_W10, OS1A_W06, OS1A_W20, OS1A_W02, OS1A_W11 Test,
Report on completion of a practical placement
M_W002 Student zna metody i procesy zachodzące podczas technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków OS1A_W24, OS1A_W20, OS1A_W02, OS1A_W04 Report on completion of a practical placement
M_W003 Student zna główne metody bezpiecznego składowania odpadów oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych OS1A_W20, OS1A_W02, OS1A_W21 Test,
Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony poszczególnych komponentów środowiska oraz jego zasobów - - - - - - - + - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji - - - - - - - + - - -
Skills
M_U001 Student rozumie literaturę z zakresu technik ochrony środowiska, wykorzystuje dostępne źródła informacji oraz wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł - - - - - - - + - - -
M_U002 Wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami z zakresu nauk o środowisku - - - - - - - + - - -
M_U003 Potrafi ocenić przydatność oraz dobrać właściwą metodę i narzędzia stosowane w praktyce w celu ochrony środowiska - - - - - - - + - - -
M_U004 Umie przygotować sprawozdanie z obserwacji i dyskusji prowadzonych podczas praktyk - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat technik ochrony środowiska stosowanych w różnych zakładach przemysłowych - - - - - - - + - - -
M_W002 Student zna metody i procesy zachodzące podczas technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków - - - - - - - + - - -
M_W003 Student zna główne metody bezpiecznego składowania odpadów oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:

Na zajęciach studenci udają się do poszczególnych instytucji/obiektów i zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
1/ Techniki ochrony środowiska stosowane w różnych gałęziach przemysłu
2/ Ekologiczne źródła energii
3/ Gospodarka odpadami – odzyskiwanie i przetwarzanie surowców wtórnych, bezpieczne składowanie odpadów, zagospodarowanie osadów ściekowych
4/ Kompostowanie odpadów zielonych
5/ Gospodarka wodno ściekowa – techniki stosowane na terenie oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody, funkcjonowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6/ Inwentaryzacja obiektów cennych przyrodniczo

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in fieldworks 60 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Contact hours 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ze średniej oceny z uzyskanych ocen ze sprawozdań oraz oceny z projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy chemii ,biologii, hydrologii, ochrony środowiska, technologii w ochronie środowiska, gleboznawstwa i rekultywacji gleb oraz gospodarki odpadami

Recommended literature and teaching resources:

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., 2008 – Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kowal A.L., 1990 – Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów. Wyd. Politechniki Wrocławskiej.
Kucowski J. Laudyn D., Przekwas M., 1997 – Energetyka a ochrona środowiska, WNT.
Łomotowski J., Szpindor A.,1999 – Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Warszawa, wyd. „Arkady”.
Maciak F., 1996 – Ochrona i rekultywacja środowiska, Wyd. SGGW. W-wa.
Pullin A.S., 2012 – Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Rosik-Dulewska C., 2008 – Podstawy gospodarki odpadam. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Nawrocki J., Biłozor S., 2000 – Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne. PWN, Warszawa Poznań.
Świderska-Bróż M., Kowal A.L., 2003 – Oczyszczanie wody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Groundwater hydrochemistry and soil pollution in a catchment affected by an abandoned lead-zinc mine: functioning of a diffuse pollution source / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dariusz CISZEWSKI // Environmental Earth Sciences. — 2012 vol. 65 iss. 4 spec. iss. on Wenchuan earthquake geohazards, s. 1179–1189

Small effects of a large sediment contamination with heavy metals on aquatic organisms in the vicinity of an abandoned lead and zinc mine / Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Agnieszka Pociecha, Ewa Szarek-Gwiazda, Andrzej Waloszek, Elżbieta Wilk-Woźniak // Environmental Monitoring and Assessment ; ISSN 0167-6369. — 2013 vol. 185 iss. 12, s. 9825–9842

Urban soil contamination with lead and cadmium in the playgrounds located near busy streets in Cracow (South Poland) / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Aleksandra Rajca // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 1, s. 7–16

Wpływ historycznej działalności kopalni rud Zn-Pb w Chrzanowie na stan środowiska wodnego doliny Matyldy — The influence of historical activity of the Zn-Pb ore mine in Chrzanów on the aquatic environment quality of the Matylda valley / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dariusz Ciszewski, Ewa Szarek-Gwiazda, Janina Kwandrans, Elżbieta Wilk-Woźniak, Andrzej Waloszek // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2010 t. 5 z. 4, s. 21–30

Additional information:

Sprawozdania oraz notatniki terenowe powinny zostać oddane do wglądu prowadzącego w terminie nie przekraczającym 1 tygodnia po zakończeniu zajęć praktycznych.