Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Monitoring of the aquatic environment
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-611-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne OS1A_U03 Project
M_U002 potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować sieć monitoringu lokalnego wód podziemnych wokół składowiska odpadów OS1A_U23 Project
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie monitoringu wód OS1A_W02 Examination,
Test
M_W002 ma wiedzę w zakresie podstawowych definicji i terminologii w zakresie monitoringu wód oraz zna stosowane w monitoringu metody badawcze OS1A_W11 Examination,
Test
M_W003 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w badaniach monitoringowych wód OS1A_W18 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować sieć monitoringu lokalnego wód podziemnych wokół składowiska odpadów - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie monitoringu wód + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie podstawowych definicji i terminologii w zakresie monitoringu wód oraz zna stosowane w monitoringu metody badawcze + - - - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w badaniach monitoringowych wód + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Monitoring – wprowadzenie, terminologia, baza danych. Państwowy Monitoring Środowiska – monitoring wód. Monitoring wód podziemnych w świetle przepisów prawnych polskich i UE. Klasyfikacja jakości wód podziemnych, zasady organizacji i funkcjonowania monitoringu, ocena stanu wód podziemnych, prezentacja danych i sprawozdanie. Systemy i struktura monitoringu wód podziemnych w Polsce.
Monitoring w sieciach krajowych, regionalnych i lokalnych. Kryterium doboru punktów monitoringowych, struktura punktów, opróbowanie, zakres badań wskaźników fizykochemicznych, klasyfikacja jakości, ocena zmienności geostatystycznej. Opróbowanie sieci monitoringowej, terenowe i laboratoryjne badania składu chemicznego wód podziemnych. Kontrola jakości danych w zakresie makro i mikroskładników w monitoringu wód podziemnych.

Project classes:

Wprowadzenie do monitoringu, Terminologia, bazy danych (hydrogeologicznych i bibliograficznych).
Przepisy prawne UE i PL. Zakres analiz chemicznych (monitoring diagnostyczny, operacyjny, badawczy). Opróbowanie sieci monitoringowej: pobór próbek normalnych i kontrolnych, pomiar wskaźników fizykochemicznych nietrwałych. Opracowanie protokołu poboru próbki. Ocena jakości analiz chemicznych wód na podstawie obliczeń błędów. Laboratoryjny program kontroli jakości/zapewnienia jakości QA/QC. Parametry: granica wykrywalności, oznaczalności, precyzja, poprawność, stabilność. Terenowy program kontroli jakości/zapewnienia jakości OA/OC. Rodzaje próbek kontrolnych. Parametry: praktyczna granica oznaczalności, precyzja, niepewność. Kryteria oceny leczniczych właściwości wód podziemnych. Ocena stabilności składników chemicznych wód leczniczych. Projekt sieci lokalnego monitoringu wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów (LMWP). Wyznaczanie wskaźnika reprezentatywności sieci monitoringowej dla wybranych zlewni, JCWPd. Ocena stanu chemicznego wód podziemnych: punktowa i obszarowa. Metodyka agregacji danych, klasyfikacja jakości (RMŚ 2008). Trendy zmian jakości wód podziemnych w układzie przestrzennym i czasowym.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 26 h
Completion of a project 15 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr 6

Recommended literature and teaching resources:

Aktualne przepisy prawne (polskie i UE) dotyczące stanu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych (isap.sejm.gov.pl)
Artykuły i publikacje ze stron: www.psh.gov.pl, www.gios.gov.pl w zakresie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych
Szczepańska J., Kmiecik E., 1998: Statystyczna kontrola jakości danych w monitoringu wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków
Szczepańska J., Kmiecik E., 2005: Ocena stanu chemicznego wód podziemnych z wykorzystaniem badań monitoringowych. Wyd. AGH, Kraków
Witczak S., Adamczyk A., 1994, 1995: Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. T. 1 i 2. Biblioteka PIOŚ, Warszawa
Kmiecik E. – Metodyczne aspekty oceny stanu chemicznego wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków, 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak