Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-612-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i definicje z zakresu geologii inżynierskiej. OS1A_W01 Participation in a discussion
M_W002 Zna podział metod badawczych i posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geologii inżynierskiej. OS1A_W09 Participation in a discussion
M_W003 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. Umie sporządzić karty dokumentacyjne. Umie przeprowadzić interpretacje sondowania DPL, badania presjometrycznego, badania płytą sztywną. OS1A_W09 Project
M_W004 Zna podstawowe procesy geologiczno-inżynierskie i rozumie ich znaczenie dla inżynierskiej działalności człowieka. Umie określić wartość naprężenia pierwotnego oraz naprężenia od obciążeń zewnętrznych. OS1A_W02 Project
M_W005 Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Umie obliczyć stateczność wykorzystując metodę Fp Masłowa. OS1A_W02 Project
M_W006 Zna wybrane metody zabezpieczeń przeciwosuwiskowych i zakres ich stosowania. OS1A_W02 Participation in a discussion
M_W007 Zna podstawy oceny jakości masywów gruntowych i skalnych. OS1A_W09 Participation in a discussion
M_W008 Zna podstawowe parametry wytrzymałościowe skał i sposoby ich oznaczania. OS1A_W09 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i definicje z zakresu geologii inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podział metod badawczych i posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geologii inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. Umie sporządzić karty dokumentacyjne. Umie przeprowadzić interpretacje sondowania DPL, badania presjometrycznego, badania płytą sztywną. + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe procesy geologiczno-inżynierskie i rozumie ich znaczenie dla inżynierskiej działalności człowieka. Umie określić wartość naprężenia pierwotnego oraz naprężenia od obciążeń zewnętrznych. + - - + - - - - - - -
M_W005 Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Umie obliczyć stateczność wykorzystując metodę Fp Masłowa. + - - + - - - - - - -
M_W006 Zna wybrane metody zabezpieczeń przeciwosuwiskowych i zakres ich stosowania. + - - - - - - - - - -
M_W007 Zna podstawy oceny jakości masywów gruntowych i skalnych. + - - - - - - - - - -
M_W008 Zna podstawowe parametry wytrzymałościowe skał i sposoby ich oznaczania. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Inżyniersko-geologiczne badania gruntów, jako podłoża różnych budowli. Definicje i zasady
Kartowania geologiczno-inżynierskie
Wyrobiska badawcze – wykopy, szybiki, odkrywki, otwory badawcze
Sondowania dynamiczne i statyczne – zasady interpretacji, stosowania charakterystyka.
Próbne obciążenia płytą sztywną i presjo metrem.
Opracowanie wyników badań – dokumentacja.
Karty otworów i sondowań, przekroje, mapy geologiczno-inżynierskie.
Ogólna charakterystyka procesów geologiczno-inżynierskich.
Stateczność zboczy. Definicje i klasyfikacje
Podział metod oceny stateczności podłoża i zboczy.
Zasady obliczeń stateczności metodą pasków.
Sposoby zabezpieczenia zboczy i profilaktyki przeciwosuwiskowej.
Inżyniersko-geologiczna charakterystyka masywów.
Badania skał i masywów skalnych.

Project classes:

Opracowanie karty dokumentacyjnej otworu.
Opracowanie karty dokumentacyjnej sondowania dynamicznego DPL.
Wydzielenie warstw geotechnicznych.
Interpretacja i przeliczenie wyników próbnego obciążenia płytą sztywną.
Interpretacja i przeliczenie wyników próbnego obciążenia presjo metrem.
Opracowanie statystyczne wyników badań.
Obliczenie stateczności skarpy.
Określenie naprężeń pierwotnych w podłożu gruntowym.
Określenie rozkładu naprężeń pod fundamentem.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 14 h
Completion of a project 10 h
Preparation for classes 24 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z projektów + ocena aktywności na wykładzie

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr VI

Recommended literature and teaching resources:

Allen P.A. – „Procesy Kształtujące Powierzchnię Ziemi”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000.
Bażyński J., Drągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L. – “Zasady Sporządzania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich”. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1999.
Cała M. i inni – „TECCO Slope Stabilization System and RUVOLUM Dimensioning Method”. Romanshorn, Switzerland 2012.
Grubecki J., Sysak J. –„Geologia Inżynierska” Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1960.
Harris F. – “Ground Engineering Equipment and Methods”. McGraw- Hill Book Company Limited. 1983.
Jarominiak A. – „Lekkie Konstrukcje Oporowe” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2000.
Jeż J. – „Gruntoznawstwo Budowlane” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.
Jeż J. – „Biogeotechnika” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2008.
Kidybiński A. – „Podstawy Geotechniki Kopalnianej”. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1982.
Kleczkowski A. – „Osuwiska i Zjawiska Pokrewne” Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1955.
Kowalski W.C. – „Geologia Inżynierska”. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988r.
Madej J. – „Metody Sprawdzania Stateczności Zboczy” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Biblioteka Drogownictwa. Warszawa 1981.
Majcherczyk T. – „Badanie Fizycznych Własności Skał”. Skrypt AGH nr 1175. Kraków 1989.
Maślanka K., Pielichowski J. – „Geosyntetyki w Inżynierii i Ochronie Środowiska”. Wydawnictwo Naukowo Techniczne TEZA. Kraków 2006.
Miłkowski W., Gliwa E., Szedel P. – „Wzmacnianie i Uszczelnianie Górotworu Środkami Chemicznymi”. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1982.
Myślińska E. – „Laboratoryjne Badania Gruntów” Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1992.
Pisarczyk S. – „Geoinżynieria. Metody Modyfikacji Podłoża Gruntowego”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
Pisarczyk S., Rymsza B. – „Badania Laboratoryjne i Polowe Gruntów”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1993.
Plewa M. – „Geologia Inżynierska w Inżynierii Środowiska”. Politechnika Krakowska. Kraków 1999.
Popow J.W. – „Geologia Inżynierska”. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa 1957.
Sanecki L. – „Geotechniczne Badania Polowe”. Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne AGH. Kraków 2003.
Sidle R.C., Ochiai H. – “Landslides. Processes, Prediction, and Land Use”. American Geophysical Union. Washington DC 2006.
Sikora Z. – „Sondowanie Statyczne. Metody i Zastosowanie w Geoinżynierii”. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2006.
Sozański J. – „Stateczność Wykopów Hałd i Nasypów”. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1977.
Szczepański A., Szczepańska J. – „Hydrogeologia i Geologia Inżynierska”, Skrypty Uczelniane Nr 642 Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie. Kraków 1978.
Wiłun Z. – „Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982r.
Wysokiński L. – „Ocena Stateczności Skarp i Zboczy. Zasady Wyboru Zabezpieczeń”. Instytut Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 424/2011. Warszawa 2011.
Zaruba Q., Mencl V. – „Engineering Geology”. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam, Oxford, New York 1976.
Zaruba Q., Mencl V. – „Landslides And Their Control”. Academia Praha. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam, Oxford, New York 1969.
Praca zbiorowa – „Osuwiska i Sposoby Zapobiegania Im”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Biblioteka Drogownictwa. Warszawa 1978.
Prawo geologiczne, Dzienniki Ustaw Polskie Normy, Eurokody.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak