Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Water balance modelling
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-613-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie i skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku wodnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane w tym zakresie decyzje OS1A_K09 Report,
Project
Skills
M_U001 Potrafi modelować proste procesy hydrologiczne dobierając odpowiednie metody modelowania i programy w zależności od charaktru danych i celu zadania. OS1A_U01, OS1A_U18, OS1A_U17, OS1A_U12, OS1A_U03, OS1A_U23, OS1A_U15, OS1A_U11 Report,
Project
M_U002 Potrafi wykorzystywać podstawowe procedury systemów informacji geograficznej (GIS) w rozwiązywaniu prostych problemów ochrony środowiska OS1A_U05, OS1A_U03, OS1A_U23, OS1A_U15 Report,
Project
Knowledge
M_W001 Zna w sposób podstawowy zasady i sposoby modelowania procesów hydrologicznych oraz związków pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. OS1A_W14, OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W03, OS1A_W12 Test
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat numerycznych modeli zlewni. Posiada wiedzę o możliwościach i zasadch modelowania hydrologicznego zlewni w celu określenia wartości elementów bilansu wodnego. OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W03, OS1A_W21, OS1A_W12 Test
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat możliwości i zasad numerycznego modelowania zjawisk ekstremalnych w ciekach, w celu określenia możliwych skutków w środowisku po ich wystąpieniu. OS1A_W14, OS1A_W06, OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W03, OS1A_W11, OS1A_W21, OS1A_W12 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie i skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku wodnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane w tym zakresie decyzje - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi modelować proste procesy hydrologiczne dobierając odpowiednie metody modelowania i programy w zależności od charaktru danych i celu zadania. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystywać podstawowe procedury systemów informacji geograficznej (GIS) w rozwiązywaniu prostych problemów ochrony środowiska - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna w sposób podstawowy zasady i sposoby modelowania procesów hydrologicznych oraz związków pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat numerycznych modeli zlewni. Posiada wiedzę o możliwościach i zasadch modelowania hydrologicznego zlewni w celu określenia wartości elementów bilansu wodnego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat możliwości i zasad numerycznego modelowania zjawisk ekstremalnych w ciekach, w celu określenia możliwych skutków w środowisku po ich wystąpieniu. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Introduction to environmental modelling, GIS and environmental models
2. Hydrological extremes in Czech Republic; forecasting possibilities
3. Basic DTM analyses in ArcGIS (vector), GRASS GIS (raster). Elements of simple hydrologic model
4. Analyses of DTM interpolation in ArcGIS
5. Analyses of DTM interpolation in GRAS GIS
6. Conversion tools
7. Geometry analyses
8. Hydraulic modelling (HEC-RAS, DHI MIKE 11, MIKE 21c)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in practical classes 14 h
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie z zaliczenia ćwiczeń.
Ocena z zaliczenia ćwiczeń jest równa ocenie z kolokwium zaliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

zaliczony przedmiot “Hydrologia” lub “Hydrologia inżynierska”
zaliczony przedmiot “Systemy informacji przestrzennej (GIS)”

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None