Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Construction of groundwater intakes
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-614-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Zdechlik Robert (zdechlik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Haładus Andrzej (aha@agh.edu.pl)
dr inż. Zdechlik Robert (zdechlik@agh.edu.pl)
Module summary

Charakteryzowane są typy oraz budowa ujęć wód podziemnych. Realizowane są uproszczone projekty budowy ujęć wód podziemnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie wpływ działalności techniczno-inżynierskiej na środowisko naturalne i rozumie odpowiedzialność za podejmowane decyzje OS1A_K09 Project
M_K002 Potrafi współdziałać i pracować w zespole OS1A_K02, OS1A_K03 Project
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać analityczne metody obliczeniowe dopływów do studni i urządzeń drenażowych OS1A_U17 Project
M_U002 Potrafi obliczać i kontrolować dopływy dopuszczalne wód podziemnych do studni OS1A_U17 Project
M_U003 Potrafi zaprojektować proste głębinowe ujęcie wód podziemnych OS1A_U22, OS1A_U09, OS1A_U23 Project
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o rodzajach ujęć wód podziemnych OS1A_W20 Test
M_W002 Zna przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonawstwem ujęć wód podziemnych OS1A_U03, OS1A_W06 Test
M_W003 Zna metody wykonywania studni głębinowych OS1A_W21 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie wpływ działalności techniczno-inżynierskiej na środowisko naturalne i rozumie odpowiedzialność za podejmowane decyzje - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi współdziałać i pracować w zespole - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać analityczne metody obliczeniowe dopływów do studni i urządzeń drenażowych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi obliczać i kontrolować dopływy dopuszczalne wód podziemnych do studni - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować proste głębinowe ujęcie wód podziemnych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o rodzajach ujęć wód podziemnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonawstwem ujęć wód podziemnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody wykonywania studni głębinowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Obowiązujące przepisy prawne i normy związane z projektowaniem, wykonywaniem i eksploatacją ujęć wód podziemnych. Dokumentowanie zasobów wód podziemnych. Rodzaje ujęć wód podziemnych. Dopływy do studni i urządzeń drenażowych. Zasady projektowania ujęć wód podziemnych. Projektowanie ujęć wierconych i kopanych. Zarurowanie otworów. Zasady doboru filtrów i obsypki. Charakterystyka poziomych i promienistych ujęć wód podziemnych. Charakterystyka ujęć infiltracyjnych i ujęć źródeł. Metody wyznaczania stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Project classes:

Obliczanie zasobów wód podziemnych. Obliczanie zapotrzebowania na wodę. Obliczanie dopływów do studni i urządzeń drenażowych. Budowa ujęć wierconych i kopanych. Metody i narzędzia wykorzystywane podczas wykonywania studni głębinowych. Obliczanie dopływów dopuszczalnych do studni. Budowa ujęć drenażowych. Budowa i eksploatacja ujęć infiltracyjnych i ujęć ze źródeł. Kryteria i zasady doboru pomp dla eksploatacji wód podziemnych. Realizacja uproszczonych projektów ujęć wód podziemnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 25 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 1 h
Preparation for classes 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z projektu i z kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Haładus A., Kulma R., 2012 – Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń. Część I. Przepływy filtracyjne jednowymiarowe. Wyd. AGH, Kraków
Haładus A., Kulma R., 2014 – Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń. Część 2. Dopływy do ujęć wodnych. Wyd. AGH, Kraków
Gonet A., Macuda J., 1995, 2004 – Wiertnictwo hydrogeologiczne. Wyd. AGH, Kraków
Gabryszewski T., Wieczysty A., 1985 – Ujęcia wód podziemnych. Wyd. ARKADY, Warszawa
Gonet A., Macuda J., Zawisza L., Duda R., Porwisz J., 2011 – Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych. Wyd. AGH, Kraków
Szczepański A. (red.), 2004 – Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.
Macioszczyk A. (red.), 2006 – Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Turek St. (red.), 1971 – Poradnik hydrogeologa. Wyd. Geologiczne, Warszawa
Duda R., Winid B., Zdechlik R., Stępień M., 2013 – Metodyka wyboru optymalnej metody
wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych z uwzględnieniem
warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w Krakowie. AGH WGGiOŚ, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Haładus A., Kulma R., 2012 – Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń. Część I. Przepływy filtracyjne jednowymiarowe. Wyd. AGH, Kraków
Haładus A., Kulma R., 2014 – Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń. Część 2. Dopływy do ujęć wodnych. Wyd. AGH, Kraków

Additional information:

Terminy zaliczenia: jeden podstawowy i dwa poprawkowe.
Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach moduł‚u zapewniają… studentowi przygotowanie do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk technicznych w zakresie związanym z kierunkiem kształcenia Ochrona Środowiska.