Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental chemistry
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-619-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Academic teachers:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student widzi potrzebę stałego poszerzania posiadanej wiedzy i uważa pracę zespołową za najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego OS1A_K02, OS1A_K07, OS1A_K01, OS1A_K09 Activity during classes,
Oral answer
Skills
M_U003 Student potrafi w oparciu o posiadaną wiedzę wyjaśnić najważniejsze, niekorzystne dla człowieka procesy chemiczne w środowisku takie jak korozja, tworzenie złogów wapiennych w naczyniach kwionośnych, azotany i fosforany w środowisku wodnym, rola sodu i potasu w regulacji ilości wody w organizmach żywych, mechanizmy działania pierwiastków toksycznych na poziomie komórkowym itp OS1A_U09, OS1A_U03, OS1A_U16 Oral answer
Knowledge
M_W001 Student zna skład organizmów żywych w zakresie pierwiastków głównych, pobocznych i śladowych oraz zasady ich cyklicznego obiegu w środowisku OS1A_W10 Examination
M_W002 Student zna czynniki mające bezpośredni i pośredni wpływ na geochemiczne gromadzenie energii słonecznej OS1A_W04, OS1A_W10 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student widzi potrzebę stałego poszerzania posiadanej wiedzy i uważa pracę zespołową za najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego - - + - - - - - - - -
Skills
M_U003 Student potrafi w oparciu o posiadaną wiedzę wyjaśnić najważniejsze, niekorzystne dla człowieka procesy chemiczne w środowisku takie jak korozja, tworzenie złogów wapiennych w naczyniach kwionośnych, azotany i fosforany w środowisku wodnym, rola sodu i potasu w regulacji ilości wody w organizmach żywych, mechanizmy działania pierwiastków toksycznych na poziomie komórkowym itp - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna skład organizmów żywych w zakresie pierwiastków głównych, pobocznych i śladowych oraz zasady ich cyklicznego obiegu w środowisku + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna czynniki mające bezpośredni i pośredni wpływ na geochemiczne gromadzenie energii słonecznej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Charakterystyka chemiczna ekosystemów. Obiegi cykliczne materii, węgla, azotu, siarki, oraz substancji toksycznych w układzie: litosfera – hydrosfera – biosfera – atmosfera. Kwaśne deszcze, smog, reakcje w atmosferze, degradacja warstwy ozonowej. Substancje organiczne i mineralne w środowisku wodnym – zagrożenia. Sposoby buforowania skutków działania związków toksycznych w środowisku Pierwiastki główne i drugorzędne. Procesy korozji. Rola glinu, żelaza, wapnia i magnezu w środowisku i organizmach żywych. Mineralizacja naczyń krwionośnych. Sód i potas – gospodarka wodna w organizmach żywych, nawozy potasowe, minerały ilaste. Szczególnie niebezpieczne pierwiastki drugorzędne: rtęć, ołów, cynk, kadm. Radon w warunkach naturalnych i materiałach budowlanych. Przecidziałanie skażeniom.

Laboratory classes:

Badania eksperymentalne nad symulacją procesów powodujących skażenia środowisk geochemicznych (działanie kwaśnych opadów, substancji węglowodorowych i innych). Badanie form specjacyjnych metali ciężkich w środowiskach osadowych. Badania nad sposobami trwałego wiązania niebezpiecznych składników. Rola pH. Znaczenie minerałów ilastych. Oznaczanie kwasowośi wymiennej i sorpcyjnej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 127 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa składa się z 70% oceny z egzaminu, 20% oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i 10% oceny z ćwiczeń rachunkowych. Zaokrąglenia do obowiązujących ocen wykonywane są zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami

Prerequisites and additional requirements:

Na ćwiczeniach laboratoryjnych obowiązuje odzież ochronna (chałat bawełniany)
Na ćwiczeniach rachunkowych przydaje się prosty kalkulator

Recommended literature and teaching resources:

Dostępne podręczniki Chemii Środowiska jak. np:
Peter O’Neill – Chemia środowiska, PWN, 1997
Z.M.Migaszewski, A.Gałuszka „Podstawy geochemii środowiska” (2007),
A.Macioszczyk, Z.Dobrzański „Hydrogeochemia” (2007);
N.W. Skinder „Chemia a ochrona środowiska” (1995);
E. Szczepaniec-Cięciak, P. Kościelniak „Chemia środowiska – ćwiczenia i seminaria”, t. 1 i 2 (1999)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None