Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Law and economics in environmental protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-620-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kudełko Mariusz (mkudelko@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Kudełko Mariusz (mkudelko@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Rozpoznaje i ocenia niekorzystne i korzystne efekty zewnętrzne związane z działalnością człowieka OS1A_U01, OS1A_U12, OS1A_U19 Examination,
Presentation
M_U002 Potrafi określić ekonomicznie optymalny poziom produkcji (zanieczyszczenia) dla pojedynczej firmy (rynku) OS1A_U01, OS1A_U12, OS1A_U19 Examination,
Presentation
M_U003 Stosuje reguły i kryteria decyzyjne w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska w skali mikro- i makro- OS1A_U01, OS1A_U05, OS1A_U12, OS1A_U19 Examination,
Participation in a discussion
M_U004 Rozróżnia cele i analizuje skutki polityki ochrony klimatu OS1A_U01, OS1A_U05, OS1A_U12, OS1A_U19 Examination,
Case study,
Participation in a discussion
M_U005 Potrafi oszacować koszty zewnętrzne powodowane przez technologie energetyczne OS1A_U01, OS1A_U05, OS1A_U12, OS1A_U19 Examination,
Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Opisuje i ocenia organizację i podstawy prawne systemu ochrony środowiska w Polsce OS1A_U12, OS1A_W19, OS1A_W22, OS1A_W06, OS1A_W02 Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 Opisuje i ocenia instytucje finansowe systemu zarządzania ochroną środowiska w Polsce OS1A_U12, OS1A_W19, OS1A_W22, OS1A_W06, OS1A_W02 Presentation,
Participation in a discussion
M_W003 Zna i ocenia obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska OS1A_U12, OS1A_W17 Examination,
Participation in a discussion
M_W004 Wyjaśnia pojęcie i rozumie znaczenie efektywnej alokacji zasobów w teorii ochrony środowiska OS1A_W19, OS1A_W02 Examination
M_W005 Definiuje metody i cele korygowania niekorzystnych efektów zewnętrznych OS1A_U12, OS1A_W19, OS1A_W22, OS1A_W06, OS1A_W02 Examination,
Presentation
M_W006 Definiuje rodzaje i kryteria wyboru instrumentów ekonomicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska OS1A_U12, OS1A_W19, OS1A_W22, OS1A_W06, OS1A_W02 Examination,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W007 Potrafi scharakteryzować i opisać metody wyceny kosztów zewnętrznych OS1A_U12, OS1A_W19, OS1A_W22, OS1A_W06, OS1A_W02 Examination,
Presentation
M_W008 Zna zasady i cele wykorzystania analizy kosztów i korzyści w ochronie środowiska OS1A_W14, OS1A_U12, OS1A_W11, OS1A_W19 Examination,
Case study,
Participation in a discussion
M_W009 Szacuje koszty i korzyści ekonomiczne polityki ochrony środowiska w skali mikro- i makro- OS1A_W14, OS1A_U12, OS1A_W11, OS1A_W19 Examination,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Rozpoznaje i ocenia niekorzystne i korzystne efekty zewnętrzne związane z działalnością człowieka - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić ekonomicznie optymalny poziom produkcji (zanieczyszczenia) dla pojedynczej firmy (rynku) - + - - - - - - - - -
M_U003 Stosuje reguły i kryteria decyzyjne w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska w skali mikro- i makro- - + - - - - - - - - -
M_U004 Rozróżnia cele i analizuje skutki polityki ochrony klimatu - + - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi oszacować koszty zewnętrzne powodowane przez technologie energetyczne - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Opisuje i ocenia organizację i podstawy prawne systemu ochrony środowiska w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W002 Opisuje i ocenia instytucje finansowe systemu zarządzania ochroną środowiska w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i ocenia obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska + - - - - - - - - - -
M_W004 Wyjaśnia pojęcie i rozumie znaczenie efektywnej alokacji zasobów w teorii ochrony środowiska + - - - - - - - - - -
M_W005 Definiuje metody i cele korygowania niekorzystnych efektów zewnętrznych + - - - - - - - - - -
M_W006 Definiuje rodzaje i kryteria wyboru instrumentów ekonomicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska + - - - - - - - - - -
M_W007 Potrafi scharakteryzować i opisać metody wyceny kosztów zewnętrznych + - - - - - - - - - -
M_W008 Zna zasady i cele wykorzystania analizy kosztów i korzyści w ochronie środowiska + - - - - - - - - - -
M_W009 Szacuje koszty i korzyści ekonomiczne polityki ochrony środowiska w skali mikro- i makro- + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Prawo i ekonomia w ochronie środowiska – wykład

1. Efektywna alokacja zasobów w teorii ochrony środowiska
2. Defekty rynku spowodowane istnieniem efektów zewnętrznych
3. Korygowanie efektów zewnętrznych
4. Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska
5. Charakterystyka i metody wyceny kosztów zewnętrznych
6. Analiza kosztów i korzyści
7. Polityka ochrony klimatu – skutki ekonomiczne
8. Koszty i korzyści ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
9. Koszty zewnętrzne w energetyce

Auditorium classes:
Prawo i ekonomia w ochronie środowiska – ćwiczenia

1. Organizacja i podstawy prawne systemu ochrony środowiska w Polsce
2. Instytucje finansowe systemu zarządzania ochroną środowiska w Polsce
3. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska
4. Koszty i korzyści ekonomiczne polityki ochrony środowiska
5. Analiza decyzyjna z zakresu ochrony środowiska w skali mikro- i makro-
6. Polityka ochrony klimatu – unijny handel uprawnieniami zbywalnymi na emisję CO2, ekologiczna reforma podatkowa
7. Koszty zewnętrzne technologii energetycznych
8. Kolokwium zaliczeniowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 3 h
Preparation for classes 5 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena za aktywność, prezentacje, wynik egzaminu końcowego
Ocena końcowa = 30%średnia ocen za prezentacje + 70%wynik egzaminu końcowego

Prerequisites and additional requirements:

Uczęszczanie na wykłady i ćwiczenia

Recommended literature and teaching resources:

1. Graczyk A., Graczyk A., Wprowadzanie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska, PWE 2011.
2. Borkowska i in., Organizacja systemu zarządzania ochroną środowiska w Polsce, Białystok 1998.
3. Opschor H., Vos H., Instrumenty ekonomiczne dla ochrony środowiska, MOŚZNiL, Warszawa 1990.
4. Pearce D., Turner K., Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Whateshaw, London 1990.
5. Arnold F., Economic Analysis of Environmental Policy and Regulation, Willey and Sons 1995.
6. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów