Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field course on environmental protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-624-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Rzepa Grzegorz (grzesio@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Rzepa Grzegorz (grzesio@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie OS1A_K09 Report
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej OS1A_K02 Report
Skills
M_U001 Potrafi dobrać technologie biernej i czynnej ochrony środowiska wodno-gruntowego przed wodami zasolonymi infiltrującymi z obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (odpady poflotacyjne po przeróbce rudy metali) OS1A_U22, OS1A_U21, OS1A_U20, OS1A_U18, OS1A_W13 Report
M_U002 Potrafi dobrać technologię stabilizacji (scalania) piaszczysto-pylastego materiału plaż obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed unosem pyłu (pyleniem) OS1A_U22, OS1A_U21, OS1A_U20, OS1A_U18, OS1A_W13 Report
M_U003 Potrafi dobrać technologię izolacji dna składowisk odpadów komunalnych, zapobiegającej infiltracji w podłoże gruntowe odcieków o wysokim stężeniu substancji rozpuszczonych OS1A_U22, OS1A_U21, OS1A_U20, OS1A_U18, OS1A_W13 Report
M_U004 Umie rozwiązać problemy zagrożeń środowiska wodno-gruntowego związane zarówno z wydobyciem, jak i planowaną stopniową likwidacją eksploatacji złoża węgla brunatnego; wielkoobszarowym lejem depresji wód podziemnych wywołanym odwodnieniem górotworu oraz składowaniem w wyrobiskach górniczych odpadów paleniskowych (produktów spalania węgla - popiół, żużel) OS1A_U22, OS1A_U21, OS1A_U20, OS1A_U18, OS1A_W13 Report
M_U005 Umie dobrać technologię remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego takimi związkami organicznymi jak węglowodory (związki ropopochodne) i chlorowcopochodne. Umie zastosować odpowiednie kryteria doboru projektowania technologii remediacji oraz parametrów wykorzystywanego w tym celu sprzętu OS1A_U22, OS1A_U21, OS1A_U20, OS1A_U18, OS1A_W13 Report
M_U006 Potrafi opracować raport z odbytych praktycznych zajęć terenowych wraz z omówieniem dobranej technologii ochrony środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem w zależności od specyfiki ogniska zanieczyszczenia OS1A_U09 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie - - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać technologie biernej i czynnej ochrony środowiska wodno-gruntowego przed wodami zasolonymi infiltrującymi z obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (odpady poflotacyjne po przeróbce rudy metali) - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać technologię stabilizacji (scalania) piaszczysto-pylastego materiału plaż obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed unosem pyłu (pyleniem) - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dobrać technologię izolacji dna składowisk odpadów komunalnych, zapobiegającej infiltracji w podłoże gruntowe odcieków o wysokim stężeniu substancji rozpuszczonych - - - - - - - - - - -
M_U004 Umie rozwiązać problemy zagrożeń środowiska wodno-gruntowego związane zarówno z wydobyciem, jak i planowaną stopniową likwidacją eksploatacji złoża węgla brunatnego; wielkoobszarowym lejem depresji wód podziemnych wywołanym odwodnieniem górotworu oraz składowaniem w wyrobiskach górniczych odpadów paleniskowych (produktów spalania węgla - popiół, żużel) - - - - - - - - - - -
M_U005 Umie dobrać technologię remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego takimi związkami organicznymi jak węglowodory (związki ropopochodne) i chlorowcopochodne. Umie zastosować odpowiednie kryteria doboru projektowania technologii remediacji oraz parametrów wykorzystywanego w tym celu sprzętu - - - - - - - - - - -
M_U006 Potrafi opracować raport z odbytych praktycznych zajęć terenowych wraz z omówieniem dobranej technologii ochrony środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem w zależności od specyfiki ogniska zanieczyszczenia - - - - - - - - - - -
Module content
Fieldwork classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Completion of practical placements 56 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena ze sprawozdania z zajęć terenowych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Macioszczyk A., Dobrzyński D. (2002) – Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Pazdro Z., Kozerski B. (1990) – Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.
Witczak S., Adamczyk A. (1995) – Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Biblioteka Monitoringu Środowiska Wyd. PIOŚ Warszawa.
Malina G. – Likwidacja zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych. PZiTS, Poznań, 2011
Malina G. (red.) – Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych PZiTS Poznań, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Część zajęć praktycznych odbywa się na terenie Krakowie, ale większość odbywa się poza Krakowem z dowozem autokarem na miejsce. Wyjazdy są jednodniowe, ze stałym zakwaterowaniem w Krakowie.