Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Enterprise in a market economy
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-702-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem mała firmą OS1A_K02 Activity during classes,
Case study,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 mierzy cykl życia organizacji OS1A_U20, OS1A_U13, OS1A_U09 Activity during classes,
Test,
Case study,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 wyjaśnia podstawy funkcjonowania gospodarki rynkowej OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Activity during classes,
Test
M_W002 rozróżnia podstawowe typy organizacji OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Activity during classes,
Test,
Case study,
Participation in a discussion
M_W003 identyfikuje i analizuje źródła innowacyjności przedsiębiorstw OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Activity during classes,
Test,
Case study,
Participation in a discussion
M_W004 identyfikuje i interpretuje czynniki wpływające na zachowania nabywców dóbr i usług konsumpcyjnych OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Activity during classes,
Test,
Case study,
Participation in a discussion
M_W005 analizuje proces podejmowania decyzji zakupu przez klienta indywidualnego OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Activity during classes,
Case study,
Participation in a discussion
M_W006 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Activity during classes,
Test,
Case study,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_W007 buduje i prezentuje strategię rozwoju małej firmy OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W008 wyraża i broni swoich poglądów na wybrany temat związany z zarządzaniem MSP OS1A_W23, OS1A_W19, OS1A_W17 Activity during classes,
Case study,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem mała firmą - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 mierzy cykl życia organizacji - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 wyjaśnia podstawy funkcjonowania gospodarki rynkowej + + - - - - - - - - -
M_W002 rozróżnia podstawowe typy organizacji + + - - - - - - - - -
M_W003 identyfikuje i analizuje źródła innowacyjności przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_W004 identyfikuje i interpretuje czynniki wpływające na zachowania nabywców dóbr i usług konsumpcyjnych + + - - - - - - - - -
M_W005 analizuje proces podejmowania decyzji zakupu przez klienta indywidualnego + + - - - - - - - - -
M_W006 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_W007 buduje i prezentuje strategię rozwoju małej firmy + + - - - - - - - - -
M_W008 wyraża i broni swoich poglądów na wybrany temat związany z zarządzaniem MSP + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej

1. Systemowe podstawy gospodarki rynkowej
2. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
3. Istota przemian polityczno-gospodarczych w Polsce
4. Typy organizacji
5. Analiza procesu podejmowania decyzji zakupu przez klienta indywidualnego
6. Analiza zachowań klientów instytucjonalnych
7. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarki
8. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim
9. Źródła finansowania organizacji
10. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw
11. Czynniki konkurencyjności polskich MSP na rynku unijnym
12. Narzędzia analizy rynku
13. Czynniki wpływające na zachowanie nabywców dóbr i usług konsumpcyjnych
14. Strategie rozwoju, a mała firma
15. Strategie finansowania sektora MSP w Polsce i wybranych krajach UE – analiza porównawcza

Auditorium classes:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej

1. Gospodarka rynkowa, a gospodarka centralnie planowana
2. Instrumenty i narzędzia gospodarki wolnorynkowej
3. Typy organizacji ( organizacje gospodarcze, non-profit, gospodarcze)
4. Cykl życia organizacji
5. Analiza procesu podejmowania decyzji zakupu przez klienta indywidualnego
6. Analiza zachowań klientów instytucjonalnych
7. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku
8. Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw
9. Analiza rynku – podstawowe narzędzia
10. Źródła finansowania przedsiębiorstw
11. Budowa strategii rozwoju organizacji
12. Kolokwium zaliczeniowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Preparation for classes 7 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena za aktywność, prezentacja i końcowe kolokwium zaliczeniowe

Prerequisites and additional requirements:

Uczęszczanie na wykłady i ćwiczenia, wiedza na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

1. Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006
1. Kotler Ph., 1994, Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, wyd. Gebethner & Ska, Warszawa,.
2. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, wydanie czwarte, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002,
3. Obłój K, , Strategia organizacji: w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej, PWE – PWN, Warszawa, 2007
4. J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN Warszawa – Kraków 1998
Literatura uzupełniająca
1. Balcerowicz L., 1995, Wolność i rozwój, Ekonomia wolnego rynku, wyd. Znak, Kraków.
2. Belka M., Trzeciakowski W., kier. naukowe, 1997, Dynamika transformacji polskiej gospodarki, t. 1 i 2, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Poltext, Warszawa.
3. Garbarski L., 1998, Zachowania nabywców, wyd. II PWE, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Duda J., Innowacje w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP, w: Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój (red. Francik A., Lesakova L., Szczepańska-Woszczyna K.), Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2015
2. Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA, Andrzej Sołoma, Marzanna Lamen, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 2015
3. Duda J., Działalność finansowa i inwestycyjna polskich MSP w kontekście międzynarodowym, [w:] „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka” (red. nauk.) Adam Kopiński, Agnieszka Bem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 326). — ISBN: 978-83-7695-412-7.
4. Duda J., The role of bank credits in investment financing of the Polish small and medium-sized enterprise sector in Poland [w:] Ekonomia Menedżerska 13/2012, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2013
5. Duda J., Bariery innowacyjności polskich MSP, Matej Bel University Banská Bystrica, 2012, Słowacja

Additional information:

None