Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-704-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Helios-Rybicka Edeltrauda (helios@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Helios-Rybicka Edeltrauda (helios@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia. OS1A_K05 Presentation,
Participation in a discussion
M_K002 Opracowując projekt inżynierski myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania. OS1A_K03 Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanym projekcie inżynierskim oraz jej publicznego przestawienia OS1A_U12 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi pozyskiwać niezbędne do projektu informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać podstawowe uzasadnione wnioski OS1A_U03 Presentation,
Participation in a discussion
M_U003 Potrafi wykonując projekt inżynierski dostrzegać złożoność zagadnień z nim związanych oraz oddziaływanie projektowanego sposobu rozwiązania zadania na środowisko naturalne. OS1A_K09 Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia. - - - - - + - - - - -
M_K002 Opracowując projekt inżynierski myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanym projekcie inżynierskim oraz jej publicznego przestawienia - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać niezbędne do projektu informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać podstawowe uzasadnione wnioski - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi wykonując projekt inżynierski dostrzegać złożoność zagadnień z nim związanych oraz oddziaływanie projektowanego sposobu rozwiązania zadania na środowisko naturalne. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z obowiązującymi na wydziale wytycznymi dotyczącymi przygotowania projektu inżynierskiego, a także elektronicznymi bibliograficznymi bazami danych oraz innymi źródłami informacji. Opracowują prezentację o wykowywanym projekcie inżynierskim oraz ją publicznie przestawiają. Dyskutują na temat proponowanych przez prelegenta rozwiązań inżynierskich dotyczących postawionego mu zadania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 29 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 14 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena prezentacji (60%) + ocena z dyskusji (40%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa: http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/media/Przewodnik%20pisania%20prac%20mgr%20i%20dr%20w%20SGGW.pdf
Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków
Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura. PKN, Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Informacja i dokumentacja — Przypisy bibliograficzne — Dokumenty elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None