Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental risk assessment
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-705-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Adamiec Ewa (eadamiec@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł pozwala na zapoznanie się z narzędziem analizy ryzyka środowiskowego oraz na poznanie możliwości jego zastosowania w praktyce.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i w niej pracować OS1A_K02, OS1A_K09 Project
M_K002 ma świadomość i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji dotyczących wyników analizowania ryzyka środowiskowego dla planowanych przedsięwzięć lub określonych obszarów OS1A_K05, OS1A_K07, OS1A_U13, OS1A_K03, OS1A_K01 Project
M_K007 ma świadomość i rozumie odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji w zakresie pośredniego lub bezpośredniego oddziaływania na środowisko naturalne OS1A_K05, OS1A_K09 Project
Skills
M_U004 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu (również w języku angielskim) w zakresie analizy ryzyka środowiskowego; wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania OS1A_U10, OS1A_U02, OS1A_U03 Project
M_U005 potrafi wykonać projekt analizy ryzyka opierający sie na obliczeniu wartości ryzyka oraz przygotować tekst omówienia uzyskanych wyników OS1A_U20, OS1A_U13, OS1A_U04 Project
M_U006 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom wykonanej analizy ryzyka OS1A_U10, OS1A_U12 Project
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie narzędzia analizy ryzyka środowiskowego dla celów ochrony środowiska OS1A_W01, OS1A_W11 Examination
M_W002 ma wiedzę w zakresie zastosowania procedury analizy ryzyka dla aktualnych problemów środowiskowych OS1A_W01, OS1A_W11 Examination
M_W003 ma wiedzę dotyczącą wykorzystania procedury analizy ryzyka w zarządzaniu ryzykiem i jej znaczenia w decyzjach administracyjnych OS1A_W01, OS1A_W11 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i w niej pracować - - - + - - - - - - -
M_K002 ma świadomość i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji dotyczących wyników analizowania ryzyka środowiskowego dla planowanych przedsięwzięć lub określonych obszarów + + - + - - - - - - -
M_K007 ma świadomość i rozumie odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji w zakresie pośredniego lub bezpośredniego oddziaływania na środowisko naturalne + - - + - - - - - - -
Skills
M_U004 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu (również w języku angielskim) w zakresie analizy ryzyka środowiskowego; wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania - + - + - - - - - - -
M_U005 potrafi wykonać projekt analizy ryzyka opierający sie na obliczeniu wartości ryzyka oraz przygotować tekst omówienia uzyskanych wyników - - - + - - - - - - -
M_U006 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom wykonanej analizy ryzyka - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie narzędzia analizy ryzyka środowiskowego dla celów ochrony środowiska + + - + - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie zastosowania procedury analizy ryzyka dla aktualnych problemów środowiskowych + + - + - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę dotyczącą wykorzystania procedury analizy ryzyka w zarządzaniu ryzykiem i jej znaczenia w decyzjach administracyjnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykłady:
1. Elementy analizy ryzyka i ich charakterystyka.
2. Aspekty prawne oceny ryzyka. Substancje nowe i istniejące;substancje toksyczne i kancerogenne w analizie ryzyka.
3. Zagadnienia toksykologiczne.
4. Biomarkery. Bazy danych toksykologicznych.
5. Modelowanie komputerowe. Niepewność w analizie ryzyka.
6. Źródła zagrożeń i szacowanie skutków narażenia środowiskowego.
7. Praktyczne przykłady. Zarządzanie ryzykiem.

Project classes:

Ćwiczenia projektowe:
Wykonanie w małych zespołach projektu analizy ryzyka dla wybranego obszaru z uwzględnieniem następujących elementów: charakterystyka terenu, identyfikacja źródeł zagrożenia, oszacowanie skutków oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko, ocena toksyczności substancji, ocena narażenia przy określeniu odpowiednich wskaźników, charakterystyka ryzyka środowiskowego, określenie działań zmierzających do zmniejszenia ryzyka, określenie działań naprawczych, ustalenie docelowych stężeń zanieczyszczeń w komponentach środowiska, zarządzanie określonym ryzykiem. Opracowanie i przedstawienie wyników projektu w prezentacji końcowej.

Auditorium classes:

Obliczanie zadań z szacowania ryzyka środowiskowego i zdrowotnego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 127 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in practical classes 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 25 h
Completion of a project 35 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, obliczenia zadań, opracowanego projektu, opracowania i wygłoszenia prezentacji z wynikami końcowymi projektu.
Egzamin z wiedzy zdobytej na wykładach i ćwiczeniach.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z ocen z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ekologii, monitoringu środowiska, instrumentów ochrony środowiska (z elementami prawa ochrony środowiska).

Recommended literature and teaching resources:
  1. Gworek B., Barański A., Czarnomski K., Sienkiewicz J., Porębska G., 2000: Procedura oceny ryzyka w zarządzaniu gruntami zanieczyszczonymi metalami ciężkimi. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2000, s.88;
  2. Gworek B., Barański A., Bojanowicz A., Sienkiewicz J., Czarnomski K., 2002: Ocena ryzyka środowiskowego pochodzącego od substancji i preparatów chemicznych. Monografia. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 2002, s. 152;
  3. Indulski J,A., 1994: Zasady oceny ryzyka zdrowotnego dla potomstwa związanego z narażeniem w czasie ciąży na substancje chemiczne. Kryteria zdrowotne środowiska, tom 30, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Departament Zdrowia Publicznego, Łódź 1994, s. 146;
  4. Indulski J.A., 1995: Biomarkery i ocena ryzyka. Pojęcia i zasady. Kryteria zdrowotne środowiska, tom 155, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Departament Zdrowia Publicznego, Łódź 1995, s. 71;
  5. Indulski J.A., 1998: Ocena ryzyka dla zdrowia ludzi narażonych na substancje chemiczne: wyznaczanie wartości wskaźnikowych dla normatywów higienicznych ustalanych na podstawie kryteriów zdrowotnych. Kryteria zdrowotne środowiska, tom 170, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Departament Zdrowia Publicznego, Łódź 1998, s. 68;
  6. LaGrega M.D., Buckingham P.L., Evans J.C., 2001: Hazardous Waste Management. Second Edition. McGraw Series in Water Resources and Environmental Engineering, 2001, s. 1202;
  7. Nordberg G.F., Fowler B.A., Nordberg M., Friberg L.T., 2007: Handbook on the toxicology of metals. Elsevier, s. 975;
  8. Piotrowski J.K., 2006: Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. inż. J.K. Piotrowskiego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne , Warszawa, 2006, s. 492;
  9. Siemiński M., 2001: Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 660;
  10. Zakrzewski S.F., 1997: Podstawy toksykologii środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 281.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Heavy metals in water and risk assessment: a case study of the Czarna Przemsza River source in Zawiercie, Poland : [abstract] / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Olga Janoska // W: CEECHE 2018 [Dokument elektroniczny] : Central and Eastern European Conference on Health and Environment : environmental and health issues in fast changing economies : Krakow, June 10–14, 2018 / University of Agriculture in Krakow, Louisiana State University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2018. — S. 87. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ceeche2018.urk.edu.pl/zasoby/158/Book_of_abstrakt.pdf [2018-07-18]. — Toż. na s. 124.
Content and health risk assessment of selected elements in the Yerba mate (\emph{Ilex paraguariensis}, St. hillaire) / Agnieszka Baran, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Anna Kołton, Czesława Jasiewicz, Paweł Piwowar // Human and Ecological Risk Assessment ; ISSN 1080-7039. — 2018 vol. 24 iss. 4, s. 1092–1114. — Bibliogr. s. 1112–1114, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-21. — tekst: https://goo.gl/95j37k.
Zawartość wybranych pierwiastków w rybach i produktach rybnych oraz ocena ryzyka zdrowotnego — [Content of selected elements in commercially available fish and fish products and health risk assessment] / Agnieszka Baran, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Czesława Jasiewicz, Wojciech Ciężadlik, Justyna Słodyczka // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : II ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 14-15 grudnia 2017 : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], 2017. — S. 44. — Bibliogr. s. 44. — Toż. na dysku flash.
Content and health risk assessment of selected elements in commercially available fish and fish products / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Agnieszka Baran, Czesława Jasiewicz // Human and Ecological Risk Assessment ; ISSN 1080-7039. — 2018 vol. 24 no. 6, s. 1623–1641. — Bibliogr. s. 1639–1641, Abstr.. — tekst: https://www-1tandfonline-1com-15qtyws4b071f.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/pdf/10.1080/10807039.2017.1419817.
Concentration and health risk assessment of nitrates in vegetables from conventional and organic farming / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Agnieszka Baran // Human and Ecological Risk Assessment ; ISSN 1080-7039. — 2017 vol. 23 no. 4, s. 727–740. — Bibliogr. s. 738–240, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-17. — tekst: https://goo.gl/sjWTmk.
Assessment of inhalational exposure of residents of Wroclaw, Cracow and Warsaw to benzo(a)pyrene / Łukasz Pachurka, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Dominik Kobus, Izabela Sówka // W: 2nd symposium “Air quality and health” [Dokument elektroniczny] : Wrocław 12–14.06.2017 : book of abstracts / eds. Anetta Drzeniecka-Osiadacz [et al.]. — Wrocław : University of Wrocław. Institute of Geography and Regional Development, 2017. — e-ISBN: 978-83-62673-57-5. — S. 76–77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/9hZg9a [2017-06-22]. — Bibliogr. s. 76–77.
The mineralogy, geochemistry and health risk assessment of deposited particulate matter (PM) in Kraków, Poland / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Magdalena Wdowin // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 4, s. 429–441. — Bibliogr. s. 439–441, Abstr.
Assessment of the Kraków inhabitants’ health risk caused by the exposure to inhalation of outdoor air contaminants / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA // Stochastic Environmental Research and Risk Assessment ; ISSN 1436-3240. — 2018 vol. 32 iss. 2, s. 485–499. — Bibliogr. s. 497–499, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-09. — tekst: https://goo.gl/xreH8m.
Potential health risk of selected metals for Polish consumers of oolong tea from the Fujian Province, China / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Katarzyna Mazur-Kajta // Human and Ecological Risk Assessment; ISSN 1080-7039. — 2016 vol. 22 no. 5, s. 1147–1165. — Bibliogr. s. 1162–1165, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-06 .
Environmental risk assessment from historical and recent mining and smelting contamination the Odra River System with selected metals / Ewa ADAMIEC, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Magdalena STRZEBOŃSKA // W: Solving societal challenges; working with sediments : 9th International SedNet conference : 23–26 September 2015, Krakow, Poland : abstracts of oral and poster presentations / SedNet. — [Netherlands : SedNet], 2015. — S. 55. — Bibliogr. s. 55.
Praktyczne zastosowanie oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego na przykładzie obszarów składowania odpadów przemysłowych w Bukownie k. Olkusza i w Mansfeld — Functional application of the environmental and health risk assessment at the example of industrial waste deposition areas at Bukowno (Poland) and Mansfeld (Germany) / Agnieszka GRUSZECKA // W: Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków: Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-378-8. — S. 61–72. — Bibliogr. s. 69–72, Streszcz., Abstr.
Pb, Tl i As w wodach, osadach i glebach w otoczeniu składowisk odpadów poflotacyjnych w rejonie Bukowna – ocena ryzyka ekologicznego — Pb, Tl and As in water, sediments and soils in the vicinity of flotation reservoirs in the Bukowno area – Ecological Risk Assessment / Agnieszka GRUSZECKA, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 233–242. — Bibliogr. s. 240–242, Abstr.

Additional information:

Pierwszy termin zaliczenia w dniu ostatnich zajęć za zasadach podanych studentom na pierwszych zajęciach. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych uzyskania zaliczenia w sesji.