Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Contaminants transport in groundwater
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-711-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie OS1A_K04, OS1A_K09 Report
Skills
M_U001 Potrafi określić metodą analityczną zasięg strefy zanieczyszczonych wód podziemnych w otoczeniu składowiska odpadów typowymi zanieczyszczeniami w różnych wariantach czasowych i technicznych. Umie ocenić wpływ zanieczyszczeń migrujących ze składowiska na pobliskie ujęcie wód podziemnych OS1A_U22, OS1A_U11, OS1A_U17, OS1A_U04, OS1A_U09 Report
M_U002 Potrafi opracować raport z oceny wpływu składowiska odpadów na wody podziemne; do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe OS1A_U22, OS1A_U11 Report
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o najczęstszych zanieczyszczeniach wód podziemnych, zna podstawowe równanie transportu masy rozpuszczonej w wodach podziemnych. Ma ogólną wiedzę o czasie migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód podziemnych poprzez strefę aeracji. OS1A_W14, OS1A_W01, OS1A_W11 Test
M_W002 Ma szczegółową wiedzę w zakresie parametrów migracji masy w wodach podziemnych - parametry przemieszczania konwekcyjnego, dyspersji hydrodynamicznej, sorpcji, rozpadu i biodegradacji. OS1A_W01, OS1A_W11 Test
M_W003 Zna podstawową metodę analityczną oceny zasięgu i czasu przemieszczania się zanieczyszczeń w wodach podziemnych w otoczeniu typowego ogniska zanieczyszczenia wód. OS1A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi określić metodą analityczną zasięg strefy zanieczyszczonych wód podziemnych w otoczeniu składowiska odpadów typowymi zanieczyszczeniami w różnych wariantach czasowych i technicznych. Umie ocenić wpływ zanieczyszczeń migrujących ze składowiska na pobliskie ujęcie wód podziemnych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować raport z oceny wpływu składowiska odpadów na wody podziemne; do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o najczęstszych zanieczyszczeniach wód podziemnych, zna podstawowe równanie transportu masy rozpuszczonej w wodach podziemnych. Ma ogólną wiedzę o czasie migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód podziemnych poprzez strefę aeracji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma szczegółową wiedzę w zakresie parametrów migracji masy w wodach podziemnych - parametry przemieszczania konwekcyjnego, dyspersji hydrodynamicznej, sorpcji, rozpadu i biodegradacji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawową metodę analityczną oceny zasięgu i czasu przemieszczania się zanieczyszczeń w wodach podziemnych w otoczeniu typowego ogniska zanieczyszczenia wód. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Naturalne tło hydrogeochemiczne wód podziemnych jako granica między wodami niezanieczyszczonymi a zanieczyszczonymi. Standardy jakości wód.
Podstawowe grupy substancji zanieczyszczających wody podziemne; ogólne wskaźniki zanieczyszczeń wód podziemnych.
Przemieszczanie pionowe masy substancji rozpuszczonej w wodzie poprzez strefę aeracji.
Czas wymiany wody wraz z rozpuszczonymi substancjami konserwatywnymi w profilu strefy aeracji.
Prawo ciągłości. Równanie transportu masy w wodach podziemnych w strefie saturacji – rozwiązanie analityczne.
Adwekcja, dyspersja hydrodynamiczna, dyfuzja, sorpcja, wymiana jonowa, rozpad promieniotwórczy, biodegradacja.
Opóźnienie migracji w wyniku sorpcji.
Biodegradacja związków organicznych: węglowodorów (ropopochodne), związków o złożonej strukturze (pestycydy).
Podstawowe parametry transportu masy w wodach podziemnych i ich identyfikacja; parametry przemieszczania adwekcyjnego (konwekcyjnego), dyspersji, sorpcji, rozpadu i biodegradacji.
Problem skali w doborze wartości parametrów transportu masy w wodach podziemnych.
Wpływ migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych na jakość wód powierzchniowych.

Project classes:

Opracowanie modelu koncepcyjnego migracji w wodach podziemnych zanieczyszczeń pochodzących z typowego ogniska zanieczyszczenia – nieizolowanego składowiska odpadów. Obliczenie zasięgu strefy zanieczyszczonych wód podziemnych typowymi zanieczyszczeniami jak chlorki, metale ciężkie, substancje organiczne (węglowodory i pestycydy) oraz bakterie, w otoczeniu składowiska po określonym czasie dla wariantu bez izolacji podłoża składowiska i z izolacją materiałem naturalnym. Ocena wpływu zanieczyszczeń migrujących ze składowiska na budowane w pobliżu ujęcie wód podziemnych. Opracowanie raportu z oceny wpływu składowiska odpadów na wody podziemne wraz z krótkim komentarzem.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Realization of independently performed tasks 33 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium 50% + ocena wykonanej pracy (oceny wpływu składowiska odpadów na wody podziemne) 50%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

• Macioszczyk A. (red.), 2006 – Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
• Dowgiałło J., Kleczkowski A.S., Macioszczyk T., Różkowski A. [red] (2002) – Słownik hydrogeologiczny. Wyd. PIG Warszawa
• Okońska M., 2006 – Identyfikacja parametrów migracji zanieczyszczeń w porowatym ośrodku hydrogeologicznym metodą modelowania eksperymentu kolumnowego. Geologos, Monographiae 3, Uniw. Im. A. Mickiewicza, Inst. Geologii, 9, Poznań
• Kleczkowski A.S. (red.), 1984 – Ochrona wód podziemnych, Wyd. Geologiczne, Warszawa

  • Kulma R., 1995 – Podstawy obliczeń filtracji wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Duda R., Paszkiewicz M., Zdechlik R., 2008 – Regionalne modelowanie migracji azotanów w zlewni rzeki karpackiej. [w:] Modelowanie przepływu wód podziemnych [red.] M. Nawalany, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 431:27-34
2. Duda R., Witczak S., 2003 – Modeling of the transport of contaminants from the Żelazny Most flotation tailings dam. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 19(4): 69-88
3. Żurek A., Duda R., 1995 – Ocena zmian jakości wody metodą bilansu masy na przykładzie dużego zbiornika szczelinowo-krasowego (GZWP 333 Opole-Zawadzkie). [w:] Współczesne problemy hydrogeologii Tom VII [red.] J. Szczepańska, R. Kulma, A. Szczepański, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza, p.491-499, Kraków
4. Witczak S., Duda R., 2009 – Zagrożenie i ochrona wód podziemnych w rejonie składowiska Żelazny Most – ocena oddziaływania na środowisko wodne. Geologia – Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, 35(2/1):297-304

Additional information:

Ogólne zasady obecności na zajęciach i ich zaliczenia określa Regulamin studiów AGH.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach –- nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania materiału realizowanego na tych zajęciach.

Zasada zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie ćwiczeń: podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń są ostatnie zajęcia w danym semestrze,
kolokwium zaliczeniowe – termin podstawowy; w przypadku uzyskania oceny negatywnej dwa terminy poprawkowe; oceny pozytywnej nie poprawia się.
Z uwagi na konieczność zapewnienia efektów kształcenia kolokwium jest w formie pisemnej.