Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wpływ domieszek i dodatków mineralnych na właściwości kompozytowych materiałów cementowych
Course of study:
2015/2016
Code:
CTC-1-024-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Tkaczewska Ewelina (tkaczews@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Tkaczewska Ewelina (tkaczews@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne. TC1A_U01 Test,
Oral answer,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej. TC1A_U12 Participation in a discussion,
Oral answer
M_U003 Student posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów tj. ceramiki, mineralnych materiałów budowlanych i szkła. TC1A_U15 Oral answer,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną teoretyczną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych i procesów w technologiach chemicznych. TC1A_W01, TC1A_W05 Test,
Oral answer,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów tj. ceramiki, mineralnych materiałów budowlanych i szkła. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną teoretyczną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych i procesów w technologiach chemicznych. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
 1. Beton wg normy PN-EN 206-1.
 2. Rodzaje dodatków mineralnych do betonu wg normy PN-EN 206-1. Klasyfikacja domieszek chemicznych do betonu wg normy PN-EN 934-2.
 3. Popiół lotny do cementu wg normy PN-EN 197-1. Popiół lotny do betonu wg normy PN-EN 450-1. Charakterystyka popiołów z
 4. Pył krzemionkowy do cementu według normy PN-EN 197-1. Pył krzemionkowy do betonu wg normy PN-EN 13263-1.
 5. Aktywność pucolanowa popiołów lotnych i pyłu krzemionkowego. Czynniki determinujące aktywność pucolanową materiałów. Metody badań aktywności pucola
 6. Materiały o właściwościach hydraulicznych w technologii betonu. Granulowany żużel wielkopiecowy do cementu wg normy PN-EN 197-1. Granulowa
 7. Wpływ dodatków pucolanowych i hydraulicznych na właściwości zapraw i betonu.
 8. Domieszki chemiczne tradycyjne i nowej generacji do betonu.
 9. Beton samozagęszczalny (SCC). Wpływ popiołów lotnych na właściwości betonu SCC. Właściwości reologiczne mieszanki betonowej i charakterystyka beton
 10. Beton wysokowartościowy. Rola pyłu krzemionkowego w kształtowaniu właściwości betonu o wysokiej wytrzymałości (HSC) oraz betonu o dużej trwałości
 11. Beton z dodatkiem reaktywnych proszków (RPC). Właściwości reologiczne mieszanki betonowej i cechy betonu.
 12. Wpływ domieszek i dodatków polimerowych na trwałość betonu (PCC, PIC, PC).
 13. Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych (PVA, EVA) na właściwości stwardniałych zaczynów i zapraw.
 14. Charakterystyka włókien chemicznych jako dodatku modyfikującego do betonu.
 15. Właściwości wytrzymałościowe i trwałość betonu z dodatkiem włókien polipropylenowych.
 16. Wpływ domieszek na kształtowanie się cech użytkowych suchych mieszanek budowlanych na spoiwach mineralnych.
 17. Zastosowanie popiołów lotnych w spoiwach mineralnych do stabilizacji gruntów.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Contact hours 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i wygłoszenie referatu oraz otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium kończącego zajęcia seminaryjne.

Za kolokwium zaliczeniowe można uzyskać maksymalnie 5 punktów (każde z pięciu pytań oceniane jest w skali 0, 0,5 lub 1 punkt), przy czym warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest zdobycie minimum 50% punktów.

Ocena końcowa (OK) jest obliczana na podstawie procentu ilości punktów zdobytych z kolokwium zaliczeniowego, zgodnie z Regulaminem Studiów AGH:
- dla 91 – 100% bardzo dobry (5,0),
- dla 81 – 90% plus dobry (4,5),
- dla 71 – 80% dobry (4,0),
- dla 61 – 70% plus dostateczny (3,5),
- dla 50 – 60% dostateczny (3,0),
- dla 0 – 49% niedostateczny (2,0).

Prerequisites and additional requirements:

nie ma

Recommended literature and teaching resources:

1.Giergiczny Z., Małolepszy J, Szwabowski J., Śliwiński J., Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji, Wydawnictwo Górażdże Cement, Opole 2000.

2.Kurdowski W., Dodatki mineralne do cementu a trwałość betonu, Monografia 106, Politechnika Krakowska, Kraków 1990.

3.Gruener M., Korozja i ochrona betonu, Arkady, Warszawa 1983.

4.Kurdowski W., Chemia cementu, PWN, Warszawa 1991.

5.Neville A., Właściwości betonu, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2002.

6.Młodecki J., Stebnicka I., Domieszki do betonu. Poradnik, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1996.

7.Łukowski P., Domieszki do zapraw i betonów, Wydawnictwo Polski Cement, Wyd.2, Kraków 2003.

8.Nocuń-Wczelik W., Pył krzemionkowy – właściwości i zastosowanie w betonie, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2005.

9.Jasiczak J., Wadowska A., Betony ultrawysokowartościowe – właściwości, technologie, zastosowania, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2008.

10.Grzeszczyk S., Reologia zawiesin cementowych, Studia z Zakresu Inżynierii, Wydawnictwo Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Warszawa 1999.

11.Szwabowski J., Reologia mieszanek na spoiwach cementowych, Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.

12.Małolepszy J. red., Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.

13.Małolepszy J., Technologia i własności spoiwa z granulowanego żużla wielkopiecowego, Praca doktorska, Kraków 1979.

14.Małolepszy J., Hydratacja i własności spoiwa żużlowo-alkalicznego, Zeszyty Naukowe AGH, Ceramika, Vol. 53, Kraków 1989 (monografia).

15.Deja J., Trwałość zapraw i betonów żużlowo-alkalicznych, Polski Biuletyn Ceramiczny, Ceramika, Vol. 83, Kraków 2004 (monografia).

16.Giergiczny Z, Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych, Monografia 325, Politechnika Krakowska, Kraków 2006.

17.Tkaczewska E., Wpływ właściwości fizykochemicznych krzemionkowych popiołów lotnych na proce hydratacji cementu, Praca doktorska, Kraków 2007.

18.Kotwica Łukasz., Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na proces hydratacji wybranych minerałów klinkierowych cementu, Praca doktorska, Kraków 2009.

19.Materiały konferencyjne:
- Konferencja „Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność",
- Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Naukowego PZITB,
- Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”,
- Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia materiałowe i inżynierii lądowej” MATBUD,
- CANMET/ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete,
- CANMET/ACI International Conference on Recent Advance on Concrete Technology.

20.Czasopisma:
- Cement – Wapno – Beton,
- Drogi i Mosty,
- Materiały Budowlane,
- Zement – Kalk – Gips,
- Cement and Concrete Research,
- Cement and Concrete Composite.

21.Odnośne normy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność obowiązkowa na zajęciach seminaryjnych