Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
History of European Culture
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-101-ET-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ecotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Dębicki Jacek (jackdeb@autocom.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. Dębicki Jacek (jackdeb@autocom.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U005 Potrafi wykorzystać wiedzę o kulturze dla potrzeb turystyki TR2A_U01, TR2A_K03 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu kultury i sztuki TR2A_W02, TR2A_W01 Test
M_W002 Zna i rozumie przebieg procesów i zjawisk kulturowych TR2A_W02, TR2A_W01 Test
M_W003 Zna najważniejsze nurty w historii kultury w Polsce i na świecie TR2A_W02, TR2A_W01 Presentation
M_W004 Zna i rozumie znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego TR2A_W02, TR2A_W01 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U005 Potrafi wykorzystać wiedzę o kulturze dla potrzeb turystyki - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu kultury i sztuki + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie przebieg procesów i zjawisk kulturowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna najważniejsze nurty w historii kultury w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pojęcia, kategorie i dziedziny kultury. Kultura materialna i symboliczna (2 h).

2. Periodyzacja historii kultury. Najważniejsze nurty i zjawiska w historii kultury światowej (4 h).

3. Zarys historii kultury w Polsce: kultura narodowa, kultura regionalna, kultura mniejszości narodowych (8h).

4. Najnowsze zjawiska w kulturze (2 h).

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego (4 h).

6. Kultura antyku (4 h).

7. Rola kościoła w rozwoju kultury (2 h).

8. Odkrycia geograficzne Nowego Świata i ich wpływ na kulturę europejską (2 h).

9. Instytucje kultury (2 h).

Seminar classes:

1.Przygotowanie dwóch samodzielnych prezentacji multimedialnych dla określonych zagadnień tematycznych.

2. Przygotowanie do dyskusji na tematy:

• Kultura jako produkt turystyczny,
• Znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in seminar classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen testu z wykładu i zaliczenia z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw architektury i sztuki

Recommended literature and teaching resources:

Bogucka M., 2008. Kultura, naród, trwanie: dzieje kultury od zarania do 1989 r.

Burke P., 2009. Kultura ludowa we wczesno nowożytnej Europie.

Chwalba A. (red.), 2004. Obyczaje w Polsce.

Tattersall I., 2010. Dzieje człowieka od jego początków do IV tysiąclecia p.n.e.

Tomaselli M., 2002. Kulturowe źródła ludzkiego poznawania.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None