Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Socjology of Leisure
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-102-ET-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ecotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi typologizować definicje czasu wolnego TR2A_K03, TR2A_U01 Test
M_U002 Potrafi zaobserwować i zanalizować zjawiska w sferze czasu wolnego TR2A_K03, TR2A_U01 Presentation
M_U003 Potrafi zaplanować budżet własnego czasu TR2A_U01 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i metody socjologii czasu wolnego. TR2A_W01, TR2A_W02 Test
M_W002 Zna głównych teoretyków czasu wolnego TR2A_W01, TR2A_W02 Test
M_W003 Ma wiedzę o przemianach współczesnego świata (demokratyzacja i globalizacja oraz relacje między nimi) TR2A_W03, TR2A_W01, TR2A_W02 Test
M_W004 Ma świadomość wykorzystywania czasu wolnego do celów samorealizacji TR2A_W04, TR2A_W01, TR2A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi typologizować definicje czasu wolnego - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi zaobserwować i zanalizować zjawiska w sferze czasu wolnego - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi zaplanować budżet własnego czasu - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i metody socjologii czasu wolnego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna głównych teoretyków czasu wolnego + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę o przemianach współczesnego świata (demokratyzacja i globalizacja oraz relacje między nimi) + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma świadomość wykorzystywania czasu wolnego do celów samorealizacji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Definicje czasu wolnego
2. Czas wolny a dawny czas świąteczny.
3. Funkcje i aspekty czasu wolnego
4. Czas wolny jako społecznie i kulturowo zmienny
5. Czas wolny jako przedmiot zainteresowania socjologii
6. Estetyzacja życia codziennego
7. Czas wolny jako dobro społeczne
8. Więź społeczna i jej komponenty
9. Styl życia jako kategoria opisu czasu wolnego. Style życia w czasie wolnym
10. Zjawiska globalizacji i ich następstwa dla czasu wolnego.
11. Typy osobowości społecznych a sposoby spędzania czasu wolnego

Seminar classes:

1. Czas wolny jako przedmiot badania nauk humanistycznych.
2. Metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w badaniach socjologicznych nad czasem wolnym
3. Budżet czasu
4. Wskaźniki czasu wolnego
5. Badania socjologiczne czasu wolnego Polaków.
6. Orientacje kulturalne Polaków w czasie wolnym.
7. Nowe media a czas wolny.
8. Czas wolny a zagrożenia społeczne
9. Turystyka jako sposób spędzania czasu wolnego
10. Specyfika czasu wolnego dzieci , młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych
11. Prezentacja multimedialna dla określonych zagadnień tematycznych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in seminar classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnia arytmetyczna ocen wiedzy z wykładów i z seminarium

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw pedagogiki czasu wolnego

Recommended literature and teaching resources:

1. Krawczyk Z. 2006. (red.). Socjologia kultury fizycznej, Warszawa
2. Lothar Seiwert J. 1998. Jak organizować czas, Warszawa.
3. Milian L. 2010. Socjologia czasu wolnego. Wiedza o czynnościach swobodnie wybieranych, Gdańsk.
4. Przecławski K. 1996. Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków
1. Bełkot A, Karnawał i “karnawał” w turystyce, “Turystyka kulturowa” 2009/3, www.turystykakulturowa.org
2. Gieloch G., Kuczyński J. Rogoziński J. 1992. Czas wolny – czasem konsumpcji, Warszawa.
3. Heinemann K. 1990. Wprowadzenie do socjologii sportu, Warszawa
4. Pięta J. 2008. Pedagogika czasu wolnego, ALMAMER Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None