Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ecotourism
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-109-ET-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ecotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zdefiniować czym jest ekoturystyka, podać jej formy oraz wskazać zależności pomiędzy jej rozwojem a zasobami przyrodniczymi TR2A_W07, TR2A_W05 Test
M_U002 Umie opracować ekoprodukty i ekostrategię rozwoju turystyki na zadanym obszarze TR2A_U09, TR2A_U02 Project,
Report
M_U003 Umie dokonać oceny popytu ekoturystycznego i wybrać rodzaje strategii marketingowej w sprzedaży ekoproduktów TR2A_K02, TR2A_U09, TR2A_U03, TR2A_U01 Project,
Report
Knowledge
M_W001 Zna stronę prawną planowania i rozwoju przedsięwzięć ekoturystycznych TR2A_W01, TR2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zdefiniować czym jest ekoturystyka, podać jej formy oraz wskazać zależności pomiędzy jej rozwojem a zasobami przyrodniczymi - - - - - - + - - - -
M_U002 Umie opracować ekoprodukty i ekostrategię rozwoju turystyki na zadanym obszarze - - - - - - + - - - -
M_U003 Umie dokonać oceny popytu ekoturystycznego i wybrać rodzaje strategii marketingowej w sprzedaży ekoproduktów - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna stronę prawną planowania i rozwoju przedsięwzięć ekoturystycznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Ekoturystyka – definicje. Model współzależności między procesem rozwoju ekoturystyki a zasobami środowiska. Charakterystyka podróżowania w ekoturystyce. Systemy zarządzania strefami w obszarach chronionych i ich znaczenie w turystyce przyrodniczej (2 h).
2. Ekoturystyka a lokalne społeczności. Działania władz lokalnych dla inicjatyw ekoturystycznych i pokrewnych jej form przedsiębiorczości (2 h).
3. Formy ekoturystyki- przykłady w Polsce i na świecie. Ekoprodukt turystyczny (2 h).
4. Charakterystyka (społeczno-ekonomiczna, demograficzna, psychograficzna) popytu ekoturystycznego (2 h).
5. Wybrane rodzaje strategii marketingowych w ekoturystyce, wybór docelowych segmentów rynku, stopień standaryzacji produktu (2 h).
6. Turystyka dla jutra – projekty rozwoju ekoturystyki na świecie i w Polsce (3 h).

Practical classes:

Przedstawienie autorskich przykładów w formie prezentacji pozwalających na praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu ekoturystki, zawierające następujące zagadnienia:
- ekoturystyka w Polsce i na świecie – przykłady istniejące;
- sposoby zastosowania zasad ekoturystyki w codziennym podróżowaniu: strona prawna, zarządzanie ekoturystyką, instrumenty polityki ekologicznej, proekologiczne procedury w turystyce, proces tworzenia ekostrategii;
- filmy dokumentalne dotyczące wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze: dyskusja;
- praca indywidualna studenta: prezentacja autorskich pomysłów rozwoju ekoturystyki na obszarach chronionych oraz zdewastowanych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in practical classes 14 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest sumą 0,6 oceny z egzaminu oraz 0,4 oceny uzyskanej z zajęć praktycznych.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenia z przedmiotów: „Ekologia i ochrona środowiska”, „Podstawy turystyki” oraz „Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody” z I stopnia kształcenia

Recommended literature and teaching resources:

Zaręba D., 2006.Ekoturystyka, PWN, Warszawa.
Szwichtenberg A., 2001. Ekoturystyka i agroturystyka. Vademecum, Koszalin.
Honey M. 2008. Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? (Second ed.). Washington, DC : Island Press.
Tuohino, A., and A. Hynonen 2001. Ecotourism – imagery and reality. Reflections on concepts and practices in Finnish rural tourism. Nordia Geographical Publications. 30 (4).
Wight, PA 1993. Ecotourism: Ethics or Eco-sell. Journal of Travel Research. Dziennik Badań Travel. 31(3):3–9.
Eadington, WR, and VL Smith, 1992. The emergence of alternative forms of tourism, in Tourism Alternatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism. Pennsylvania, USA: University of Pennsylvania Press.
Crinion, D. 1998. South Australian tourism strategy and the role of ecotourism. Adelaide, Australia: Down to Earth planning for an out-of-the-ordinary industry, presented at the South Australian Ecotourism Forum.
The Encyclopedia of Ecotourism, Cabi Publishing.
Buckley, R. 1994. Research Note, a framework for ecotourism. Annals of Tourism Research. 21 (3):661–669.
Bar kin, D. 2002. Eco tourism for sustainable regional development. Current Issues in Tourism. 5 (3–4):245–253.
Jacobson, SK, and R. Robles, 1998. Ecotourism, sustainable development, and conservation education: development of a tour guide training program in Tortuguero, Costa Rica. Environmental Management. 16 (6):701–713.
Ziffer, K. 1989. Ecotourism: the uneasy alliance. Conservation International/Ernst and Young.
Cater, E. 1994. Cater, E., and G. Lowman. ed. Ecotourism in the third world – problems and prospects for sustainability, in Ecotourism: a sustainable option? United Kingdom: John Wiley and Sons.
Kamauro, O. 1996. Ecotourism: Suicide or Development? Voices from Africa 6: Sustainable Development, UN Non-Governmental Liaison Service. United Nations News Service.
Vivanco, L. 2002. Ecotourism, Paradise lost – A Thai case study. The Ecologist. 32 (2):28–30.
Isaacs, JC. 2000. The limited potential of ecotourism to contribute to wildlife conservation. The Ecologist. 28 (1):61–69.
McLaren, D. 1998. Rethinking tourism and ecotravel: the paving of paradise and what you can do to stop it. West Hartford, Connecticut, USA: Kamarian Press.
Baumol, WJ, and WE Oates 1977. Economics, environmental policy, and quality of life. Englewood Cliffs, New Jersey, USA: Prentice Hall. Englewood Cliffs, New Jersey, USA: Prentice Hall.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Student ma prawo do jednego terminu podstawowego i dwóch terminów poprawkowych w przypadku kolokwium zaliczeniowego.