Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Tourism in protected areas
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-110-ET-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ecotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi wyróżnić formy udostępnienia dla turystyki poszczególnych obszarów chronionych, z wyszczególnieniem możliwości i zagrożeń jakie niesie za sobą ich rozwój TR2A_U06, TR2A_U01 Project
M_U002 Umie wyznaczyć i zaplanować etapy rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo TR2A_U07, TR2A_U01 Project
M_U003 Potrafi opracować strategię działania ekologicznego i gospodarczego na obszarach chronionych TR2A_K03, TR2A_K05, TR2A_U01, TR2A_K04 Project
M_U004 Umie zaprojektować zagospodarowanie turystyczne i dokonać oceny jego oddziaływania na terenach chronionych TR2A_U06, TR2A_U09, TR2A_K05, TR2A_U05, TR2A_U01, TR2A_K04 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi wyróżnić formy udostępnienia dla turystyki poszczególnych obszarów chronionych, z wyszczególnieniem możliwości i zagrożeń jakie niesie za sobą ich rozwój + - - - - + - - - - -
M_U002 Umie wyznaczyć i zaplanować etapy rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo + - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi opracować strategię działania ekologicznego i gospodarczego na obszarach chronionych + - - - - + - - - - -
M_U004 Umie zaprojektować zagospodarowanie turystyczne i dokonać oceny jego oddziaływania na terenach chronionych + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
-
Seminar classes:

1. Podstawowe rodzaje obszarów chronionych w Polsce i na świecie i ich formy udostępniania dla turystyki: park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, formy ochrony indywidualnej, rezerwat biosfery, obszary Natura 2000, sieć ECONET, inne.
2. Etapy procesu planowania turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych. Obszary transgraniczne cenne przyrodniczo a ekoturystyka. Zasoby wyznaczania stref turystycznych na obszarach różnej wielkości. Metody i cele obliczania pojemności oraz chłonności obszarów recepcji ruchu turystycznego.
3. Strategia działania ekologicznego i rozwój gospodarczy na obszarach chronionych. Narodowe, regionalne i lokalne systemy wskaźników ekorozwoju. Agenda 21 – narzędzie pomiaru realizacji ekorozwoju. Polska strategia ekorozwoju – polityka środowiska. Konstrukcja scenariuszy rozwoju terenów chronionych.
4. Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne czynniki warunkujące rozwój turystyki na obszarach różnej wielkości.
5. Turystyczne zagospodarowanie obszarów chronionych.
6. Turystyczne zagospodarowanie różnych ekosystemów.
7. Ocena wartości środowiska dla potrzeb zagospodarowania turystycznego.
8. Ocena oddziaływania na środowisko różnorakich elementów infrastruktury turystycznej, na etapie: planowania, realizowania i użytkowania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 20 h
Participation in lectures 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na seminarium.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenia z przedmiotów: „Ekologia i ochrona środowiska” oraz „Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody” z I stopnia kształcenia

Recommended literature and teaching resources:

1. Agroturystyka w parkach krajobrazowych na przykładzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego /Konrad Podawca. Gostynin: Towarzystwo Promocji Ziemi Gostynińskiej, 2004
2. Gospodarka turystyczna na obszarach parków narodowych i krajobrazowych: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: praca zbiorowa /pod red. Aleksandra Szwichtenberga. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2003
3. Jaka turystyka w rezerwatach przyrody: materiały z V Krajowej Konferencji “Ochrona przyrody a turystyka”, Rzeszów 19-21.5.2003 r. Zakład Turystyki i Ochrony Przyrody. Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Wydział Pedagogiczny. Uniwersytet Rzeszowski [i in.]. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2003
4. Problemy zagospodarowania i ruchu turystycznego w strefie nadmorskiej na przykładzie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego / Mariusz Kistowski, Barbara Korwel-Lejkowska, Michał Witkiewicz. Pelplin: Bernardinum, 2005
5. Przewodnik dydaktyczny sesji terenowej /Ignacy Janowski, Mieczysław Kozłowski. Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2000
6. Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym /red. Joanna Pociask-Karteczka, Andrzej Matuszczyk, Paweł Skawiński, Kraków, Zakopane: AWF, 2007
7. Turystyka a przyroda i jej ochrona /Wanda Staniewska-Zątek. – Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007
8. Turystyka aktywna i kwalifikowana na obszarach chronionych : materiały z konferencji naukowo-metodycznej, Augustów, 16-17 września 2001 r. /pod red. Tadeusza Łobożewicza. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001
9. Turystyka na obszarze Zielonych Płuc Polski: szanse i zagrożenia /red. Grzegorza Rąkowski. Białystok: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2002
10. Turystyka w obszarach Natura 2000 /red. Zygmunt Wnuk, Maria Ziaja; Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w Turystyce. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007
11. Turystyka w parkach narodowych: materiały IV Krajowej Konferencji “Ochrona przyrody a turystyka”, Rzeszów, Bieszczadzki Park Narodowy, Magurski Park Narodowy 20-22.09.2000 r./ red. nauk. Zygmunt Wnuk [i in.]; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Wydział Pedagogiczny. Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Zakład Turystyki i Ochrony Przyrody. Rzeszów: WSP, 2000
12. Uwarunkowania i funkcje turystyki na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego/ pod red. Ignacego Janowskiego Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Student ma prawo do jednego terminu podstawowego i dwóch terminów poprawkowych w przypadku ubiegania się o zaliczenie przedmiotu.