Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Planowanie i doradztwo turystyczne
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-202-ET-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ecotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Adam Kaleta (akaleta2@poczta.onet.pl)
Academic teachers:
mgr Adam Kaleta (akaleta2@poczta.onet.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi programować rozwój turystyki i rekreacji zrównoważonej w skali lokalnej TR2A_K02, TR2A_U08, TR2A_U01, TR2A_K04, TR2A_U12 Test
M_U004 Potrafi programować w sposób zintegrowany rozwój turystyki i rekreacji na różnych obszarach TR2A_U06, TR2A_U10, TR2A_U01, TR2A_K04, TR2A_U13 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia z zakresu planowania turystycznego TR2A_W04, TR2A_W01, TR2A_W13, TR2A_W15, TR2A_W05 Test
M_W002 Zna i rozumie idee ładu przestrzennego, przestrzeni ekologicznej i turystycznej TR2A_W01, TR2A_W02 Test
M_W003 Zna i rozumie zasady zagospodarowania przestrzeni turystycznej w środowisku naturalnym TR2A_W01, TR2A_W02, TR2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi programować rozwój turystyki i rekreacji zrównoważonej w skali lokalnej - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi programować w sposób zintegrowany rozwój turystyki i rekreacji na różnych obszarach - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia z zakresu planowania turystycznego + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i rozumie idee ładu przestrzennego, przestrzeni ekologicznej i turystycznej + - - - - + - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasady zagospodarowania przestrzeni turystycznej w środowisku naturalnym + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

1. Idee ładu przestrzennego (3h)

2. Ład przestrzenny, przestrzeń ekologiczna i zagadnienia ekorozwoju (3h)

3. Zasady zagospodarowania przestrzeni

4. Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i antropogenicznych na cele turystyczno-rekreacyjne (3h)

5. Zasady programowania zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji (3h)

6. Instrumenty planowania w turystyce i rekreacji w skali lokalnej (3h)

7. Instrumenty planowania w turystyce i rekreacji na różnych stopniach zarządzania (3h)

8. Partnerstwo w sferze publicznej, prywatnej i społecznej (3h)

10. Plany rozwoju obszarów i produktów turystycznych i rekreacyjnych (3h)

11. przygotowanie dwóch samodzielnych projektów zagospodarowania obszarów gmin przez turystykę i rekreację

12. przygotowanie do dyskusji tematów:
- Problemy rozwoju turystyki w obszarach miejskich
- problemy rozwoju turystyki na obszarach wiejskich i ekologicznych

Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 116 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Completion of a project 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in seminar classes 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z testu i projektów

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowej terminologii z zakresu turystyki i rekreacji

Recommended literature and teaching resources:

Kowalczyk A., 2000. Geografia turyzmu

Kurek W., (red.) 2007. Turystyka

Płocka J. 2002. Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego

Różycki P., 2009. Zarys wiedzy o turystyce

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None