Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Turism geoecology
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-206-ET-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ecotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie zdefiniować uwarunkowania percepcji środowiska przyrodniczego TR2A_U01 Examination
M_U002 Potrafi dokonać oceny i klasyfikacji wartości przyrody z uwagi na wykorzystanie jej w celach turystyczno-rekreacyjnych TR2A_K03, TR2A_U07 Project,
Report
M_U003 Zna rodzaje zachowań turystyczno-rekreacyjnych i parametry stosowane w rozpoznawaniu relacji turystyka-przyroda TR2A_U01 Examination
M_U004 Potrafi rozpoznać i dokonać oceny walorów estetycznych krajobrazu TR2A_U01, TR2A_K07, TR2A_K03 Project,
Report
Knowledge
M_W001 Zna rodzaje zachowań turystyczno-rekreacyjnych i parametry stosowane w rozpoznawaniu relacji turystyka-przyroda TR2A_W02 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie zdefiniować uwarunkowania percepcji środowiska przyrodniczego - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać oceny i klasyfikacji wartości przyrody z uwagi na wykorzystanie jej w celach turystyczno-rekreacyjnych - - - + - - - - - - -
M_U003 Zna rodzaje zachowań turystyczno-rekreacyjnych i parametry stosowane w rozpoznawaniu relacji turystyka-przyroda - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi rozpoznać i dokonać oceny walorów estetycznych krajobrazu - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna rodzaje zachowań turystyczno-rekreacyjnych i parametry stosowane w rozpoznawaniu relacji turystyka-przyroda + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Geoekologia i jej cele. Percepcja środowiska przyrodniczego (2 h).
2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska przyrodniczego (2 h).
3. Ocena przyrody, klasyfikacja wartości przyrody, wartości naturocentryczne, antropocentryczne, technocentryczne przyrody (3 h).
4. Bodźce fizyczne oddziaływujące na organizm człowieka. Czynniki (endogeniczne, egzogeniczne, osobowościowe) warunkujące zachowania ludzkie. Zachowania czasowo – przestrzenne w środowisku. Spójność i rozłączność zachowań turystyczno-rekreacyjnych (2 h).
5. Parametry stosowane w rozpoznawaniu interrelacji turystyka-przyroda (2 h).
6. Walory turystyczno-rekreacyjne krajobrazu (2 h).
7. Kryteria oceny walorów estetycznych krajobrazu w obrębie powierzchni postrzeganych wizualnie (2 h).

Project classes:

Opracowanie i prezentacja projektu pt.: Waloryzacja przyrodniczo-turystyczna wybranego regionu. Na pracę składają się następujące działy: położenie geograficzno-administracyjne, położenie obszaru na tle regionalnych jednostek geologicznych, zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej, zasoby ludzkie (zalety i wady struktury demograficznej), walory kulturowe; główne zagrożenia ekologiczne występujące na tym obszarze, charakterystyka ruchu turystycznego (wielkość, typy turystyki), zagrożenia dla środowiska przyrodniczego związane z turystyką, propozycje monitoringu zmian zachodzących w środowisku oraz promocja form turystyki odpowiadających koncepcji turystyki zrównoważonej na tym terenie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest liczona jako suma: 0.6 oceny z egzaminu oraz 0.4 oceny z zajęć praktycznych

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie z przedmiotów: „Fizjologia człowieka”, „Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody” z I stopnia kształcenia

Recommended literature and teaching resources:

1. Krzymowska-Kostrowicka A. „Geoekologia turystyki i wypoczynku”, Wyd. Naukowe PWN, 1997
2. Krupa J., Strojny J., Tabasz W. (red) „Ekologia i ochrona środowiska” 2005
3. Kurek W. „Turystyka na obszarach górskich Europy” 2004
4. Mika M. „Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego” IGiGP, UJ 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Student ma prawo do jednego terminu podstawowego i dwóch terminów poprawkowych, zarówno w przypadku egzaminu, jak i uzyskania zaliczenia z przedmiotu.