Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field training: Geotourist objects and spas in Europe
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-207-ET-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ecotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Module summary

Poznanie atrakcji geoturystycznych i uzdrowiskowych Europy. Ocena ich atrakcyjności turystycznej oraz ich uprzystępnienia turystycznego. Wykorzystanie umiejętności przewodnika i pilota w praktyce.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować wybrany region geograficzny pod względem atrakcyjności geoturystycznej TR2A_U01 Test
M_U002 Potrafi opisać i wytłumaczyć sposób zagospodarowania turystycznego w zależności od rodzaju atrakcji i waloru turystycznego TR2A_U10 Test
M_U003 Potrafi scharakteryzować obiekty dziedzictwa górniczego oraz uzdrowiska i wyjaśnić sposoby ich wykorzystania w turystyce TR2A_U10 Test
M_U004 Potrafi wytłumaczyć zasady ruchu turystycznego na obszarach chronionych TR2A_U10 Test
M_U005 Potrafi scharakteryzować region turystyczny i dokonać jego oceny pod względem atrakcyjności i zagospodarowania TR2A_U10 Test
Knowledge
M_W001 Zna zasady funkcjonowania i organizacji uzdrowisk TR2A_W16, TR2A_W01, TR2A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować wybrany region geograficzny pod względem atrakcyjności geoturystycznej - - - - - - - + - - -
M_U002 Potrafi opisać i wytłumaczyć sposób zagospodarowania turystycznego w zależności od rodzaju atrakcji i waloru turystycznego - - - - - - - + - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować obiekty dziedzictwa górniczego oraz uzdrowiska i wyjaśnić sposoby ich wykorzystania w turystyce - - - - - - - + - - -
M_U004 Potrafi wytłumaczyć zasady ruchu turystycznego na obszarach chronionych - - - - - - - + - - -
M_U005 Potrafi scharakteryzować region turystyczny i dokonać jego oceny pod względem atrakcyjności i zagospodarowania - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady funkcjonowania i organizacji uzdrowisk - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:

Zajęcia terenowe o charakterze objazdowym odbywają się opcjonalnie na terenie Czech, Austrii, Włoch, Słowenii, Chorwacji, Węgier oraz Słowacji. Na trasie przejazdu znajdują się różnorodne obiekty turystyczne o najwyższej randze europejskiej w tym niezwykle wartościowe obiekty geoturystyczne stanowiące znane w świecie atrakcje turystyczne oraz unikatowe kompleksy uzdrowiskowe.
Studenci poznają odwiedzane regiony geograficzne i oceniają stan ich turystycznego zagospodarowania. Wykorzystując wiedzę nabytą wcześniej w ramach studiów dokonują analizy i oceny zwiedzanych obiektów pod względem estetycznym, dydaktycznym i naukowym. Zdobywają również praktyczną wiedzę na temat organizacji działalności marketingowej i zarządczej w uzdrowiskach.
W programie uwzględnione są także zagadnienia wpływu turystyki na środowisko oraz analiza zastosowanych w zwiedzanych rejonach różnorodnych form prawnej ochrony przyrody.
Zajęcia prowadzone są m.in. w Parku Narodowym Wysokie Taury (historyczna droga alpejska Hochalpenstrasse, lodowiec Pasterze, typowa alpejska miejscowość wypoczynkowa Heiligenblut).
W masywie Picco de Vallandro studenci poznają charakterystyczne elementy morfologiczne i budowę geologiczną Dolomitów w nawiązaniu do wykorzystania tego pasma jako regionu turystyki kwalifikowanej i poznawczej. Zwiedzanie Trydentu historycznego miasta o bogatej architekturze stanowi przykład miasta jako regionu turystycznego umożliwiającego poznanie ciekawej historii i zabytków miasta.
Program zajęć obejmuje także Jezioro Garda jako przykład polodowcowo-tektonicznego jeziora alpejskiego wraz z jego tradycja turystyczno-uzdrowiskową i zagospodarowaniem oraz różnorodnym wykorzystaniem w turystyce. Niezwykle cennym obiektem jest Wenecja, gdzie zajęcia dotyczą obok historii i zabytków także geologicznych zagrożeń całego rejonu turystycznego.
Park Regionalny Jaskiń Skocjańskich stanowi przykład zagospodarowania obiektu turystycznego dla potrzeb ruchu turystycznego. Studenci poznają zasady udostępniania obiektu znajdującego się na liście Światowego Dziedzictwa dla ruchu turystycznego, jednocześnie poznając doskonałe przykłady zjawisk krasowych na najbardziej typowych obszarach krasowych Europy.
Na terenie Chorwacji, kraju bazującym na turystyce, zwiedzane są miasta historyczne miasta Rovinj i Pula, gdzie uczestnicy poznają sposoby udostępniania wartościowych obiektów historycznych turystom. Jednocześnie poznaj przykładowe ośrodki turystyczne położone nad Adriatykiem poznając różnorodne sposoby zagospodarowania Park Narodowy Jezior Plitwickich jest przykładem ruchu turystycznego na terenach chronionych oraz stanowi spektakularny wzór wykorzystania walorów geologicznych w turystyce.
Na terenie Węgier studenci poznają przykłady historycznych miast i regionów winiarskich jako atrakcji turystycznych (Eger, Badacony, Tokaj) ściśle związanych także z budową geologiczną tych obszarów.
Na obszarze Słowacji studenci poznają zasady funkcjonowania i organizacji geoparków (Bańska Szczawnica) oraz dziedzictwa górniczego wykorzystywanego w różnorodny sposób w turystyce jako promocji historii eksploatacji i wiedzy z dziedziny nauk o Ziemi.
Varaždinske Toplice to niewielka miejscowość malowniczo położona 2 km od zabytkowego Varaždinu. Szczyci się termalnymi, siarkowymi źródłami o temp. 58°C. Mimo faktu, że termalne uzdrowiska w Chorwacji zostały kompletnie zniszczone kilka razy przez dwa millenia, uzdrowisko Varaždinske Toplice stało się dużym i dobrze zorganizowanym centrum rehabilitacyjnym.
Na terenie Węgier istnieją 32 uzdrowiska. Zapisy z czasów epoki neolitu wskazują, że Celtowie osiedlili się blisko źródeł termalnych na Węgrzech i praktykowali balneologię na długo przed przybyciem Rzymian. Spośród węgierskich uzdrowisk, unikatowych w skali światowej, studenci odwiedzają m.in. Hévíz, gdzie znajduje się największe (4,5 ha) naturalne jezioro termalne w Europie, o genezie wulkanicznej, zasilane przez dwa źródła bijące w jego głębinie a także Miscolc – Tapolca, jedno z najbardziej spektakularnych kąpielisk termalnych urządzonych w naturalnej jaskini krasowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się:
• ocena z pilotażu krajoznawczego / referatu (35%)
• ocena z przeprowadzonej animacji (15%)
• ocena z kolokwium zaliczeniowego (50%).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość geografii fizycznej, geologii ogólnej, podstaw turystyki oraz zagadnień z zakresu uzdrowisk.

Recommended literature and teaching resources:

Adamczak, S., Firlek, K., 2003. Chorwacja i Czarnogóra. Pascal, pp.368, Bielsko Biała.
Belford, R., Woolfrey, C., Dunford M., 2001. Włochy, część północna. Pascal, pp. 586. Bielsko Biała.
Bosellini, A., Gianolla, P & Stefani M., 2003. Geology of the Dolomites. Episodes, 26: 181-185.
Brusie, Z., Pamuła, S., 2005. Chorwacja. W kraju lawendy i wina. Wydawnictwa Bezdroża, pp. 419. Kraków.
Chojnicka, M., 2005. Węgry. Na ostro i słodko. Wydawnictwa Bezdroża, pp. 417. Kraków.
Dobrzyńska-Bzowska, M., Bzowski. K., 2005. Słowenia. Słoneczna Alp. Wydawnictwa Bezdroża, pp.328. Kraków.
Doktor, M., Golonka, J., 2006. Atrakcje geoturystyczne Europy – zajęcia terenowe studentów Geoturystyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Geoturystyka, 4(7). Kraków.
Honan, M., 1999. Austria. Pascal, pp. 450. Bielsko Biała.
Kubas, M., Liszka, A., 2006. Włochy północne. Wydawnictwa Bezdroża, pp. 365, Kraków.
Rusin, W., 2001. Węgry. Pascal, pp. 376. Bielsko Biała.
Ullman, R. (tłumacz. Hauzer, E.),2002. Wenecja. Berlitz. 144 pp.
Czasopismo Geoturystyka, Wyd. Naukowe AGH i Stowarzyszenia im. Stanisława Staszica
Dowling R.K. & Newsome D., 2006. Geotourism. Elsevier, London
Kruczek Z., 2011. Kompendium pilota wycieczek, Piroksenia, Kraków.
Kruczek Z., 2012.Turystyka. Testy i pytania, Piroksenia, Kraków.
Kruczek Z., Wajdzik M., 2009. Metodyka i technika pracy pilota-rezydenta, Proksenia, Kraków.
Kruczek Z., 2007. Pilotaż i przewodnictwo w krajach Unii Europejskiej. Materiały z III Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Doktor, M., Golonka, J., 2006. Atrakcje geoturystyczne Europy – zajęcia terenowe studentów Geoturystyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Geoturystyka, 4(7). Kraków.

Additional information:

Warunki zaliczenia:
• obecność we wszystkich dniach wyjazdów terenowych,
• oddanie referatów pilotażowych w wyznaczonym terminie, poprzedzającym wyjazd,
• zaliczenie pilotażu oraz przeprowadzenie animacji (bez możliwości poprawy),
• zaliczenie kolokwium (możliwe max. 2 poprawy),
Terminy kolokwium zaliczeniowego obejmują 1 termin podstawowy i 2 terminy poprawkowe. Terminy wszystkich kolokwiów są wspólne dla całego rocznika.