Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Balneology
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-208-ET-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ecotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Rajchel Lucyna (rajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Rajchel Lucyna (rajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu balneologii. TR2A_W01, TR2A_W02 Test
M_W002 Definiuje rodzaje, genezę i występowanie surowców balneologicznych na obszarze Polski. TR2A_W01 Test
M_W003 Charakteryzuje działanie surowców balneologicznych na organizm człowieka. TR2A_W09 Test
M_W004 Zna rozmieszczenie surowców balneologicznych w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania. TR2A_W13, TR2A_W02 Test
M_W005 Wskazuje uzdrowiska Polski i charakteryzuje ich surowce balneologiczne. TR2A_U10, TR2A_U01 Test
M_W006 Objaśnia metody lecznicze stosowane w uzdrowiskach. Zna zabezpieczenia prawne związane z ochroną surowców balneologicznych. TR2A_U01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu balneologii. + - - + - - - - - - -
M_W002 Definiuje rodzaje, genezę i występowanie surowców balneologicznych na obszarze Polski. + - - + - - + - - - -
M_W003 Charakteryzuje działanie surowców balneologicznych na organizm człowieka. + - - - - - + - - - -
M_W004 Zna rozmieszczenie surowców balneologicznych w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania. + - - + - - + - - - -
M_W005 Wskazuje uzdrowiska Polski i charakteryzuje ich surowce balneologiczne. + - - - - - - - - - -
M_W006 Objaśnia metody lecznicze stosowane w uzdrowiskach. Zna zabezpieczenia prawne związane z ochroną surowców balneologicznych. + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

Balneologia; Surowce balneologiczne – definicje, klasyfikacja. Występowanie i geneza surowców balneologicznych .
Wykorzystanie surowców balneologicznych w balneoterapii, rekreacji, profilaktyce oraz przemyśle rozlewniczym.
Uzdrowiska polskie i ich surowce balneologiczne.
Obowiązujące akty prawne.

Project classes:

Analizy fizykochemiczne wód. Formy zapisu i graficzne przedstawienie składu chemicznego wód metodą Kurłowa i Udlufta- indywidualne wykonanie projektu.

Practical classes:

Rejon doliny Popradu. Wody mineralne typu szczaw i wody kwasowęglowe w miejscowościach: Krynica, Muszyna, Jastrzebik, Złockie, Wierchomla, Łomnica, Piwniczna i Rytro. Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne. Źródła i odwierty udostępniające wody mineralne i lecznicze. Metody eksploatacji. Unikatowe wody typu Zuber. Wykorzystanie wód typu szczaw w balneoterapii (kąpiele lecznicze, suche kąpiele gazowe i krenoterapia), oraz do produkcji CO2. Historia i teraźniejszość uzdrowiska, oraz zagrożenia geogeniczne i antropogeniczne wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
Rozlewnictwo naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych-zwiedzanie najnowocześniejszej rozlewni wód mineralnych „Muszynianka” w Muszynie.
Mofeta w Złockiem-pomnik przyrody nieożywionej im. Prof. H. Świdzińskiego.
Zapoznanie się i wykonanie badań aparaturą do mierzenia parametrów fizyko-chemicznch w terenie z wykorzystaniem konduktometru, pehametru oraz karatu-zajęcia praktyczne w Łomnicy.
Wody siarczkowe w dolinie Roztoki Rycerskiej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 7 h
Participation in practical classes 8 h
Preparation for classes 25 h
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw geologii, hydrologii oraz biologii.

Recommended literature and teaching resources:

1. Dowgiałło J., Karski A., Potocki I. (1969) Geologia surowców balneologicznych WG. Warszawa.
2. Franczukowski Z. (red.) (2008): Zdrowie i wypoczynek. Wielka Księga Polskich Uzdrowisk, Kąpielisk Nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych. Wyd. Mirex, Bydgoszcz.
3. Górecki W. (2006) Atlas zasobów geotermalnych na Niżu polskim. Formacja mezozoiku.
4. Górecki W. (2006) Atlas zasobów geotermalnych na Niżu polskim. Formacja paleozoiczna.
5. Górecki W. (red) 2011 Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich.
6. Macioszczyk A. (1987) Hydrogeochemia. WG Warszawa.
7. Paczyński B., Płochniewski Z. (1996) Wody mineralne i lecznicze Polski.PIG Warszawa.
8. Paczyński B., Sadurski A. (2007) Hydrogeologia regionalna Polski. Wody mineralne, lecznicze i termalne termalne oraz kopalniane.. PIG Warszawa.
9. Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. WG.Warszawa
10. Ponikowska I. (2002) Kompendium balneologii. Wyd. A. Marszałek Toruń.
11. Ponikowska I., Ferson D. (2009) Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa.
12. Rajchel L. (2000) Wody siarczkowe Karpat polskich. Geologia Wyd. AGH.
13. Rajchel L.(2012) Szczawy i wody kwasowęglowe Karpat polskich. Wyd. AGH.

oraz:
Współczesne problemy hydrogeologii-wybrane artykuły
Balneologia Polska-wybrane artykuły.
Akty prawne dotyczące tematyki wód mineralnych i leczniczych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None