Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Protection of the Polish geological heritage
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-211-ET-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ecotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony dziedzictwa geologicznego Polski, ma świadomość odpowiedzialności za decyzje w tym zakresie TR2A_K10, TR2A_K09, TR2A_K03 Test
Skills
M_U001 Umie ocenić i wie jak zapobiegać zagrożeniom naturalnym i antropogenicznym w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem ruchu turystycznego TR2A_U06 Test
M_U002 Zna zasady sporządzania karty dowolnego geostanowiska proponowanego do ochrony i promocji TR2A_W01, TR2A_W02, TR2A_W14 Test
M_U003 Potrafi scharakteryzować formy ochrony dziedzictwa geologicznego w Polsce, potrafi podać przykłady TR2A_U07, TR2A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, motywy, cele ochrony dziedzictwa geologicznego Polski TR2A_W04, TR2A_W01, TR2A_W05 Test
M_W002 Zna krajowe aspekty prawne i międzynarodowe ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa Ziemi TR2A_W04, TR2A_W01, TR2A_W02, TR2A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony dziedzictwa geologicznego Polski, ma świadomość odpowiedzialności za decyzje w tym zakresie + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie ocenić i wie jak zapobiegać zagrożeniom naturalnym i antropogenicznym w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem ruchu turystycznego + - - - - - - - - - -
M_U002 Zna zasady sporządzania karty dowolnego geostanowiska proponowanego do ochrony i promocji + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować formy ochrony dziedzictwa geologicznego w Polsce, potrafi podać przykłady + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, motywy, cele ochrony dziedzictwa geologicznego Polski + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna krajowe aspekty prawne i międzynarodowe ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa Ziemi + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Definicje, podstawowe pojęcia, motywy i cele ochrony dziedzictwa geologicznego Ziemi (2 h)
2. Historia ochrony dziedzictwa geologicznego w Polsce i na świecie (2 h)
3. Ochrona dziedzictwa geologicznego Ziemi w polskim ustawodawstwie (2 h)
4. Charakterystyka obszarowych i punktowych form ochrony georóznorodności w Polsce (2 h)
5. Prawo międzynarodowe, formy ochrony dziedzictwa Ziemi na świecie, organizacje międzynarodowe (2 h)
6. Chronione obiekty geologiczne w Polsce (10 h)
7. Program Global GEOSITES (4 h)
8. Perspektywy ochrony dziedzictwa Ziemi (2 h)
9. Zagrożenia związane z ruchem turystycznym i innymi formami antropopresji (2 h)
10. Geostanowisko jako forma ochrony i popularyzacji nauk o Ziemi (2 h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy ochrony przyrody i środowiska, geografia Polski i świata, podstawy geologii

Recommended literature and teaching resources:

Alexandrowicz Z. 2006. Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation 62 (5): 63-87.

Alexandrowicz Z. 2007. Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biul. PIG 425: 19-26.

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

Czasopismo „Geoturystyka”, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”

www.geoochrona.pl
geoturysytyka.blogspot.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None