Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
European National Parks
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-215-ET-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ecotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K003 Jest zainteresowany w samodzielnym poznawaniu wartości przyrodniczych parków narodowych Europy TR2A_U10, TR2A_U07, TR2A_K08 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Umie porównać zalety i cechy charakterystyczne parków narodowych różnych państw europejskich TR2A_U06, TR2A_U01 Test
M_U002 Potrafi wskazać problemy ochrony i ograniczenia rozwoju sieci parków narodowych Europy TR2A_U06, TR2A_U01, TR2A_U13 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody TR2A_W01, TR2A_W02 Test
M_W002 Zna aspekty prawne funkcjonowania parków narodowych w różnych krajach Europy TR2A_W12, TR2A_W05 Test
M_W003 Zna i rozumie ideę powstania parków narodowych jako formy ochrony przyrody TR2A_W04, TR2A_W01, TR2A_W02 Test
M_W004 Zna i rozumie walory naukowe i turystyczne wybranych parków narodowych Europy TR2A_W06, TR2A_W04, TR2A_W13 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K003 Jest zainteresowany w samodzielnym poznawaniu wartości przyrodniczych parków narodowych Europy + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie porównać zalety i cechy charakterystyczne parków narodowych różnych państw europejskich + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać problemy ochrony i ograniczenia rozwoju sieci parków narodowych Europy + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna aspekty prawne funkcjonowania parków narodowych w różnych krajach Europy + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie ideę powstania parków narodowych jako formy ochrony przyrody + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie walory naukowe i turystyczne wybranych parków narodowych Europy + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Definicje i podstawowe pojęcia, motywy i cele tworzenia parków narodowych
(2 h)

2.Najważniejsze regulacje prawne w wybranych krajach Europy dotyczące tworzenia i funkcjonowania Parków Narodowych (4 h)

3.Charakterystyka wybranych parków narodowych północnej Europy (4 h)

4.Charakterystyka wybranych parków narodowych środkowej Europy (4 h)

5.Charakterystyka wybranych parków narodowych basenu Morza Śródziemnego (6 h)

6.Charakterystyka wybranych parków narodowych zachodniej Europy (4 h)

7.Perspektywy rozwoju Europejskiej sieci parków narodowych (1h)

8.Zagrożenia Europejskich parków narodowych (1h)

9.Międzynarodowy status ochrony parków narodowych (2h)

10.Europejskie parki narodowe na tle parków na innych kontynentach (2h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z testu zaliczeniowego wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy nauk o środowisku

Recommended literature and teaching resources:

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

Czasopisma m in – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat, Nature Conservation

Źródła dostępne on line

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Alexandrowicz W.P., 1994 – Lista stanowisk światowego dziedzictwa geologicznego zatwierdzona do 1990.01.25. Przegląd Geologiczny 42 (3): 161-163.
Alexandrowicz W.P., 1996 – Malakofauna jako wskaźnik wahań górnej granicy lasu w okresie historycznym. (Malacofauna as an indicator of variation in the timberline during the historical period) (in Polish with English summary). [w:] Kotarba A. (red.): Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. 1: 114-116.
Alexandrowicz W.P., 2000 – The malacofauna of the Upper Holocene lacustrine sediments of Wigry Lake (N Poland). Folia Malacologica, 8 (2): 141-149.
Alexandrowicz W.P., 2001 – Molluscan assemblages from deposits filling small karst forms in the Tatra Mountains (Southern Poland). Acta Carstologica, 30 (1): 125-142.
Alexandrowicz W.P., 2003 – Ślimaki (Mollusca; Gastropoda) i małże (Mollusca; Bivalvia) masywu Babiej Góry. (Snails (Mollusca; Gastropoda) and Bivalves (Mollusca; Bivalvia) of the Babia Góra Massif). (in Polish with English summary). [W:] Wołoszyn B.W., Wołoszyn D., Celary W. (red.) Monografia Fauny Babiej Góry. Publikacje Komitetu Ochrony Przyrody PAN: 69-97.
Alexandrowicz W.P. 2009. Zmiany środowiska naturalnego w jeziorze Wigry w czasie późnego glacjału i holocenu w świetle badań mięczaków. (Changes of environment of Lake Wigry during Late Glacial and Holocene in the light of molluscan analyses). (in Polish with English summary). [In:] Rutkowski J., Krzysztofiak L. (eds.) Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych: 227-240.
Alexandrowicz W.P., 2011. Ślimaki lądowe Babiogórskiego Parku Narodowego. (Terrestial snails of Babia Góra National Park). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67, 1: 39-54.

Additional information:

None