Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Economy and management of natural resources
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-302-ET-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ecotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zarządzać środowiskiem przyrodniczym na niewielkim obszarze TR2A_U10, TR2A_K03, TR2A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Zna formy ochrony przyrody i podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce TR2A_W12, TR2A_W01, TR2A_W02 Examination
M_W002 Zna ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem przyrodniczym TR2A_W01, TR2A_W05 Examination
M_W003 Zna narzędzia i metody zarządzania i gospodarowania środowiskiem przyrodniczym TR2A_W01, TR2A_W02 Examination
M_W004 Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego gospodarowania środowiskiem przyrodniczym TR2A_U06, TR2A_W04 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zarządzać środowiskiem przyrodniczym na niewielkim obszarze - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna formy ochrony przyrody i podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem przyrodniczym + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna narzędzia i metody zarządzania i gospodarowania środowiskiem przyrodniczym + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego gospodarowania środowiskiem przyrodniczym + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Gospodarka i zarządzanie zasobami przyrody – pojęcia podstawowe. (1 h)
2. Formy ochrony przyrody. Podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce. Odpowiedzialność. (1 h)
3. Bio- i georóżnorodność. (1 h)
4. Ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem przyrodniczym. Straty wynikające z nadmiernego wykorzystywania zasobów przyrody. (1 h)
5. Systemy i instrumenty zarządzania środowiskiem przyrodniczym. (1 h)
6. Antropopresja. Eksploatacja złóż. Przyjazne rolnictwo. Gospodarka odpadami. (2 h)
7. Programy w ochronie i zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym. (1 h)
8. Zarządzanie obszarami chronionymi i przyrodniczo cennymi. (1 h)
9. Uwarunkowania naturalne turystycznego użytkowania zasobów przyrodniczych. (1 h)
10. Aktywna ochrona przyrody w gospodarce turystycznej. (1 h)
11. Zasoby a walory turystyczne. (1 h)
12. Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym w gminie. (1 h)
13. Rola społeczeństwa w ochronie przyrody. (1 h)
14. Edukacja ekologiczna społeczeństwa. (1 h)

Seminar classes:

1. Przygotowanie prelekcji dla określonych zagadnień tematycznych.
2. Dyskusje dotyczące omawianych aspektów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składają się oceny z testu z wykładów oraz zaliczenia z seminarium

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.

Recommended literature and teaching resources:

Bosiacki S., Grella J., 2004. Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery w warunkach integracji międzynarodowej; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. Poznań

Borys T. (red.), 1999. Wskaźniki ekorozwoju, Białystok

Gunderson, L., Holling C.S. (eds), 2002. Panarchy: understanding transformations in human and natural systems. Island Press, Washington, USA

Horodeński R., Sadowska-Snarska C., 2003. Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski. Wydawnictwo WSE, Białystok

Kowalczyk A.,2010. Turystyka zrównoważona. Wydawnictwo Naukowe PWN

Kożuchowski K., 2005. Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji: podręcznik akademicki. Poznań

Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M., 1996. Przyrodnicze obszary chronione. Możliwości użytkowania. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Warszawa

Skowroński A., 2006. Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego. Problemy Ekorozwoju, vol.1/2

Thampapillai D.,2006. Environmental Economics: Concepts, Methods and Policies, Oxford University Press, Melbourne

Walters C., 1986. Adaptive management of renewable resources. McMillan, New York, USA

Żukowska H., 1996. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska naturalnego. Na przykładzie województwa lubelskiego, Lublin

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None