Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Development of ecotourism strategies
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-303-ET-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ecotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Gałka Elżbieta (elagalka@op.pl)
Academic teachers:
dr Gałka Elżbieta (elagalka@op.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie określić podstawowe elementy planu ekostrategii dla zadanego obiektu, obszaru TR2A_U01 Project
M_U002 Potrafi przygotować studium i cele ekostrategii TR2A_K02, TR2A_U07 Project
M_U003 Potrafi dokonać oceny zasobów przyrodniczych w oparciu o specjalistyczne metody kategoryzacji TR2A_U07 Project
M_U004 Umie wyliczyć rentowość opracowanej ekostrategii TR2A_U05 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie określić podstawowe elementy planu ekostrategii dla zadanego obiektu, obszaru - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować studium i cele ekostrategii - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać oceny zasobów przyrodniczych w oparciu o specjalistyczne metody kategoryzacji - - - - - + - - - - -
M_U004 Umie wyliczyć rentowość opracowanej ekostrategii - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Elementy ekostrategii: strategiczne pytania, proces planowania strategicznego, metody oceny zasobów przyrodniczych, geograficzne ramy, systemy zarządzania (2 h).
2. Przygotowanie studium: ankieta, analiza, synteza, projekcja, przewidywania, kształtowanie polityki i planu, wyniki (4 h).
3. Ustalenie celów strategii ekorozwoju: opcjonalne, niezależne, zależne (2 h).
4. Metody oceny zasobów przyrodniczych: wstępne rozpoznanie zasobów, kategoryzacja i ważenie, metody inwentaryzacji zasobów, kategoryzacja zasobów; ocena ich potencjału rozwojowego (aktywa, pasywa); identyfikacja wzorców, sieci powiązań i punktów. Metody widmowe alternatywne, spektrum szans: ROS, TOS, LAC, UET, TA, ECOS (4 h).
5. Zastosowanie metody ECOS: ocena geograficznych sektorów, indeksy atrakcyjności (rysunek energii, prymat); stan zasobów; potencjał rehabilitacyjny; ocena marketingu do agregacji atrakcyjności dla konkretnego konsumenta (10 h).
6. Geograficzne ramy: węzły ekoturystyki, korytarze obiegowe, bramy (4 h).
7. Czynniki wpływające na rentowność ekoturystyki (4 h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Completion of a project 15 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie zaliczenia z seminarium

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenia z przedmiotów: „Ekologia i ochrona środowiska”, „Podstawy turystyki” oraz „Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody” z I stopnia kształcenia

Recommended literature and teaching resources:

Zaręba D., 2006. Ekoturystyka, PWN, Warszawa.
Szwichtenberg A., 2001. Ekoturystyka i agroturystyka. Vademecum, Koszalin.
Honey M. 2008. Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? (Second ed.). Washington, DC : Island Press.
Tuohino, A., and A. Hynonen 2001. Ecotourism – imagery and reality. Reflections on concepts and practices in Finnish rural tourism. Nordia Geographical Publications. 30 (4).
Wight, PA 1993. Ecotourism: Ethics or Eco-sell. Journal of Travel Research. Dziennik Badań Travel. 31(3):3–9.
Eadington, WR, and VL Smith, 1992. The emergence of alternative forms of tourism, in Tourism Alternatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism. Pennsylvania, USA: University of Pennsylvania Press.
Crinion, D. 1998. South Australian tourism strategy and the role of ecotourism. Adelaide, Australia: Down to Earth planning for an out-of-the-ordinary industry, presented at the South Australian Ecotourism Forum.
The Encyclopedia of Ecotourism, Cabi Publishing.
Buckley, R. 1994. Research Note, a framework for ecotourism. Annals of Tourism Research. 21 (3):661–669.
Bar kin, D. 2002. Eco tourism for sustainable regional development. Current Issues in Tourism. 5 (3–4):245–253.
Jacobson, SK, and R. Robles, 1998. Ecotourism, sustainable development, and conservation education: development of a tour guide training program in Tortuguero, Costa Rica. Environmental Management. 16 (6):701–713.
Ziffer, K. 1989. Ecotourism: the uneasy alliance. Conservation International/Ernst and Young.
Cater, E. 1994. Cater, E., and G. Lowman. ed. Ecotourism in the third world – problems and prospects for sustainability, in Ecotourism: a sustainable option? United Kingdom: John Wiley and Sons.
Kamauro, O. 1996. Ecotourism: Suicide or Development? Voices from Africa 6: Sustainable Development, UN Non-Governmental Liaison Service. United Nations News Service.
Vivanco, L. 2002. Ecotourism, Paradise lost – A Thai case study. The Ecologist. 32 (2):28–30.
Isaacs, JC. 2000. The limited potential of ecotourism to contribute to wildlife conservation. The Ecologist. 28 (1):61–69.
McLaren, D. 1998. Rethinking tourism and ecotravel: the paving of paradise and what you can do to stop it. West Hartford, Connecticut, USA: Kamarian Press.
Baumol, WJ, and WE Oates 1977. Economics, environmental policy, and quality of life. Englewood Cliffs, New Jersey, USA: Prentice Hall. Englewood Cliffs, New Jersey, USA: Prentice Hall.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Student ma prawo do jednego terminu podstawowego i dwóch terminów poprawkowych w przypadku ubiegania się o zaliczenie przedmiotu.