Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The principles of sustainable development in tourism
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-313-ET-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ecotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie wskazać przepisy prawne (krajowe i międzynarodowe) dotyczące zasad zrównoważonego rozwoju TR2A_W12, TR2A_W18 Test
Knowledge
M_W001 Wie na czym polega zrównoważony rozwój, czym jest turystyka zrównoważona, turystyka odpowiedzialna, przyrodnicza i inne formy aktywności turystycznej z nią powiązane TR2A_W06, TR2A_W05 Test
M_W002 Zna wskaźniki oceny wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze TR2A_W02, TR2A_W05 Test
M_W003 Zna wskaźniki zrównoważonego rozwoju turystyki TR2A_W06, TR2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie wskazać przepisy prawne (krajowe i międzynarodowe) dotyczące zasad zrównoważonego rozwoju + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wie na czym polega zrównoważony rozwój, czym jest turystyka zrównoważona, turystyka odpowiedzialna, przyrodnicza i inne formy aktywności turystycznej z nią powiązane + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna wskaźniki oceny wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna wskaźniki zrównoważonego rozwoju turystyki + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe definicje i pojęcia związane z treścią przedmiotu.
Przepisy prawne (krajowe i międzynarodowe) dotyczące zasad zrównoważonego rozwoju turystyki.
Koncepcje zrównoważonego rozwoju w turystyce.
Wskaźniki oceny wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze. Oddziaływania turystyki na krajobraz i procesy zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedzialność społeczna wobec środowiska.Ekologiczna pojemność turystyczna. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju turystyki.
Bariery i kierunki rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarach cennych przyrodniczo.
Zrównoważony rozwój turystyki w gminie i regionie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in lectures 28 h
Contact hours 2 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego z treści przedstawionej na wykładach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Dzwonkowska D. Zasada zrównoważonego rozwoju w turystyce. Studia Ecologiae et Bioethicae, UKSW, 9 (2011) 2, str. 23-41
Kaźmierczak B. Rozwój turystyki zrównoważonej szansą na wykorzystanie potencjałów małych miast. Architektura czasopismo techniczne, Wyd. Politechniki Krakowskiej z. 14, 6-A, 2010, str. 119-126
Kowalczyk M. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju turystyki. Człowiek i środowisko, 35 (3-4) 2011, str. 35-50
Myga-Piątek U. Koncepcja zrównoważonego rozwju w turystyce. Problemy Ekorozwoju, vol. 6, 1, 2011, str. 145-154
Poskrobko T. (red.) Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, WSE w Białymstoku, t. 1. 2011
Kryk B.(red. nauk.) Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju. US, 2011
Kowalczyk A. Turystyka zrównoważona, PWN, 2010
Warszyńska J. (red. nauk.) Turystyka zrównoważona na obszarze Beskidów Zachodnich, IGSMiE, PAN, Kraków 2006
Poradnik dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju, Katowice, 2008
Strategia Zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Student ma prawo do jednego terminu podstawowego i dwóch terminów poprawkowych w przypadku kolokwium zaliczeniowego.