Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Ukończone studia I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja lub na kierunkach pokrewnych

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

25

General degree program characteristic:
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk przyrodniczych, Nauk społecznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Science
Duration of degree programme (No. of semesters):
four
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
120
Fields of science relating to expected learning outcomes:
-
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

-

Specialty name:
Geotourism

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

10

Control semesters:
second
Requirements for semester registration:

Szczegółowe warunki otrzymania wpisu na kolejny semestr reguluje paragraf 17 Regulaminu Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej Im. Stanisława Staszica. Dodatkowo, warunkiem wpisu na semestr drugi jest wybór tematu pracy magisterskiej.

Individual degree programmes:

Zgodnie z Regulaminem Studiów w AGH

Rules of determining the final grade:

Końcową oceną studiów II stopnia jest średnia ważona: a/ oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2), b/ średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6), c/ oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2).

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów w AGH

Additional information:

-