Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Tourism in protected areas
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-105-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi opracować strategię działania ekologicznego i gospodarczego na obszarach chronionych TR2A_K03, TR2A_K05, TR2A_U01, TR2A_K04 Project
M_U002 Potrafi wyróżnić formy udostępnienia dla turystyki poszczególnych obszarów chronionych, z wyszczególnieniem możliwości i zagrożeń jakie niesie za sobą ich rozwój TR2A_U06, TR2A_U01 Project
M_U003 Umie zaprojektować zagospodarowanie turystyczne i dokonać oceny jego oddziaływania na terenach chronionych TR2A_U06, TR2A_U09, TR2A_K05, TR2A_U05, TR2A_U01, TR2A_K04 Project
M_U004 Umie wyznaczyć i zaplanować etapy rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo TR2A_U07, TR2A_U01 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi opracować strategię działania ekologicznego i gospodarczego na obszarach chronionych + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyróżnić formy udostępnienia dla turystyki poszczególnych obszarów chronionych, z wyszczególnieniem możliwości i zagrożeń jakie niesie za sobą ich rozwój + - - - - - - - - - -
M_U003 Umie zaprojektować zagospodarowanie turystyczne i dokonać oceny jego oddziaływania na terenach chronionych + - - - - - - - - - -
M_U004 Umie wyznaczyć i zaplanować etapy rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 30 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na seminarium.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenia z przedmiotów: „Ekologia i ochrona środowiska” oraz „Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody” z I stopnia kształcenia

Recommended literature and teaching resources:

1. Agroturystyka w parkach krajobrazowych na przykładzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego /Konrad Podawca. Gostynin: Towarzystwo Promocji Ziemi Gostynińskiej, 2004
2. Gospodarka turystyczna na obszarach parków narodowych i krajobrazowych: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: praca zbiorowa /pod red. Aleksandra Szwichtenberga. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2003
3. Jaka turystyka w rezerwatach przyrody: materiały z V Krajowej Konferencji “Ochrona przyrody a turystyka”, Rzeszów 19-21.5.2003 r. Zakład Turystyki i Ochrony Przyrody. Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Wydział Pedagogiczny. Uniwersytet Rzeszowski [i in.]. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2003
4. Problemy zagospodarowania i ruchu turystycznego w strefie nadmorskiej na przykładzie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego / Mariusz Kistowski, Barbara Korwel-Lejkowska, Michał Witkiewicz. Pelplin: Bernardinum, 2005
5. Przewodnik dydaktyczny sesji terenowej /Ignacy Janowski, Mieczysław Kozłowski. Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2000
6. Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym /red. Joanna Pociask-Karteczka, Andrzej Matuszczyk, Paweł Skawiński, Kraków, Zakopane: AWF, 2007
7. Turystyka a przyroda i jej ochrona /Wanda Staniewska-Zątek. – Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007
8. Turystyka aktywna i kwalifikowana na obszarach chronionych : materiały z konferencji naukowo-metodycznej, Augustów, 16-17 września 2001 r. /pod red. Tadeusza Łobożewicza. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001
9. Turystyka na obszarze Zielonych Płuc Polski: szanse i zagrożenia /red. Grzegorza Rąkowski. Białystok: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2002
10. Turystyka w obszarach Natura 2000 /red. Zygmunt Wnuk, Maria Ziaja; Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w Turystyce. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007
11. Turystyka w parkach narodowych: materiały IV Krajowej Konferencji “Ochrona przyrody a turystyka”, Rzeszów, Bieszczadzki Park Narodowy, Magurski Park Narodowy 20-22.09.2000 r./ red. nauk. Zygmunt Wnuk [i in.]; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Wydział Pedagogiczny. Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Zakład Turystyki i Ochrony Przyrody. Rzeszów: WSP, 2000
12. Uwarunkowania i funkcje turystyki na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego/ pod red. Ignacego Janowskiego Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Student ma prawo do jednego terminu podstawowego i dwóch terminów poprawkowych w przypadku ubiegania się o zaliczenie przedmiotu.